Anjeneral, yon pati ka fè yon apèl kont desizyon final yon tribinal ki pi ba ki mete fen nan pwosè oubyen pwosedi a. Sou desizyon sa a yon pati dwe anjeneral montre tout plent pou erè yo nan yon sèl apèl. Yon lòd oubyen jijman final mete fen nan travay jidisyè yon zafè, li pa kite anyen pou tribinal lan fè.

« Back to Glossary Index