1. Aksyon pou voye yon bagay tounen pou plis aksyon, tankou yon zafè, yon plent oubyenyon moun.
  2. 2. Yon lòd yon tribinal apèl ki voye yon zafè, yon plent oubyen yon moun tounen nan tribinal ki pi ba a.
« Back to Glossary Index