Deklarasyon yon moun fè sou sèman, anjeneral nan yon tribinal ou nan yon depo.

« Back to Glossary Index