1. Sibstansyèl, konsiderab.

2. Dwa sibstansyèl, se pati nan dwa ki kreye, defini, ak regile dwa, devwa, ak pouvwa pati yo; kontrèman ak dwa pwosediral lan ki bay metòd oubyen pwosedi yo.

« Back to Glossary Index