Yon moun ki ap pratike dwa san li pa genyen yon lisans nan men Eta a pou li pratike dwa, se yon bagay ki entèdi e li ka jwenn gwo pèn. Pa egzanp: yon moun ka fè “pro se,” sa vle di li ka defann tèt li san yon avoka men yon moun ki pa avoka paka reprezante yon lòt moun (apa tèt pa l).

« Back to Glossary Index