1. Se yon mosyon oubyen yon demann ekri pou yon tribinal pran yon desizyon, espesyalman lè y ap pare pou yon jijman oubyen lè yo kòmanse yon jijman.

2. Nan dwa komen, se yon òdonans kote yo bay yon akize lòd fè yon aksyon oubyen esplike pou kisa li pa kapab fè aksyon an.

« Back to Glossary Index