CHAPIT 12

⇐ CHAPIT ANVAN  |  PWOCHEN CHAPIT ⇒


  1. Entwodiksyon.

   Objektif chapit sa a, se ede yon akize si avoka pou apèl akize a depoze yon ekspoze dapre Anders kont California, 386 U.S. 738 (1967), nan yon apèl dirèk kont yon kondanasyon penal ak yon santans, kidonk depoze yon mosyon apre kondanasyon. Chapit sa a dekri kijan yo ekri yon “pro se” oswa “pwòp tèt ou-reprezante” ekspoze apre tribinal apèl la te pèmèt avoka apèl la yo retire oswa pèmèt akize a yon opòtinite yo ogmante pwoblèm nan yon ekspoze “pro se”.

  2. Kisa ki rele yon Ekspoze Anders, epi nan ki Sikonstans pou yon Avoka Depoze l?

   Akize a pa gen dwa a yon apèl pafè; sepandan yon avoka apèl gen yon devwa sipòte apèl kliyan li an pi byen nan kapasite li. Règ ki gouvènen Bawo Florid la (kòd etik ki gouvènen avoka ki travay nan Florid yo) vle pou yon avoka k ap gade si l ap patisipe nan yon pwosedi apèl etidye dosye tribinal ki pi ba a, pou konnen si gen pwen ki merite yo fè yon apèl. Kòd etik la defann avoka yo depoze dokimanfrivòl” nan tribinal yo oswa nan enstans ki pi ba. Dokiman yo rele frivòl yo, se dokiman ki pa gen okenn objektif ki serye, oswa ki pa gen sans. Pafwa, avoka apèl la reprezante yon akize jwenn ke zafè a pa gen okenn pwoblèm nonfrivolous ogmante sou apèl (sètadi, nan tout pwoblèm yo ki avoka a ta ka ogmante sou apèl pa gen okenn grav objektif, siyifikasyon, oswa merit). Nan sikonstans sa yo, avoka apèl la kapab depoze yon Anders ekspoze. Nan Anders ekspoze a, avoka a eksplike nan tribinal la ke li oswa li kwè apèl la prezante pa gen okenn pwoblèm ki kapab te diskite nan konfyans nan Bondye bon jan teren yo anile jijman, fraz, oswa yon lòd la ke yo te fè apèl. Men, avoka a dwe idantifye tou reyalite nan dosye a ke, malgre pa k ap monte nan nivo a nan rezon pou vè, avoka apèl la kwè te kapab joui sipòte apèl la. Nan li ap fè travay, avoka apèl la balans li oswa responsablite etik li nan tribinal yo pa ogmante pwoblèm serye sou apèl ak responsablite etik li oswa li pwoteje dwa konstitisyonèl akize a. Ekspoze Anders, li gen dwa depoze yon mosyon tou pou di li pa vle kontinye reprezante akize a. Si mosyon an yo retire sa yo mande varye nan tribinal diferan apèl la.

   Nan Anders ekspoze a, avoka a idantifye nenpòt ki reyalite nan dosye a oswa lwa ki ta ka joui sipòte apèl la. Lè avoka a depoze yon Anders ekspoze, li dwe voye yon kopi Anders ekspoze a ak mosyon li oswa li yo retire, si li depoze yon sèl, nan akize a. Nan nenpòt mosyon an yo retire oswa ekspoze a, avoka a ap mande pou tribinal la pèmèt akize a depoze ekspoze pwòp li. Yon fwa avoka apèl la depoze yon Anders ekspoze, tribinal apèl la pral bay k ap fè apèl la yon opòtinite yo depoze yon ekspoze sou non pwòp li. ekspoze sa a ki soumèt pa akize a se souvan refere yo kòm yon “pro se ekspoze.” Akize a gen dwa vini sou nenpòt ki pwen li vle tribinal apèl konsidere, nan ekspoze “pro se” a.

   Lè yo depoze yon ekspoze Anders, tribinal apèl la genyen pou l egzaminen tout dosye a pou wè si gen okenn pwenn yo kapab konteste. Nan kèk tribinal apèl, tribinal apèl la, apre yo fin fè revizyon pwòp li yo, pouvwa lòd avoka apèl la pote yon ekspoze siplemantè sou baz byenfonde yo. Sa pa vle di tribinal apèl la ap akòde sekou sou yon pwoblèm, sèlman ki fè sa yo merite plis ekspoze sou apèl la. Menm si li pa bay lòd pou siplemantè ekspoze, tribinal apèl la pral konsidere Anders ekspoze a, epi, si se yon sèl depoze nan tribinal, ekspoze a “pro se”. Epi tou, tribinal la ap konsidere ekspoze repons avoka leta a, ak ekspoze refitasyon an, si yo depoze ekspoze sa yo. Apre tribinal la egzaminen dosye a ak tout ekspoze yo, l ap rann yon desizyon.

  3. Pou Resevwa Ekspoze Anders la ak Dosye pou Apèl la.

   Lè avoka apèl la depoze yon Anders ekspoze, li dwe voye yon kopi ki ekspoze nan kliyan li. Pifò nan yo se voye ak prèv livrezon asire ke akize a san pèdi tan resevwa Anders ekspoze a. Lè sa a, tribinal apèl la ap bay yon lòd ki di akize a konbyen jou li genyen pou l depoze ekspoze “pro se” a; nòmalman, tribinal apèl la bay 30 jou pou sa. Lè tribinal apèl la bay lòd sa a, avoka apèl la ap voye dosye a dirèk bay akize a, oubyen, si biwo ki te nonmen avoka apèl la gen yon règleman ki mande pou yo retounen dosye a ba li, avoka a ap retounen dosye a bay biwo a, ki pral voye dosye a li menm bay akize a.

  4. Konfòmite ak Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.210 lan.

   Ekspoze “pro se” a dwe konfòm ak Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.210 lan. Ou mèt gade nan chapit Gid sa a ki sou jan yon ekspoze pou apèl dwe ekri, pou jwenn eksplikasyon sou jan pou w pare ekspoze a, ak kisa ki dwe ladan l (Chapit 5).

  5. Bibliyotèk Legal nan Prizon ak Sekretè pou Ede Prizonye nan Zafè Legal.

   Prizon nan Florid yo oblije gen yon bibliyotèk legal, pou prizonye yo kapab jwenn ase dokimantasyon legal pou pare papye yo bezwen pou tribinal. Yon lòt bagay prizon yo fè, se afekte lòt prizonye ki resevwa fòmasyon pou sa, pou ede prizonye k ap fè rechech legal yo pare dokiman pou tribinal la. Lwa ki règlemante Bawo Florid la ak Tribinal Siprèm Florid la defann moun “pratike pwofesyon avoka san lisans.” Sa vle di yon nonlawyer (ki gen ladan yon grefye prizonye lalwa, yon avoka soti nan yon lòt Eta, oswa yon elèv lalwa) pa kapab bay konsèy legal oswa reprezante nenpòt moun ki nan pwosè nan tribinal sof si yo gen yon lisans yo pratike lwa nan Florid Pou di sa yon lòt jan, yon moun ki pa avoka, oubyen ki pa gen yon lisans pou pratike pwofesyon avoka a nan Eta Florid la, pa kapab bay pèsonn konsèy legal, ni eseye aji tankou avoka yon lòt moun – kit se pou ekri papye, kit se pou parèt nan tribinal. Depatman Koreksyon sa yo genyen regleman konsènan itilizasyon an nan bibliyotèk lwa ki pouvwa diferan ant prizon an patikilye. Kòm sa mande rechèch legal pou aprann kouman pou ekri yon ekspoze”pro se “, li enpòtan pou aprann règleman prizon an sou jan pou moun remèt ak bibliyotèk legal la epi ak sekretè ki la pou ede prizonye nan zafè legal yo.

  6. Rezon pou Ekri yon Ekspoze “Pro Se.”

   Sa akize a bezwen, lè pou l ekri yon ekspoze “pro se,” se montre gen yon erè ki ka korije, ki te fèt nan pwosedi tribinal ki pi ba a. Pou jwenn soulajman nan apèl, pati k ap fè apèl la dwe montre tribinal premye enstans lan te fè yon erè legal. Pou bay rezon pou chanje yon apèl, pou prèske chak erè, pati k ap fè apèl la dwe demontre tou ke li afekte rezilta zafè a – sa vle di, erè a pa te “inofansif.”

  7. Asistans efikas nan Avoka.

   Yon ekspoze “pro se” nan yon zafè Anders òdinèman se pa plas kote pou soulve reklamasyon ke avoka jijman an pa te bay asistans efikas pandan pwosedi tribinal premye enstans lan. An règ jeneral, nan yon apèl dirèk, tribinal la pa kapab okipe reklamasyon kont avoka ki pa bay rannman. Wè Corzo v. Eta , 806 So. 2d 642, 645 (Fla. 2d DCA 2002). Kidonk, ekspoze “pro se” a pa kapab gen okenn reklamasyon ni agiman ki di avoka akize a te fè yon bagay mal, oubyen li pa t fè yon bagay ki ta kapab ede kòz la.

   Pou fè yon reklamasyon kont yon avoka ki pa bay rannman, yon moun dwe prezante yon mosyon pou reparasyon apre kondanasyon, dapre Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 3.850 lan, si yo te refize l apèl dirèk la. Tribinal ki pi ba a pa kapab pran yon desizyon sou yon mosyon 3.850 pandan zafè a an sispan devan yon tribinal apèl. Yon akize gen dezan, apre dat tribinal apèl la bay desizyon l, pou depoze yon mosyon dapre Règ 3.850 lan. Sepandan, si akize a vle prezève dwa a depoze reklamasyon apre kondanasyon nan tribinal federal dapre yon 28 U.S.C. § 2254 habeas petisyon, règ 3,850 mosyon an dwe anjeneral dwe depoze nan lespas yon ane soti nan dat ki sou desizyon an tribinal apèl nan lòd yo”nan nimewo telefòn “ (pran yon poz oswa retade) yon sèl-ane limit federal peryòd la. Silvouplè revize chapit sou mosyon apre kondanasyon yo pou plis enfòmasyon (Chapit 13).

  8. Pou Ekri yon Ekspoze “Pro Se.”

   1. Kouman pou Kòmanse Ekri yon Ekspoze “Pro se”

    Gen plis eksplikasyon sou jan pou ekri yon ekspoze pou apèl nan yon lòt Chapit (5) Gid sa a. Sak suiv lan se yon rezime pwen kle yo pou ekri yon ekspoze pou yon pati “pro se” ki fè apèl lè yo depoze yon ekspoze Anders.

    Premyèman, ou dwe li tout sa ki ekri nan dosye pou apèl ki soti nan tribinal ki pi ba a, san bliye dokiman legal yo te depoze yo, ak transkripsyon odyans yo ak jijman yo, si te genyen. Lè w ap ekri yon ekspoze “pro se”, pa konte sèlman sou memwa w pou sa ki te rive nan tribinal ki pi ba a. Tribinal apèl la ap sèlman konsidere dokiman yo, reyalite an ak prèv yo nan dosye apèl la. Si w pran nòt pandan w ap li dosye a, sa pral ede w pita si w gen pou bay nimewo paj pou jwenn yon dokiman ak yon temwayaj, lè w ap fè referans sou dosye a nan ekspoze w la.

    Dezyèmman, chwazi ki pwen ak ki agiman ou vle prezante nan ekspoze a, lè w ap reflechi sou sa ki te rive pandan pwosedi yo. Yon pati k ap fè apèl ka soulve sèlman pwoblèm ki te prezève pou revizyon apèl paske li te soulve yo deja nan tribinal premye enstans lan. Si konseye jijman an pa te souvle pwoblèm lan anvan tribinal jijman an, nou ka refize l nan apèl la si se yon erè fondamantal. Yon erè fondamantal se yon erè ki atenn nivo validite jijman an menm nan yon nivo kote yo pa te ap ka rive jwenn yon koupab san erè sa a. Paske yon erè fondamantal ra anpil, yon pati ki fè yon apèl dwe konsidere pwoblèm avoka jijman yo soulve nan yon osyon oubyen yon objeksyon epi ki tribinal jijman an ki te pran desizyon kont yo. Pou erè nan santans yo, Rè Eta Florid la pou Pwosedi Apèl yo 9.140(e) egzije pou yo soulve erè yo nan tribinal jijman an dabò, swa ak objeksyon ak santans lan oubyen apati yon mosyon Règ Eta Florid la pou Pwosedi Kriminèl lan 3.800(b) (ou ka depoze li anvan oubyen pandan yon apèl dirèk, si sa nesesè). Silvouplè fè referans ak chapit gid sa sou mosyon apre kondanasyon yo (Chapit 13) pou yon diskisyon ki plis presi sou jan ou ka soulve yon erè nan santans nan yon mosyon Règ 3.800(b).

    Twazyèman, pati ki fè yon apèl dwe konsidere si dosye a genyen tout dokiman ki soti nan fichye tribinal lan ak transkripsyon ki nesesè yo pou prezante pwoblèm ki soulve nan yon apèl. Pafwa, kapab genyen transkripsyon yon odyans, oswa yon avètisman, oswa yon mosyon yo pral bezwen nan apèl la, ki pa nan dosye a. Si sa rive, moun k ap fè apèl la epi ki vle fè mete dokiman ki manke a dwe depoze yon mosyon pou konplete dosye a, dapre Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.200(f) la. Gen plis eksplikasyon sou mosyon pou konplete dosye a nan chapit ki rele Rasanble Dosye pou Apèl (Chapit 3). Mosyon an dwe gen kèk mo eksplikasyon sou ki dokiman oubyen ki transkripsyon ki manke, epi pou kisa dokiman yo oubyen transkrpsyon an bezwen nan dosye a. Tribinal apèl la ap bay yon lòd ki di si pou asepte oubyen refize mosyon pou konplete dosye a. Si yo bay li, tribinal apèl la anjeneral pral bay 30 jou pou konplete dokiman yo men li ka bay plis ou mwens tan si sa nesesè. Tribinal apèl la pral voye yon kopi lòd li an bay grefye tribinal jijman an,ki konplete dokiman tribinal ki manke yo. Sèlman, se toujou responsabilite moun k ap fè apèl la pou l veye pou dokiman yo gen tan depoze, anvan tan tribinal la bay la pase. Si yo pa mete dokiman ki manke yo, moun lan dwe mande yon pwolongasyon delè nan tribinal apèl la, epi kontakte grefye tribinal ki pi ba a. Si dokiman ki manke a se yon dosye odyans, moun lan dwe depoze yon mosyon pou transkripsyon nan tribinal ki pi ba a, pou yo kapab bay rapòtè tribinal la lòd fè transkripsyon an.

    Katriyèmman, moun k ap fè apèl la dwe fè rechèch legal pou wè egzanp desizyon tribinal ak lwa ak ki sipòte agiman li an. Sekretè ki la pou ede prizonye nan zafè legal la kapab ede moun lan fè rechèch nan bibliyotèk legal la, men li pa kapab di w kisa ou dwe/pa dwe fè oubyen di nan pwosedi apèl la. Pafwa, rechèch legal yo pral fè wè si se pa yon bon pwen pou pote nan apèl la. Gen lòt fwa, rechèch legal yo kapab montre lòt bon pwen moun lan gen enterè pote nan apèl, menm si moun lan pa te wè sa li menm. Rechèch sou lwa a trè enpòtan pou nenpòt ki ekspoze apèl.

    Senkyèmman, moun k ap fè apèl la dwe deside ki estanda revizyon li vle pou chak pwen l ap pote nan apèl la. Souvan ka yo pral esplike ki estanda revizyon ki pral aplike nan tip erè yo pretann lan. Gen plizyè kalite estanda revizyon. Pa egzanp, si tribinal ki pi ba a te aplike yon lwa ki pa kòrèk, tribinal apèl la pral aplike estanda “de novo” a. Desizyon sou mosyon pou jijman pou akite yo, se egzanp pwen jiridik ki bezwen revizyon “de novo.” Lè l ap aplike yon estanda “de novo,” tribinal apèl la pa oblije konsidere desizyon tribinal ki pi ba a, kidonk se kòm si l ap rederape tou nèf. Gen lòt ka kote tribinal ki pi ba a gen pouvwa diskresyonè pou l pran yon desizyon sou kesyon sa yo. Desizyon pou asepte resevwa yon prèv oswa pou asepte fè yon lòt jijman, se desizyon diskresyonè. Pwen sa yo pral egzaminen dapre estanda “abi pouvwa diskresyonè” a. Pou pwouve tribinal ki pi ba a te fè yon abi pouvwa diskresyonè l, yon moun dwe montre pa gen okenn jij rezonab ki ta fè menm bagay la.

    Sizyèman, pati ki ap fè apèl la dwe bay yon apèsi seksyon agiman ekspoze li an. Liy jeneral sa yo montre pwen moun k ap aji kòm “pro se” a dwe abòde, ansanm ak estanda revizyon pou chak pwen yo. Pati ki fè apèl la dwe pran nòt sou reyalite ki sipòte pwoblèm li planifye pou mete nan ekspoze a. Li dwe montre tou egzanp desizyon tribinal ak lwa ki sipòte agiman an. Liy jeneral sa yo pral ede òganize agiman yo, ak prezante yo bay tribinal apèl la yon jan ki klè epi ki pa twò long.

   2. Pou Ekri Ekspoze “Pro Se”

    Deklarasyon sou Zafè a ak sou Fè ki te rive yo: Pou depoze ekspoze Anders la, avoka a te genyen pou l gade dosye tribinal ki pi ba a, epi fè referans sou chak pwen legal ki ta kapab sipòte apèl la. Kòm ekspoze Anders la deja genyen yon deklarasyon sou fè ki rive yo, ekspoze “pro se” a pa bezwen repete fè sa yo. Kidonk, akize a dwe limite deklarasyon sou fè ki rive yo sou fè yo bezwen konnen, pou konprann pwen li abòde nan ekspoze “pro se” a. Pa egzanp, si akize a kwè tribinal ki pi ba a te fè erè lè li te refize asepte yon mosyon pou ekate prèv, ekspoze “pro se” a dwe genyen fè ki an rapò ak mosyon pou ekate prèv la, ak odyans ki te fèt sou mosyon an, ak desizyon tribinal la.

    Rezime Agiman an Nan ekspoze “pro se” a, rezime agiman an vini anvan agiman an. Men yo souvan ekri li andènye. Li rezime agiman an epi yo pa depase senk paj, byenke li se anjeneral pi ekspoze. Gade Fla. R. App. P. 9.210(b)(4). Depi agiman an fin ekri, moun k ap aji kòm “pro se” a dwe retounen gade agiman pou pran (Oubyen, si rezime agiman an ekri dabò, yo ka itilize l kòm, yon apèsi pou ekri pwoblèm ki nan seksyon agiman an).

    Agiman an Moun k ap ekri agiman “pro se” a remèt avèk liy jeneral li te tabli yo, pou òganize agiman an nan plizyè seksyon ki sou chak pwen. Dabò, pati “pro se” an dwe deklare pwoblèm lan. Pati “pro se” an dwe bay estanda revizyon pou pwoblèm sa a. Apresa, li dwe esplike lwa jeneral ki aplike ak apwoblèm sa a, pouli site ka yo ak lwa yo ki sipòte agiman an. Anjeneral li pa nesesè pou site yon pakèt nimewo zafè ki fondatalman di menm bagay lan men zafè ak lwa ki plis sanble ak pwoblèm ki soulve nan yon apèl espesifik dwe site pou kominike baz legla reklamasyon pati ki fè apèl la.

    Apre l fin esplike lwa ki dirije desizyon tribinal la, pati “pro se” ki ap fè apèl la dwe idantifye reyalite ki montre yon erè ki ka anile ki te pase. Li dwe site nimewo volim ak nimewo paj nan dosye a pou montre tribinal apèl la reyalite ki sipòte ka li a. Ka yo ak reyalite ki sanble ak sa ki enplike nan apèl li an dwe site pou montre jan tribinal yo te aplike lwa jeneral pati “pro se” ki fè apèl te idantifye nan premye pati agiman li an. Apre moun lan esplike kouman sa ki pase nan zafè a montre gen yon erè legal ki te komèt, li di tribinal apèl la ki reparasyon li vle mande. Pa egzanp, gen erè ki mande pou yo anile yon desizyon ak voye zafè a retounen pou yon nouvo jijman, gen erè ki mande pou yo anile desizyon an ak deklare zafè a fini, oswa gen erè ki mande pou yo anile desizyon an ak bay yon nouvo santans.

    Menm pwosedi sa a repete pou chak pwen ki abòde nan ekspoze “pro se” a.

    Konklizyon: Nan fen ekspoze a, pati ki fè apèl la dwe mete yon paragraf ki rakonte tribinal apèl la ki èd oubyen rezilta pati ki fè apèl la ap mande nan zafè a. Ed lan ka diferan sa depann si tribinal la anile youn ou plis pwoblèm. Pa egzanp, erè a ka mande pou gen yon nouvo jijman oswa yon nouvo odyans sou santans lan. Pati ki ap plede yo souvan mande “nenpòt lòt èd Tribinal la trouve ki apwopriye” oubyen yon bi gwo demann ki parèy kòm èd.

    Tabdèmatyè: Apre pati “pro se” a fin ekri ekspoze li a, li dwe ekri tit chak seksyon nan ekspoze a nan tabdèmatyè a, avèk nimewo paj kote chak seksyon kòmanse, ak kote diferan pwen ki abòde nan seksyon Agiman an kòmanse. Chak pwoblèm nan seksyon Agiman an dwe nan yon lis ki kòmanse ak nimewo paj lan.

    Tab Sitasyon: Ekri tout zafè ki site nan ekspoze a nan lòd alfabetik. Apresa tout lwa kite site nan ekspoze a antre nanyon lis nan lòd nimewo yo. Si gen lòt sous ki site, tankou liv oswa atik, yo ekri nan Nimewo paj kote chak otorite yo site dwe antre akote chak lis.

    Sètifikasyon Livrezon ak Sètifikasyon Konfòmite Karaktè Tipografik: Yon Sètifika Livrezon nan fen ekspoze “pro se” an ladan l pou montre gen yon kopi nan ekspoze a yo te poste bay pati ki opoze nan zafè a. Gen yon modèl sètifikasyon livrezon pou prizonye “pro se” nan Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.420(d). Si ekspoze “pro se” an tape, li tape swa nan ekriti Times New Roman 14 oubyen Courier New 12 epi li dwe gen ladan l yon sètifika ki di ekspoze a table nan youn nan ekriti sa yo nan fen ekspoze a. Ekriti yo ak lòt egzijans yo pou ekspoze ki tape nan yon lis nan Règ Eta Florid la pou Pwosedi Apèl yo 9.210(a). Si ekspoze a ekri alamen, li pa nesesè pou mete yon sètifikasyon konfòmite karaktè tipografik.

    Limit nan Kantite Paj yo: Ekspoze “pro se” an paka depase senkant paj san pèmisyon tribinal apèl la, yon bagay li raman bay. Fla. R. App. P. 9.210(a)(5).

   3. Mosyon pou Ekstansyon Tan nan yon Apèl Anders.

    Tribinal apèl la fè pati “pro se” a konnen konbyen jou li genyen pou remèt ekspoze “pro se” a. Pi fò tribinal apèl bay anjeneral 30 jou. Pati “pro se” a fin ekri ekspoze a epi voye l bay tribinal la ak bay avoka pati advès la anvan delè a pase. Si sa pral pran pati “pro se” a plis tan pou fè rechèch legal yo ak ekri ekspoze a, pase delè tribinal apèl la ba li nan lòd la, pati “pro se” a dwe depoze yon mosyon pou pwolongasyon delè pou l remèt ekspoze “pro se” a, anvan tan limit la pase, pou tribinal la ka ba li plis tan. Dwe mosyon an pou ekstansyon pou tan ap remèt anvan ekspoze a se akòz epi li dwe mande pou yon kantite lajan espesifik nan plis tan oswa kantite jou ki nesesè yo fini, remèt epi ou depoze ekspoze a.

   4. Depoze ak remèt ekspoze nan Pro Se.

    tribinal apèl la, epi li dwe remèt yon kopi ekspoze a tou bay avoka pati opoze a (anjeneral pa lapòs oswa livrezon). Pou remèt yon kopi, Biwo Florid Pwokirè Jeneral la reprezante Eta a nan apèl kriminèl, ak yon Asistan Pwokirè Jeneral yo pral avoka a opoze nan zafè kriminèl Pati “pro se” a ap siyen sètifikasyon livrezon ki nan fen ekspoze a, epi l ap di ki jou li remèt ekspoze a bay direktiv prizon an pou yo mete l lapòs. Pou depoze ak tribinal apèl la, ki pi tribinal itilize yo mande pou “pro se” aplan rive delivre orijinal ak twa kopi yo nan ekspoze a nan tribinal apèl la. Men koulye a, tribinal ki pi apèl sèlman mande pou orijinal kopi nan siyen nan ekspoze a yo dwe depoze. Sa pa chanje egzijans ki di pati “pro se” dwe bay avoka opoze a yon kopi ekspoze a.

   5. Ekspoze Repons.

    Biwo avoka leta a gen dwa depoze yon ekspoze repons, pou reponn agiman ki prezante nan ekspoze “pro se” a. Sepandan, anjeneral Eta a pa pral depoze yon ekspoze repons sof si te bay lòd pa tribinal la. Si biwo avoka leta a depoze yon ekspoze repons, avoka advès ki reprezante Eta a dwe voye yon kopi ekspoze repons lan pa lapòs bay pati “pro se” a, menm jan pati “pro se” a dwe voye yon kopi ekspoze inisyal li bay avoka Eta a. Gen plis enfòmasyon sou ekspoze repons yo nan yon chapit apa ki rele “Pou Ekri yon Ekspoze pou Apèl” (Chapit 5).

   6. Ekspoze Refitasyon.

    Si biwo avoka leta a depoze yon ekspoze repons, pati ki “pro se” a dwe byen gade ekspoze a, epi pran nòt pou l kapab wè gran liy ki nan ekspoze repons lan. Pati ki “pro se” a pa bezwen depoze yon ekspoze repons, kidonk se li ki deside si l vle reponn nenpòt nan agiman biwo avoka leta a. Si pati ki “pro se” a deside li vle reponn, li ka depoze yon ekspoze refitasyon pou reponn. Ekspoze refitasyon an dwe depoze, pa pita pase 20 jou apre yo depoze ekspoze repons lan. Si se pa lapòs yo te voye ekspoze repons lan, gen yon delè senk jou an plis pou depoze ekspoze refitasyon an. Menm jan ak ekspoze inisyal la, li dwe genyen yon tabdèmatyè, yon tab sitasyon, yon rezime agiman, yon agiman, yon konklizyon, yon sètifikasyon livrezon, ak yon sètifikasyon konfòmite karaktè tipografik yo. Li pa nesesè pou mete yon lòt deklarasyon ankò sou zafè a oswa sou fè ki rive yo. Sèlman, ekspoze refitasyon an ka gen pyès sa yo, si yo nesesè pou bay prèv kont fè yo di ki pase nan ekspoze repons lan. Ekspoze refitasyon an limite a 15 paj sèlman, men sa pa enkli tabdèmatyè, tab referans ak sètifizafè livrezon. Ekspoze refitasyon an sipoze reponn ak agiman repons ekspoze Eta a. Li pa sipoze sèlman redi agiman ki soti nan ekspoze inisyal lan, li pa kapab soulve nouvo agiman ki pa te soulve nan ekspoze inisyal lan. Gen plis enfòmasyon sou ekspoze refitasyon yo nan yon Chapit 5 apa ki rele “Pou Ekri yon Ekspoze pou Apèl.”

   7. Dispozisyon nan Tribinal Apèl la

    Apre yo fin depoze tout ekspoze yo nan tribinal apèl la, dosye zafè a pral remèt bay yon komite 3 jij pou apèl, ki pral fè revizyon an. Pwosedi egzak pou jere apèl Anders yo varye suivan tribinal lan; toutfwa, anjeneral yon grefye oubyen yon avoka ap dabò revize dosye ki nan apèl la epi ekpoze yo epi prepare yon “memorandum” pou jij yo revize. Chak jij pral revize “memorandum” lan, ekspoze yo, dosye ki nan apè lan ak fiche zafè apèl la. Si panèl jij yo detèmine yon pwoblèm ki enpòtan ki te soulve nan zafè a, tribinal lan anjeneral bay avoka tribinal lan lòd pou li depoze yon ekspoze anplis ekspoze Anders ki deja depoze an, pou reponn ak merit potansyèl yon pwoblèm. Apre sa, Biwo Komisè Gouvènman pou Florid la pral gen yon chans pou l reponn. Lè sa a, tribinal apèl la pral egzaminen ekspoze siplemantè sa yo pou gade ki desizyon li dwe pran. Apre sa, y ap voye yon desizyon ekri, ki rele yon opinyon, bay akize a ak bay tout avoka yo.

   8. Mosyon pou Nouvo Odyans, pou Klarifikasyon, ak pou Sètifikasyon

    si gen yon agiman valab ki kapab fèt pou konpansasyon an. Se raman yo asepte yo. Pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.330 lan di yon “mosyon pou nouvo odyans dwe di avèk presizyon ki prensip legal oswa kilès nan fè ki rive yo, moun k ap prezante mosyon an kwè tribinal la pa t byen gade, oswa te mal evalye nan desizyon l lan.” Mosyon an pa dwe itilize pou soulve pwoblèm ki pa te diskite deja nan ekspoze yo. “Yon mosyon pou klarifikasyon dwe di avèk presizyon ki prensip legal, oswa kilès nan fè ki rive yo, moun k ap prezante mosyon an kwè ki bezwen klarifye nan desizyon tribinal la.” Anpil fwa, tribinal la konn bay yon desizyon san opinyon, ki konn rele yon “per curiam affirmed” oubyen yon “PCA”. Si sa rive, epi pati “pro se” a kwè “yon opinyon ekri ta bay yon baz lejitim pou revizyon nan Tribinal Siprèm lan,” pati sa a mèt depoze yon mosyon pou mande tribinal la bay yon opinyon ekri.

    Yon mosyon pou nouvo odyans “en banc” mande pou tout jij aktif nan tribinal apèl la revizyon desizyon an. Pati ki fè apèl la dwe sèlman depoze yon mosyon pou yon nouvo odyans “en banc” lè gen bon jan fondman ka sa gen yon enpòtans eksepsyonèl oubyen nivo konsiderasyon konsa nesesè pou kenbe inifòmite nan desizyon tribinal lan. Yo ap ekate yon mosyon ki baze sou nenpòt ki fondman. Fla. R. App. P. 9.331(d). Gen plis enfòmasyon sou mosyon apre desizyon yo nan yon Chapit 19 apa ki rele “Mosyon apre Desizyon – Apèl.”

   9. Manda.

    Tribinal apèl la ap rann epi voye manda li bay pati yo pa lapòs 15 jou apre li bay desizyon l, oubyen 15 jou apre li deside sou mosyon apre desizyon yo depoze yo. Manda a, se dènye aksyon ofisyèl tribinal apèl la nan yon zafè, epi li montre pwosedi apèl la fini. Suivan volonte tribinal apèl la, yo ka fè sonje yon manda men pa plis pase 120 jou apre li fin fèt (sa vreman ra).

Download chapit 12 PDF la isit la.


CHAPIT 12

⇐ CHAPIT ANVAN  |  PWOCHEN CHAPIT ⇒