CHAPIT 20

⇐ CHAPIT ANVAN  |  PWOCHEN CHAPIT ⇒


 1. Apèsi sou Tribinal Siprèm Florid la.

  Tribinal Siprèm Florid la se tribinal ki pi wo nan Eta Florid la. Jij Anchèf li sipèvize tout Sistèm Tribinal Eta a. Sa gen ladan anpil fonksyon jesyon ak reglemantasyon avoka Bawo Florid la. Anplisdesa, Tribinal Siprèm Florid la responsab adopte règ pou pratik ak pwosedi nan tout tribinal yo. Responsablite Florid Tribinal Siprèm nan, ak “konpetans” oswa pouvwa li pou tande zafè yo, yo defini nan Konstitisyon Florid la. Gade Atik V Konstitisyon Florid, seksyon 1-3. Gen sèt jij ki prezide Akò kat nan jij yo nesesè pou pran yon desizyon. Tribinal la chita nan:

  Florida Supreme Court
  500 South Duval Street
  Tallahassee, Florida 32399.

  Nimewo telefòn biwo grefye a se (850) 488-0125. Pou mande enfòmasyon sou yon zafè ki devan tribinal la, ou mèt kontakte biwo grefye a nan nimewo telefòn (850) 488-0125, oswa gade aktivite tribinal la nan entènèt, nan adrès www.floridasupremecourt.org.

 2. Ki Kalite Ka Tribinal Siprèm Florid la Tande.

  Tribinal Siprèm Florid la gen konpetans pou tande zafè ki defini nan Konstitisyon Florid la ki eksplike piplis nan Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid. Gade Konstitisyon Florid, seksyon 1-3; Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.030(a). Gen de kalite konpetans prensipal pou tribinal siprèm lan, obligatwa ak diskresyonè. Anjeneral, konpetans obligatwa vle di tribinal siprèm lan ka tande sèten kalite zafè dirèkteman, oswa dirèkteman apati yon tribinal premye enstans, san li pa bezwen yon apèl entèmedyè, pa egzanp yonn nan tribinal apèl distri yo. Anjeneral jiridiksyon diskresyonè vle di ki kalite zafè tribinal siprèm lan ka deside si wi ou non li vle aksepte li pou revizyon, epi anjeneral konsène yon pati ki vle yon apèl ki pi wo apre li fin resevwa yon desizyon ki pa anfavè li nan youn nan tribinal apèl distri yo.

  1. Konpetans Obligatwa.

   Konpetans obligatwa Tribinal Siprèm Florid la gen ladan apèl oswa petisyon dirèk k ap mande revizyon:

   1. desizyon final yon tribinal ki kondane yon moun amò;
   2. desizyon yon tribinal apèl distrik oswa yon tribinal premye enstans ki deklare yon lwa nan Eta a, oswa yon dispozisyon nan Konstitisyon Eta a pa valab;

   Si lwa nan Eta Florid la pèmèt sa, Tribinal Siprèm lan ap fè revizyon nan zafè sa yo:

   1. desizyon final nan zafè validasyon bon oswa sètifika pou dèt; epi
   2. aksyon ajans leta an rapò avèk tarif oswa sèvis gaz, kouran, ak telefòn.
  2. Konpetans Diskresyonè.

   Gen kèk domèn, Tribinal Siprèm Florid la gen konpetans diskresyonè ladan yo. Sa vle di gen sèten zafè tribinal la kapab revize, men li pa oblije fè sa. Konpetans diskresyonè tribinal siprèm nan gen ladan pouvwa pou revize desizyon Tribinal apèl distrik ki:

   1. Deklare aklè yon lwa Eta a valab. Desizyon, opinyon, oswa lòd la dwe di aklè yon lwa nan Eta a valab.
   2. Definisyon klè yon dispozisyon nan Konstitisyon Eta a oswa Konstitisyon federal la. Desizyon, opinyon, oswa lòd la dwe esplike sans yon dispozisyon nan Konstitisyon Eta a
   3. Gen yon afektasyon klè pou yon kategori fonksyonè pou zafè Konstitisyon oswa pou zafè leta. Desizyon, opinyon, oswa lòd la dwe gen yon afektasyon klè pou yon kategori fonksyonè pou zafè Konstitisyon oswa pou zafè leta.
   4. Genyen yon konfli klè ak dirèk avèk desizyon yon lòt tribinal apèl distrik, oswa desizyon. Opinyon tribinal apèl distrik la dwe genyen pawòl ki kontrè ak opinyon yon lòt tribinal apèl distrik oswa Tribinal Siprèm Florid la. Li pa nesesè pou Tribinal Apèl Distrik la idantifye aklè yon opinyon apèl kontradiktwa nan desizyon li pou demontre gen konfli. Men, li dwe abòde tout prensip legal ki aplike kòm yon baz pou desizyon li pran an.
   5. Pase sou yon kesyon yo sètifye kòm kesyon ki gen yon gwo enpòtans piblik. Opinyon oswa desizyon an dwe gen pawòl ladan l ki di pwen yo prezante yo gen yon kesyon tribinal la sètifye kòm kesyon ki enpòtan anpil pou piblik la.
   6. Genyen konfli dirèk sètifye avèk desizyon lòt tribinal apèl distrik. Opinyon oswa desizyon an dwe gen pawòl ladan l ki di pwen yo prezante yo gen yon kesyon tribinal la sètifye kòm kesyon ki enpòtan anpil pou piblik la.

   Mo “aklè” a vle di, dwe genyen yon deklarasyon ekri sou baz legal ki sipòte desizyon ki pral nan revizyon an.

 3. Kilè pou Chèche Revizyon nan Tribinal Siprèm Florid la.

  Jan sa diskite plizyè fwa nan Gid sa a, li toujou pi bon pou konsilte ak angaje sèvis yon avoka apèl la pou okipe apèl la. Si pati a pa kapab pran avoka, premye bagay pou l fè se gade si se yon zafè Tribinal Siprèm Florid la kapab fè yon revizyon sou li. Kidonk, sa ki pi enpòtan, pou chèche revizyon nan Tribinal Siprèm Florid la, yon pati dwe kapab montre Tribinal Siprèm lan genyen swa konpetans obligatwa oswa konpetans diskresyonè pou tande zafè a anpremye. Yon pati ki vle fè apèl dwe jwenn yon kopi opinyon ki Tribinal Distri pou Apèl la bay ak/oswa lòd final tribinal ki pi ba a, epi li dwe respekte règleman pwosedi ak kondisyon tan pou chèche revizyon nan Tribinal Siprèm Florid la.

 4. Kijan pou Chèche Revizyon Diskresyonè nan Tribinal Siprèm Florid la.

  Konpetans diskresyonè Tribinal Siprèm Florid la se kalite revizyon yo chèche jwenn pi souvan, kidonk li pral abòde anpremye. Kalite pwosedi revizyon sa a toujou chèche apeprè revizyon (yon apèl ki pi wo) desizyon yon Tribinal Apèl Distrik ki pa anfavè pati a. Pati k ap envoke konpetans Tribinal Siprèm Florid la rele “pati k ap fè petisyon” an, epi moun ki pral reponn petisyon an se “pati k ap reponn” lan. Pwosedi pou chèche revizyon diskresyonè nan Tribinal Siprèm Florid la fikse nan Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.120. Yo dwe fè atansyon espesyalman ak egzijans delè yo, espesyalman delè pou chèche revizyon. Si yon pati mande revizyon twò ta, dwa pou li fè sa kapab anile pout tou tan.

  Pou kòmanse yon pwosedi pou mande revizyon diskresyonè, anjeneral yon pati dwe depoze yon dokiman ki rele yon “avi pou envoke konpetans,” ki sanble anpil ak yon notifikasyon pou apèl. Avi pou envoke konpetans lan dwe depoze: (a) nan Tribinal Distri pou Apèl kote zafè a annatant, epi (b) nan lespas 30 jou ki vini apre dat Tribinal Distri Apèl te rann lòd oswa desizyon yo t ap chache revize a. Ansanm ak avi pou envoke konpetans lan, pati k ap chèche revizyon an dwe peye tou frè lalwa egzije pou fè depo. Anplis de sa, avi a dwe genyen non tribinal ki pi ba a (tribinal y ap fè apèl kont li a), non ak deziyasyon pati nan chak kan yo, epi nimewo zafè a nan tribinal ki pi ba a. Avi an dwe genyen tou, dat yo te rann desizyon moun lan ap mande revize a, ak baz moun lan genyen pou envoke konpetans Tribinal Siprèm Florid la. Baz la ta yonn nan motif ki mansyone anwo a. Ou ka jwenn yon modèl fòmilè pou notifikasyon pou envoke nan seksyon fòmilè ki nan Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.900(d) a.

  Tan limit 30 jou pou envoke konpetans Tribinal Siprèm Florid jiridiksyonèl. Sa vle di,”notifikasyon pou envoke jiridiksyon diskresyonè “ a dwe depoze, pa pita pase 30 jou apre dat yo te rann desizyon an, epi li dwe depoze nan tribinal ki te rann opinyon an. Si sa pa fèt, apèl la pa pral depoze devan Tribinal Siprèm Florid la.

 5. Pwosedi Apre Depoze yon Avi yo envoke Diskresyonè Jiridiksyon.

  Si baz la pou chèche revizyon diskresyonè se ke tribinal distri-a sètifye nan desizyon li pran an oswa sou nouvo odyans yon kesyon de gwo enpòtans piblik la Tribinal Siprèm lan, yon ekspoze jiridiksyon pa depoze nan tribinal, ak pwochen etap la se ekspoze sou baz byenfonde yo, diskite pita nan chapit sa a. Nan tout lòt ka yo, nan lespas 10 jou apre depo yon avi pou mande jiridiksyon diskresyonè Tribinal Siprèm Florid la, pati ki te depoze avi a oblije remèt yon ekspoze jiridiksyon, ki dwe rete sèlman nan abòde pwoblèm asavwa poukisa pati a kwè tribinal siprèm gen jiridiksyon sou zafè a, ak yon anèks ki gen sèlman yon kopi konfòm sou desizyon Tribinal Distri pou Apèl ke pati a vle pou yo revize a. Gade Fla. R. App. P. 9.120(d).

  Nan preparasyon ekspoze jiridiksyon, oswa nenpòt lòt ekspoze, nan Tribinal Siprèm Florid la, yon moun dwe konsilte Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid, espesyalman Règ 9.120 ak 9,210, ak Chapit 5 nan Gid sa a sou Ekri yon Ekspoze Apèl. Yon pati responsab pou swiv tout règ yo, kèlkanswa si wi ou non yo abòde yo nna Gid sa a. Yon lòt fwa ankò, Gid sa a se yon gid jeneral epi li pa ka kouvri tout règ ak kondisyon yo.

  Menm règ jeneral ki genyen pou tout ekspoze aplike pou ekspoze konpetans lan. Ekspoze a dwe enprime, daktilografye, oswa repwodui sou papye fòma komèsyal. Moun lan dwe remèt ekspoze a ekri an karaktè tipografik Times New Roman 14 pwen oubyen Courier New 12 pwen, an lèt nwa, avèk espas doub ant liy yo, epi maj ki mezire omwen yon pous. Nan kò ekspoze a, tousuit apre sètifikasyon livrezon an, pati k ap mande Tribinal Siprèm fè revizyon an dwe sètifye ekspoze a konfòm ak egzijans pou karaktè tipografik yo. Ekspoze nan sou jiridiksyon pa dwe depase 10 paj, ki pa enkli tab moun ki sa ak sitasyon, sètifika yo nan sèvis ak konfòme li, ak blòk an siyati pou otè ekspoze a. Gade Fla. R. App. P. 9.210. Li dwe gen seksyon sa yo ak enfòmasyon, kòm plis diskite nan Chapit 5, Ekri yon ekspoze Apèl:

  1. Paj ki gen tit la Paj ki gen tit la dwe genyen enfòmasyon sou estil ekspoze a, non ekspoze a, non pati k ap aji kòm “pro se” a, ak adrès la.
  2. Tabdèmatyè. Tabdèmatyè a dwe genyen ladan l yon tablo seksyon ki nan ekspoze a, avèk yon lis pwen yo prezante pou revizyon an, epi nimewo paj referans yo.
  3. Tab Sitasyon. Tab sitasyon an dwe genyen yon lis alfabetik sitasyon pou tout ka yo, lwa yo, règ yo, ak lòt sous ki nonmen nan ekspoze a, avèk paj nan ekspoze a kote chak sitasyon ekri. Gade Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.800 an, pou wè kouman pou sitasyon yo prezante.
  4. Deklarasyon sou Zafè a ak sou Fè ki te rive yo Deklarasyon sa a dwe genyen enfòmasyon sou rezon pati a vle fè apèl la, sou jan pwosedi a ap mache, ak sou dispozisyon tribinal ki pi ba a. Pòsyon sa a dwe genyen referans sou volim ak paj kòrèk yo, nan dosye a oswa nan transkripsyon an.
  5. Rezime Agiman an Se yon vèsyon kondanse agiman ki prezante nan kò ekspoze a, epi nòmalman li dwe depase 2 paj raman, epi jamè 5 paj.
  6. Agiman an Pati sa a esplike pou kisa Tribinal Siprèm Florid la dwe revize zafè sa a. Dwe gen referans ki fèt sou ka yo, lwa yo, ak règleman yo, pou montre rezon ki fè Tribinal Siprèm Florid la gen konpetans pou revize zafè sa a.
  7. Konklizyon: Konklizyon an Eta sekou a t’ap chache epi yo pa dwe gen plis pase 1 paj. Ki sa ki pati nan vle Tribinal Siprèm Florid la fè? Sa soulajman se ke yo te t’ap chache?
  8. Sètifikasyon Livrezon Egzanp lang: “Mwen sètifye yon kopi vrè ak kòrèk sa ekri pi wo a te remèt pa (lapòs/imèl/livrezon) nan dat (Dat li poste) bay (Non, Adrès pati advès la).”
  9. Sètifikasyon Konfòmite Sa a se yon sètifikasyon nan font ak gwosè kalite a yo itilize nan ekspoze a.
  10. Yon anèks. Apendis la dwe sèlman gen yon kopi òdonans la oswa desizyon yo dwe revize.
 6. Kisa Ki Rive Apre yo fin ekspoze nan sou Jiridiksyon Depoze nan Ka Revizyon Diskresyonè.

  Nan 20 jou apre yo fin prezante petisyon an (pati k ap chèche revizyon nan) depoze ekspoze a jiridiksyon, moun ki konsène a (pati advès la) pral remèt ekspoze li oswa li sou jiridiksyon. Ekspoze pati ki reponn nan sou jiridiksyon pral swiv menm fòma ak pati k ap prezante petisyon an, san anèks la (li p ap nesesè). Ekspoze pati ki reponn lan pral reponn agiman jiridiksyonèl te fè nan ekspoze prezante petisyon an, ak, ki pi souvan, yo pral diskite nan tribinal ke tribinal la Kou Siprèm manke jiridiksyon bay revi de zafè a. Ekspoze a la ap sipòte pa sitasyon bay referans legal, tankou lòd ansanm ak lalwa Moyiz ka.

  Moun k ap prezante petisyon an pa depoze yon ekspoze refitasyon. Apre ekspoze pati konpetan yo fin pare epi depoze nan Tribinal Siprèm nan, pati ki enplike nan pwosedi a dwe tann yo resevwa yon papye nan Tribinal Siprèm Florid la ki pral fè yo konnen si li asepte fè revizyon an. Si Tribinal Siprèm Florid la asepte fè revize zafè a, l ap voye yon òdonans ki gen dat pou depoze ekspoze pati k ap fè petisyon an ak ekspoze pati ki reponn lan. Li anmezi pou l di tou si l ap asepte tande yon akt pwosedi oral.

 7. Kisa ki pral rive si Tribinal Siprèm Florid la rekonèt Jiridiksyon pou tande ka diskresyonè?

  Si Tribinal Siprèm Florid la aksepte revizyon diskresyonè, pati konsène yo ap depoze yon ekspoze sou baz byenfonde yo. Ekspoze yo ap swiv menm fòma jeneral nou te pale de li pi wo a pou ekspoze jiridiksyonèl (sof ke ou pa bezwen yon anèks). Ekspoze moun k ap fè petisyon sou baz byenfonde yo ap fèt anpremye epi l ap prezante 20 jou apati dat òdonans Tribinal Siprèm nan. Yon lòt fwa ankò, li gen ladann tout menm seksyon ki te diskite pi wo a pou ekspoze jiridiksyon yo (eksepte anèks la), men ekspoze a pral konsantre sou agiman demandè a sou baz byenfonde yo, sa vle di, poukisa li kwè desizyon tribinal distri a pa te kòrèk, oswa poukisa li gen dwa pou jwenn reparasyon li mande a. Pa egzanp, deklarasyon zafè a ak enonse seksyon fè yo ap toujou gen ladan l kou pwosedi anba a, men dwe konsantre sou bagay enpòtan ki pase sou baz byenfonde ki nan dosye a, pa sèlman jiridksyon oswa konpetans Tribinal Siprèm la. Menm jan an tou somè ak seksyon agiman yo dwe abòde byenfonde dosye a, olye de jiridiksyon tribinal la sèlman.

  Apre ekspoze sou baz byenfonde pati k ap fè petisyon an fin prezante, moun ki konsène a ap gen 20 jou pou li prezante ekspoze li. Ekspoze pati k ap reponn nan dwe swiv menm direktiv yo, epi yo gen menm seksyon ak ekspoze pati k ap fè petisyon an sou baz byenfonde yo. Natirèlman, gwo diferans la sè ke moun ki konsène a pral gen plis agiman pou l bay diskite poukisa prezante petisyon an se kòrèk epi yo pral eseye refite agiman prezante petisyon an Nòmalman, ekspoze pati k ap reponn lan dwe genyen agiman ki bay bon jan sitasyon ki montre egzanp lòt ka menm jan, lwa, ak lòt sous, pou montre rezon ki fè opinyon tribinal ki pi ba a te kòrèk e li pa dwe anile. Apre sa, pati k ap fè petisyon an gen dwa voye yon ekspoze refitasyon, pa pita pase 20 jou apre yo te remèt li ekspoze pati k ap reponn lan. Yon pati ki vrèman bezwen plis tan pou depoze yon ekspoze, kit se sou jiridiksyon oswa sou baz byenfonde yo, yo dwe depoze yon mosyon pou yon ekstansyon pou tan byen anvan dat limit la pou depoze depo a. Mosyon pou ekstansyon yo plis abòde nan Chapit 4 nan sa a Gid, Mouvman Pratike nan tribinal yo apèl.

 8. Dosye pou apèl la nan ka Revizyon Diskresyonè

  Grefye tribinal ki pi ba a genyen pou l pare yon dokiman ki rele yon “dosye pou apèl.” Anpil fwa, sitou ak apèl k ap chèche revizyon diskresyonè, sa a pral menm bagay la kòm dosye a nan tribinal la distri nan apèl la. Ou ka jwenn plis enfòmasyon konsènan dosye apèl la nan Chapit 3 nan Gid sa a, Mete Dosye Ansanm pou yon Pwosedi Apèl.

 9. Fason yo envoke Jiridiksyon obligatwa nan Tribinal Siprèm Florid la.

  Al chache revizyon nan Tribinal Siprèm Florid la ki anba jiridiksyon obligatwa li yo, yon pati ap depoze yon dokiman ki rele yon “Avi pou Fè Apèl” nan lespas 30 jou ki vini apre dat la lòd la pou ki se revizyon t’ap chache te rann, ansanm ak frè a depoze ak yon kopi lòd la oswa opinyon ke yo te fè apèl. Avi pou apèl la ap gen ladan l: yon lejann ki gen non tribinal ki nan nivo pi ba, non ak deziyasyon tou de pati yo sou chak bò, ak nimewo a ka nan tribinal la pi ba; non an tribinal kote apèl la te fèt la; dat lòd apèl la te rann; ak nati a nan lòd la dwe revize, ki ta bezwen tonbe anba youn nan kalite mosyon yo ak lòd pwoblèm a revizyon obligatwa, diskite pi wo nan Chapit sa a. N ap fè w sonje, ou dwe remèt avi a nan tribinal ki pi ba a, anvan 30 jou pase, ansanm ak yon kopi desizyon oswa opinyon pou tribinal la revize a. Rankont lan ap swiv menm orè abityèl pou nenpòt ki lòt seyans apèl, nou te pale de yo nan Chapit 5 lan, Ekri yon Ekspoze pou fè Apèl.

Download chapit 20 PDF la isit la.


CHAPIT 20

⇐ CHAPIT ANVAN  |  PWOCHEN CHAPIT ⇒