Yon repons ekri bay premye oubyen “Ekspoze Inisyal” pati ki ap mande tribinal apèl la pou pran desizyon pou di tribinal ki pi ba te gen tò osijè lwa a oubyen prèv yo te fè. Yon ekspoze repons kapab tou yon repons pou mosyon oswa ekspoze yon pati nan tribinal ki pi ba a.

« Back to Glossary Index