Pa dirèkteman touche oubyen rive nan nanan yon pwoblèm men pito yon pwoblèm sou kote oubyen anplis. Egzanp: “Kit Bòb te gen senti chèz li an se yon pwoblèm kolateral”; oswa “Apre kondanasyon li an, prizonye an depoze yon mosyon kolateral apre yon kondanasyon, kote li fè konnen pledwaye koupab li an te ilegal.”

« Back to Glossary Index