Aksyon yon pati mande tribinal lan pou fè; soulajman.

« Back to Glossary Index