Se yon òdonans estrawòdinè yon tribinal apèl bay, dapre otorite li genyen, pou di yon tribinal ki pi ba remèt yon dosye pou yon revizyon. Tribinal Siprèm Etazini an remèt ak “certiorari” pou fè revizyon pifò nan ka li deside tande yo.

« Back to Glossary Index