CHAPIT 11

⇐ CHAPIT ANVAN  |  PWOCHEN CHAPIT ⇒


 1. Entwodiksyon.

  Depi yo rann yon jijman kont yon pati ki nan yon pwosè, pleyan an kapab eseye touche dapre desizyon ki soti nan jijman an (si se yon jijman pou peye lajan) oswa aplike desizyon jij la. Pleyan an kapab touche oswa aplike desizyon ki soti nan jijman an, menm si lòt pati a ap fè apèl. “Pati k ap fè apèl la” kapab vle pou yo “rete tann” pou aplikasyon oswa egzekisyon jijman an. Yon lòd pou rete tann anpeche pati ki genyen pwosè a eseye touche pou jijman an, oswa egzekite lòd la pandan apèl la. Moun k ap fè apèl la pa oblije mande pou yon lòd rete tann, men yon lòd konsa kapab ede pwoteje moun lan kont aksyon pou fè l peye, ak kont pwosedi egzekisyon an jouktan tribinal apèl la pran yon desizyon sou apèl la. Li enpòtan pou sonje ke depo yon mosyon pou yon rete tann anjeneral pa pral bloke zafè a sof si, oswa jouk tribinal deside epi akòde mosyon pou rete tann nan. Nan yon aksyon sezi ipotèk, pa egzanp, menm si gen yon apèl te depoze nan tribinal, tribinal ki pi ba a ka vann pwopriyete a kanmenm nan yon lavant sezi sof si pati k ap fè apèl la jwenn yon lòd pou rete tann nan pwosè apèl la. Nan sèten kalite ka, lòd pou rete tann nan gendwa otomatik si sèten kondisyon ak pwosedi respekte.

 2. Pouvwa Tribinal ki pi ba a toujou genyen pou Pran Desizyon sou Mosyon pou “Rete Tann”.

  Anjeneral, yon pati k ap mande pou yo rete tann pandan yon pwosedi apèl dwe depoze yon mosyon nan tribinal ki pi ba a oswa ajans administratif ki pran desizyon moun lan ap fè apèl kont li a. Dapre Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.310 ak Seksyon 45.045, tribinal ki pi ba a oswa ajans administratif la gen pouvwa pou asepte, refize, oswa modifye yon lòd pou rete tann, menm si yo deja depoze yon notifikasyon pou apèl. Pafwa, tribinal apèl la ka konsidere yon demann pou rete tann anpremye, men pati ki vle rete lòd la oswa jijman l ap fè apèl kont li a anjeneral oblije toudabò depoze yon mosyon pou mande rete tann nan tribinal ki pi ba ki te deside sou zafè a. Apre tribinal ki pi ba a oswa ajans administratif la pran yon desizyon sou yon mosyon pou rete tann, tribinal apèl la kapab pase desizyon an nan revizyon. Gade Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.310(a)&(f).

 3. Eleman pou Konsidere pou Enpoze yon “Rete Tann” annatandan Apèl, Anjeneral.

  Yon tribinal ki pi ba dwe eseye pwoteje pati ki genyen pwosè a. Si desizyon yo fè apèl kont li a pa pou yon kantite lajan fiks, tribinal ki pi ba a kapab mande moun ki pèdi pwosè a depoze yon “kosyon” pou yon kantite lajan rezonab ke jij la kwè ki kapab pwoteje pati ki genyen pwosè a jouktan pwosedi apèl la fini. Gade Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.310(a). Yon kosyon, se oubyen yon lajan kontan yon moun depoze nan grèf yon tribinal, oubyen yon pwomès ofisyèl pou peye yon kantite lajan ki gen garanti yon konpayi ki asire kosyon. Yon konpayi ki garanti kosyon, se tankou yon konpayi asirans. Biwo grefye tribinal kote zafèa annatant lan kapab bay non konpayi nan Florid ki garanti kosyon yo, ki gen pwòp kondisyon yo pou moun ki bezwen lajan pou kosyon.

 4. Jijman pou Lajan.

  Règ pou Pwosedi Apèl 9.310 (b) Florida (1) anjeneral bay ki si lòd la ke yo te fè apèl se sèlman pou peman an nan lajan, yon pati kapab jwenn yon otomatik rete annatant apèl “pa afiche yon bon ak ase kosyon egal a kantite lajan direktè lekòl nan jijman an plis de fwa to a legal nan enterè sou jijman sou kantite lajan an total sou ki pati a gen yon obligasyon yo peye enterè.” Gade Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.310(b)(1).

  Gen kèk tribinal Florid ki te deside ke fason sèlman pou rete ekzekisyon (fè respekte yon jijman lajan) se mete lajan an oswa yon kosyon garanti nan kantite lajan ki egzije nan Règ 9.310, epi sa a ka rete yon sijè dezakò nan sèten tribinal. Men, Seksyon 45.045 (2), Lwa Florid yo, sanble bay tribinal la pi ba pouvwa a diminye kantite lajan an nan yon kosyon oblije rete yon jijman lajan, ak/oswa yo mete lòt kondisyon pou rete nan avèk oswa san yo pa egzije yon kosyon. Anplis de sa, Seksyon 45.045 (1), Lwa Florid yo, anjeneral Deklare yo, eksepte nan aksyon klas sètifye, kantite lajan an nan yon kosyon ki nesesè yo jwenn yon rete annatant apèl yo gen dwa pa pi plis pase $ 50 milyon pou chak k ap fè apèl, kèlkeswa kantite lajan an nan jijman an ke yo te fè apèl (byenke nimewo sa a ka chanje nan tan kap vini an). Si w ap mande yon tribinal pou aplike pou Seksyon 45,045, Lwa Florid, fè plis rechèch ap ede w detèmine ki sa tribinal lokal ou a te deside.

  Dapre Seksyon 45.045, Lwa Florid, si tribinal ki pi ba a diminye montan kosyon an oswa pèmèt yon rete tann sou lòt kondisyon san egzije yon kosyon, pati ki te genyen nan tribinal ki pi ba a (“moun yo fè apèl kont li a”) otorize yo pran revelasyon pou asire pati k ap fè apèl la pa te kache oswa depanse lajan nan yon fason ki ta fè koleksyon yon jijman pi difisil. Si li se dekouvri ke te k ap fè apèl la kache oswa depanse lajan, tribinal la pi ba ka Lè sa a, sou demann soti nan apèl kont la, chanje kantite lajan an nan bond la oswa mande pou k ap fè apèl la to post yon kosyon plen nan kantite lajan yo egzije pa Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9,310.

  Sòf si tribinal la pi ba pèmèt yon kosyon nan yon kantite lajan redwi oswa lòd yon rete sou lòt kondisyon san yo pa egzije yon kosyon dapre Seksyon 45,045, Lwa Florid, kantite lajan an kosyon nesesè a se kantite lajan total deklare pa jijman an, plis de ane nan enterè nan legal la to enterè. Gade Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.310. Biwo grefye lokal la oubyen yon konpayi otorize ki asire kosyon kapab fè konnen kisa to enterè a ye kounye a. Lè yon moun depoze yon kosyon, sa fè yo rete tann nòmalman sou egzekisyon oswa aplikasyon jijman an. Lè yon pati nan yon pwosè depoze yon kosyon, li dwe voye bay tout pati yo yon “Notifikas yon pou Depo Kosyon ki Rete Aksyon.” Nan yon ka-n sezi ipotèk, li espesyalman enpòtan pou yon pati politik ki plan yo fè apèl kont pou avanse pou pi pou yon lòd rete nan tribinal la pi ba le pli vit ke posib epi anvan vant lan sezi jidisyè pwograme nan jijman an-n sezi final la.

 5. Ajans Piblik ak Fonksyonè.

  Nan yon pwosedi sivil, si yon moun asiyen leta, oswa fonksyonè ki nan aktivite travay yo, oswa manm komisyon ak lòt ajans piblik, epi moun sa yo fè apèl, yo pran nòmalman yon desizyon pou rete tann, epi moun sa yo pa gen pou yo depoze okenn kosyon. Tribinal apèl la kapab pase desizyon sa a nan revizyon, jan nou esplike sa pi ba la a. Si yon lòd tribinal gen rapò ak dosye piblik oswa reyinyon ajans piblik, epi lòd la di pou dosye oubyen reyinyon sa yo ouvri bay piblik la, depi gen yon ajans piblik ki fè apèl kont lòd sa a, egzekisyon lòd la pral nòmalman rete tann. Rete tann sa a pral dire sèlman 48 èdtan, sòf si gen yon tribinal ki deside pou sa fèt yon lòt jan paske ajans piblik la mande sa. Gadee Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.310(b)(2)&(f).

 6. Revizyon sou yon Lòd Rete Tann.

  Apre tribinal ki pi ba a oswa ajans administratif la pran desizyon sou yon kesyon rete tann, tribinal apèl la kapab fè yon revizyon sou lòd pou rete tann lan epi chanje l. Yon lòt pwosedi apèl pa nesesè. Pase pou sa fèt, pati ki vle mande revizyon nan apèl la ap depoze yon mosyon devan tribinal kote yo te fè apèl la pou mande yon revizyon sou lòd rete tann tribinal ki pi ba a bay la. Lè yon pati ap mande yon revizyon nan apèl kont yon lòd rete tann, li dwe idantifye fè ki rive yo pou montre pou kisa li di tribinal ki pi ba a te fè yon erè (“abize pouvwa diskresyonè l”) lè li te refize oswa asepte mosyon pou rete tann lan. Gade Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.310(f).

 7. zafè administratif yo.

  Anjeneral, depoze yon notifikasyon pou apèl nan aksyon oswa final lòd yon ajans administratif la pa otomatikman rete lòd la oswa jijman te fè apèl. Nan yon zafè ki devan yon ajans administratif, ajans lan oubyen tribinal apèl la kapab otorize yon rete tann administratif, jan sa prevwa nan Chapit 120 nan Lwa Florid yo, ki rele”Lwa Pwosedi Administratif “ la. Nòmalman, yon moun dwe depoze yon demann pou rete tann nan yon mosyon li remèt ajans administratif la. Nenpòt kilès nan pati yo ka mande tribinal apèl la fè yon revizyon sou desizyon ajans lan, nan yon mosyon pou rete tann. Gade Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.190 ak 9.310.

  Si yon pati vle mande yon rete tann sou egzekisyon lòd yon ajans bay pou sispann oswa pou revoke yon lisans (sòf yon lisans chofè), pati sa a dwe depoze yon mosyon pou rete tann nan tribinal apèl la. Ajans lan ap gen 10 jou pou l reponn mosyon pou rete tann lan. Rete tann lan kapab mande tribinal la tou pou l bay ajans administratif la lòd reponn pi vit; lè sa a li dwe depoze yon lòt mosyon pou esplike tribinal la pou kisa li dwe pran desiyon an vit sou mosyon pou rete tann lan. Tribinal apèl la dwe apwouve mosyon an si ajans lan pa reponn. Si ajans lan reponn, li genyen pou l pwouve bay tribinal apèl la ta gen yon danje pou sante, sekirite, oswa byennèt Eta a, si tribinal la ta apwouve mosyon pou rete tann lan. Osinon, tribinal la ap apwouve mosyon an. Gade Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.190 ak 9.310.

  Gen yon kategori desizyon administratif pou revokasyon ak sispansyon yo pa ka bay lòd rete tann pou egzekisyon yo. Pa egzanp, si yon chofè refize fè yon tès san l, oswa souf li, oswa pipi l pandan yon kontwòl sikilasyon, konsekans lan pral yon sispansyon administratif lisans chofè sa a. Pa kapab genyen rete tann pou sispann lisans chofè sa a, si l fè apèl kont lòd pou sispans oswa revoke lisans li a. Gade Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.190.

 8. Rete Tann pou Konbyen Tan.

  Yon rete tann dire jiskaske yon tribinal apèl bay manda li apre desizyon li nan zafè a se yon desizyon final. Rete la fini lè tribinal apèl la pwoblèm manda li, menm si youn nan pati yo mande Tribinal Siprèm Florid la yo revize desizyon tribinal apèl la a. Depi tribinal apèl la pran desizyon sou yon zafè epi sou tout mosyon li resevwa pou nouvo odyans, oswa pou sètifikasyon, oswa pou klarifikasyon, sèl mwayen pou fè peryòd rete tann lan dire pi lontan, se depoze yon mosyon pou rete egzekisyon manda a nan tribinal apèl la. Osinon, grefye tribinal la pral voye manda tribinal la bay pati yo, ak bay tribinal ki pi ba a 15 jou apre opinyon an vin final (15 jou apre opinyon an, oswa 15 jou apre tribinal apèl la bay desizyon l sou yon mosyon yo te depoze san li pa rive an reta pou nouvo odyans, oswa pou sètifikasyon, oswa pou klarifikasyon).

 9. Rete Sezi Ipotèk.

  Anjeneral, yo pa se wè yon jijman sezi ipotèk kòm yon lòd pou peye lajan an sèlman paske li garanti avèk ipotèk sou byen reyèl. Pakonsekan, yon pati k ap fè apèl pa ka konte sou dispozisyon rete tann otomatik pou jijman lajan ki nan Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.310(b)(1). Pou w jwenn yon rete annatant apèl nan yon zafè sezi ipotèk, k ap fè apèl la dwe depoze yon mosyon yo rete jijman an-n sezi ak vann nan tribinal ki pi ba pi vit ke posib ak anvan vant lan sezi jidisyè pwograme nan jijman an-n sezi final la. Tribinal la jijman gen laj diskresyon pou deside si pou bay yon mosyon yo rete yon zafè sezi annatant apèl, epi yo pral konsidere, nan mitan lòt faktè, prezan valè a ki jis mache nan pwopriyete a, nenpòt lòt liens sou pwopriyete a, ak nenpòt fatra oswa lòt domaj ki te kapab ki te koze pa ranvwaye vant la sezi pou apèl la. Menmsi yon jijman sezi ipotèk pa koresponn nèt nan fòmil pou jijman lajan nan Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.310(b)(1), tribinal premye enstans lan ka sèvi ak fòmil obligasyon sa kòm yon règ pou detèmine kantite lajan an nan yon kosyon. Si se lòd la sou apèl sètifye oswa revizyon apèl ranvwaye, pleyan an anjeneral ka kolekte tou nenpòt enterè ki akimile sou kosyon a pandan apèl la kòm domaj pou delè a nan zafè a.

 10. Konklizyon.

  Jijman yo, li enpòtan anpil pou yon moun fè yon mosyon pou rete tann, pou l pwoteje dwa l pandan apèl la poko deside. An plis chapit sa a nan Gid la, yon moun k ap fè apèl ki vle mande rete tann dwe gade tou sa ki ekri nan Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.310 ak 9.190, Seksyon 45.045, ansanm ak jijman yo fenk fè sou zafè ki an rapò ak règ sa yo.

Telechaje Chapit 11 PDF la isit la.


CHAPIT 11

⇐ CHAPIT ANVAN  |  PWOCHEN CHAPIT ⇒