1. Pwoblèm a plis pase yon pwendvi lejitim.

2. Ouvri pou dikisyon; ki ka debat.

« Back to Glossary Index