Nenpòt aksyon oubyen lòd ki soti nan yon tribinal ki pi ba ki kapab sibi revizyon nan men yon tribinal apèl. Nan kèk ra eksepsyon, yon aksyon oubyen yon lòd yon tribinal pi ba kapab al nan apèl sof si li mete fen ak pwosedi yo nan tribinal ki pi ba.

« Back to Glossary Index