Transkripsyon

Kopi yon temwayaj oral sou papye; dosye ofisyèl seyans nan yon jijman oswa yon odyans, jan rapòtè tribinal la transkri l.

Read More

Soutit

Se lè yo prezante yon papye nan tribinal, ki di non pati yo, non tribinal la, nimewo ka oubyen dosye a, epi tit aksyon an. Sa fè referans tou ak “estil” lan.

Read More

Tab

Se yon endèks oubyen yon lis eleman ki nan yon dokiman, nòmalman nan lòd alfabetik.

Read More

Temwayaj

Deklarasyon yon moun fè sou sèman, anjeneral nan yon tribinal ou nan yon depo.

Read More