1. Yon lòd yon tribinal bay ki pèmèt yon oswa de moun pou fè yon pousit lajisitis nan non yon klas oubyen yon gwoup moun ki gen menm enterè.

2. Pou kreye yon klas nan kad yon pousuit lajistis pou yon klas.

« Back to Glossary Index