Yon pati ki prezante yon petisyon devan yon tribinal oswa yon lòt enstans ofisyèl.

« Back to Glossary Index