Yon kò Kongrè oubyen Eta oswa palmantè lokal yo kreye pou jere epi ranfòse estati kèk pati presi nan lwa a. Egzanp: Adminstrasyon Sekirite Sosyal, Komisyon Konpansasyon Chomaj Florid la, konsèy delimitasyon zòn local yo.

« Back to Glossary Index