1. Pou fè livrezon legal yon avi oubyen yon pwosedi.

2. Pou bay yon moun yon avi jan lalwa egzije sa a. Egzanp: Yo te mande pleyan an remèt yon avi bay akize an sou pwosè a anvan kenz jou pase.

« Back to Glossary Index