1. Aksyon kote ou di yon plent pa vre.

2. Yon deklarasyon kote yon moun ki ap reponn ak yon plent pa konnen ase pou li ta reponn si plent lan vre oubyen manti.

« Back to Glossary Index