1. Pouvwa yon tribinal

2. Sous enfòmasyon oubyen sajès konsènan jan yo ta ka pèsyade yon tribinal pou aplike lalwa yon sitiyasyon patikilye. “Otorite” gen ladan l estati, desizyon jiridik ki pibliye konsènan pwoblèm ki similè ansanm ak sa moun ki save ekri.

« Back to Glossary Index