1. Domaj, tò oubyen detriman dwa legal oubyen reklmasyon yon moun.

2. Anilasayon ak Prejidis: yon anilasyon ki anpeche pleyan pou li rele menm zafè sa a lajisitis nenpòt kilè pi devan.

« Back to Glossary Index