Yon avoka; yon moun ki gen yon lisans nan men Eta a pou reprezante yon moun nan tribinal lalwa yo ki nan Eta a oubyen nenpòt lòt tribinal ki gen otorizasyon legal.

« Back to Glossary Index