Totalite dokiman yo, temwanyaj, bagay elatriye… yo prezante nan jijman an ki ede yo prouve oubyen dezaprouve yon kesyon reyalite yo kesyone yo sou li. Egzanp: Egzanp: pwokirè a remèt ak dosye prèv la pou pwouve akize a te vòlè nan labank lan.

« Back to Glossary Index