CHAPIT 3

⇐ CHAPIT ANVAN  |  PWOCHEN CHAPIT ⇒


 1. Koudèy sou Dosye yon Pwosedi Apèl

  Yo deside yon apèl sèlman sou baz dokiman yo, prèv yo, agiman yo ak pwosedi ki te fèt nan tribinal ki pi ba a. Anjeneral, “dosye pou apèl la” oswa “dosye apèl” se yon koleksyon dokiman, akt pwosedi, mosyon, prèv ak odyans oswa transkripsyon jijman ki te depoze nan tribinal ki pi ba a oswa tribinal jijman an. Tribinal apèl la revize dosye apèl la, pa egzanp: sa ki te pase nan tribinal jijman an, nan lide pou revize si wi ou non desizyon tribinal ki pi ba a te rive jwenn lan te kòrèk. Pandan tout chapit sa a, “tribinal ki pi ba” vle di tribinal, ajans oswa divizyon ki pi ba a ki te deside sou zafè a okòmansman, nan yon jijman oswa lòt pwosedi. Lè tribinal ki pi ba a se yon lakou, yo souvan rele l tribinal lakou jijman an.

  Pifò nan enfòmasyon yon pati k ap fè apèl bezwen konnen sou kontni, delè ak egzijans pou dosye pou apèl la, li kapab jwenn li nan Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.200 (dosye a), 9.140 (apèl kriminèl yo), 9.141 (apèl apre kondanasyon yo), 9.180 (konpansasyon travayè yo), ak 9.900 (fòm apèl yo). Chapit sa a bay yon koudèy jeneral sou règleman sa yo. Li reponn dabò ak règ 9.200 ak dosye apèl la anjeneral. Li pral reponn tou ak kèk nan diferans prensipal ki genyen pou kèk nan diferan kalite zafè ak apèl yo. Yon pati k ap fè apèl dwe sonje chapit sa a tou senpleman bay yon koudèy sou egzijans jeneral yo. Paske gen yon diferans enpòtan ant règleman yo ak nan pwosedi espesifik ki aplike ak diferan kalite zafè ak apèl (tankou sivil, kriminèl, apre kondanasyon, konpansasyon travayè, administratif, elatriye), pati ki fè apèl yo dwe etidye ak anpil atansyon règ espesifik yo nan pwosedi ki aplike nan tip dosye ak tip apèl yo ap depoze an.

  Dosye pou apèl la anjeneral gen ladan l tout akt pwosedi, mosyon, dokiman, ak ekspozisyon yo ki te depoze nan tribinal ki pi ba a oswa tribinal jijman. Fla. R. App. P. 9.200(a)(1). Li gen ladan l tou kopi lòd tribinal ki pi ba a te bay yo ak transkripsyon nenpòt ki odyans oswa jijman. Dosye a bay tribinal apèl la yon istorik zafè a, epi li limite ak sa sèlman ki te depoze a epi ki te jwenn konsiderasyon tribinal ki pi ba a. Pati yo pa zafè ajoute nouvo prèv oswa dokiman ki pa te depoze nan tribinal ki pi ba a anvan yo antre nan lòd la ke yo ap fè apèl kont li an.

  Depozisyon ak lòt dekouvèt yo sèlman antre nan dosye pou apèl la si yon pati te depoze yo nan tribinal jijman an anvan lòd ke yo ap fè apèl kont li an te pase. Prèv fizik, sa vle di objè reyèl (yo) ki antre kòm prèv (pa egzanp, yon zam), yo pa tipikman antre nan dosye pou apèl la ditou. Genyen tou kèk tip dokiman woutin ki anjeneral pa pral enkli nan dosye a paske yo anjeneral pa pral antre nan dosye a paske yo p ap gen rapò ak apèl la. Dokiman sa yo gen ladan sitasyon, “praecipe” yo, manda yo, sèvis retou yo ak avi pou odyans oswa depozisyon. Yon sitasyon se yon dokiman ki remèt bay akize yo ki avize yo sou pwosè a epi ki aksyon inisyal yo bezwen pran pou defann tèt yo kont li. Yon sèvis retou se prèv sitasyon an te byen remèt bay akize a. Yon “praecipe” yon ti jan tankou yon manda, men li di akize a pou fè yon bagay oswa pou montre poukisa li pa te fè l. Kalite dokiman sa yo pa pral antre otomatikman nan dosye a. Si bagay sa yo enpòtan nan apèl espesifik la, yon pati ap bezwen mande grefye an pou antre yo nan dosye a. Fla. R. App. P. 9.200(a)(1). Pa egzanp, yon pati ki fè apèl dwe mande grefye a pou antre sitasyon yo ak nenpòt retou dokiman sèvis yo nan dosye apèl la pou si li te vle diskite sou apèl pou di jijman an pa valab paske sèvis sitasyon orijinal la ak papye pwosè yo pa t valab nan yon pwen kote li pa t resevwa bon jan avi sou pwosè a.

  Yon tribinal apèl pa kapab revize sa ki te pase nan tribinal ki pi ba a san yon dosye. Gade Applegate kont Barnett Bank of Tallahassee, 377 So. 2d 1150, 1152 (Fla. 1979). Yon tribinal apèl anjeneral sipoze desizyon tribinal ki pi ba a kòrèk (“sipozisyon an egzaktitid”), sof si moun ki te depoze apèl la ka montre byen klè tribinal ki pi ba a te fè kèk erè oswa fot danjere oubyen desizyon oswa lwa ki an kesyon an ilegal oubyen enkonstitisyonèl. San yon dosye konplè, tribinal apèl la limite sèlman pou li korije erè ki parèt nan sifas lòd ki la pou apèl la. Gade, pa egzanp, Chirino kont Chirino, 710 So. 2d 696 (Fla. 2d DCA 1998). Pati a ki te depoze apèl la epi ki ap mande tribinal apèl la pou anile, ranvwaye oswa korije desizyon tribinal ki pi ba a, se pati ki responsab pou asire l tribinal apèl la gen tout bagay li bezwen pou revize desizyon tribinal ki pi ba a ki baze sou sa ki te pase anba a. Fla. R. App. P. 9.200(e).

 2. Fason pou Jwenn Dosye pou yon Pwosedi Apèl nan Tribinal Apèl la

  1. 1.Dosye ki nan Apèl Nonfinal ak Pwosedi Orijinal yo

   Gen yon diferans enpòtan ant apèl “final”, apèl “nonfinal”, ak pwosedi orijinal lè ou ap monte dosye apèl la. Gade Fla. R. App. P. 9.110 (apèl final yo), 9.130 (apèl nonfinal yo), ak 9.100 (pwosedi orijinal yo). Diferans ki genyen ant apèl final ak nonfinal yo ak pwosedi orijinal yo diskite nan plis detay nan Chapit 1, 8, 9, ak 10 nan Gid sa a. Nan apèl nonfinal ak pwosedi orijinal pati yo soumèt dokiman dosye yo bay tribinal apèl la dirèkteman, pa apati grefye tribinal ki pi ba a, lè yo depoze yon anèks ak ekspoze inisyal la oswa ekspoze repons lan (apèl nonfinal yo) oswa petisyon ak repons lan (pwosedi orijinal yo). Fla. R. App. P. 9.130(e) ak 9.100(g). Yon anèks gen ladan l nenpòt ki dokiman ki gen rapò ak pwoblèm yo ki soulve nan apèl la e ki nesesè pou tribinal apèl la jwenn yon desizyon pou yo. Fla. R. App. P. 9.200. Yon anèks dwe gen ladan yon endèks oswa tabdèmatyè ki bay tit chak dokiman ak nimewo paj nan anèks la kote ou ka jwenn li. Anèks la dwe separe ak ekspoze a oswa petisyon/repons lan. Anpil tribinal apèl prefere pati yo idantifye dokiman yo endividyèlman lè yo remèt avèk makè si yo soumèt yo elektwonikman kòm yon PDF. Menmsi sa se yon kondisyon pou avoka yo ki ap soumèt yon anèks, li pa yon egzijans kounye a pou pati ki ap plede kòm “pro se” yo.

   Nan pifò ka, pati yo dwe fè ranje tout dokiman yo nan lòd kwonolojik, soti nan pi ansyen an pou rive nan dènye a. Sa vle di, anèks la dwe kòmanse ak premye dokiman an ki te depoze nan tribinal ki pi ba a, apresa kontinye nan lòd rès dokiman yo te depoze epi fini nan lòd yo ap fè apèl kont yo an. Si yon pati “pro se” depoze yon kopi sou papye pou anèks la nan tribinal apèl la, anèks la dwe sou papye estanda 8½”. x 11”. Si gen nenpòt ki dokiman sou fèy papye ki pi gwo, pati ki ap konpile anèks lan dwe redui dokiman sa yo nan dimansyon papye 8½”. x 11”, lè l ap fè kopi yo.

   Tankou nan apèl final yo, pati yo ka sèlman mete nan anèks la kopi dokiman ki te depoze yo epi ki te jwenn konsiderasyon tribinal ki pi ba a anvan lòd yo fè apèl kont li an te pase. Lè sa posib, pati konsène yo dwe itilize kopi dokiman ki gen ladan yo dat depo an oswa so grefye an nan anèks yo. Lè li ap antre kopi yon lòd tribinal ki pi ba a, espesyalman yon lòd sou revizyon, pati a dwe jwenn yon kopi siyen oswa “konfòm” lòd la ki soti nan tribinal ki pi ba a. Grefye yo nan tribinal awondisman yo deplizanpli afiche dokiman ki depoze yo sou sit entènèt yo, ki rann li relativman fasil pou pati ki gen konfli yo konsève epi enprime vèsyon akt pwosedi yo ki depoze ak lòd tribinal la yo.

  2. 2.Dosye nan Apèl Final yo

   Anjeneral nan pifò apèl final yo, ak nan kèk apèl apre kondanasyon, divizyon apèl nan biwo grefye tribinal ki pi ba a monte dosye pou apèl la menm jan an: li kopye pati nan dosye tribinal ki pi ba a ki antre nan dosye ki nan apèl la, mete nimero paj yo epi mete paj sa yo nan yon dokiman PDF elektwonik. Biwo grefye a, lè sa a, prepare yon endèks elektwonik nan dosye pou apèl la, ki gen ladan tit chak dokiman dosye ak nimewo paj dosye kote yo te ka jwenn li an. Avèk chanjman nan règ 9.200 ki te pran efè 5 janvye 2016, grefye tribinal ki pi ba a gen egzijans kounye a pou fè paj pou dosye ki nan apèl la yon fason pou paj PDF yo koresponn ak nimewo yo, pèmèt yo ka fè rechèch sou tèks dosye a epi make dosye a. Fla. R. App. P. 9.200(d). Grefye an ap tache transkripsyon jijman yo nan yon fichye PDF ki separe ak dosye prensipal la men ki koresponn ak paj endèks la. Fla. R. App. P. 9.200(d)(2). Nouvo egzijans sa yo ede fè dosye elektwonik la pi fasil pou pati yo ak tribinal apèl la navige.

   Biwo grefye tribinal ki pi ba a bay yon kopi dosye pou apèl la bay chak pati yo nan pifò zafè kriminèl ak nan apèl apre kondanasyon ki pa rezime yo. Fla. R. App. P. 9.140(f)(4) ak 9.141(b)(3)(B). Nan zafè sivil yo, biwo grefye a okòmansman voye bay chak pati yon kopi dosye endèks la sèlman. Lè sa a, anjeneral se desizyon pati yo pou swa konpile pwòp kopi dosye yo nan itilize endèks dosye a oubyen yon kopi elektwonik dosye ki soti nan men grefye a. Fla. R. App. P. 9.110(e). Grefye tribinal ki pi ba a pa gen obligasyon bay yon kopi dosye a oswa endèks bay pati yo nan yon apèl apre kondanasyon ki rezime. Fla. R. App. P. 9.141(b)(2)(B). Apre preparasyon dosye a ak endèks la, biwo grefye tribinal ki pi ba a ap transmèt elektwonikman toude bay tribinal apèl la.

   Lè yon pati ki fè yon apèl depoze yon avi pou apèl san direktiv espesifik pou grefye a, grefye tribinal ki pi ba a pral otomatikman antre sèlman dokiman règ lan egzije yo nan dosye apèl la lè li transmèt dosye a bay tribinal apèl la. Fla. R. App. P. 9.200(a)(1). Se sa ki rive nan pifò pwosedi apèl yo.

 3. Monte Dosye pou yon Pwosedi Apèl Anjeneral

  1. 1.Direktiv Depo bay Grefye Tribinal Jijman an

   Pou deziyen atik patikilye ki soti nan dosye tribinal ki pi ba a pou grefye a antre oubyen wete nan dosye apèl la, pati k ap fè apèl la ap bezwen depoze yon dokiman ki rele “direktiv pou grefye.” Fla. R. App. P. 9.900(g). Direktiv yo dwe depoze nan tribinal ki te tande zafè a nan 10 jou ki vini apre dat avi pou apèl la te depoze an. Fla. R. App. P. 9.200(a)(2). Nan direktiv yo pati ki fè apèl la dwe idantifye byen klè ki atik pati k ap fè apèl la vle mete ladan yo epi ki atik pati k ap fè apèl la vle wete, si genyen, nan dosye a. Règ 9.900(g) gen yon fòm echantiyon yo remèt lè depo direktiv pou grefye tribinal ki pi ba a. Si pati k ap fè apèl la ekri direktiv pou grefye a, pati yo fè apèl kont li a (pati opoze a) gen 20 jou pou l depoze yon dokiman menm jan pou di grefye a mete tout lòt dokiman ak egzibisyon li vle yo mete nan dosye a. Fla. R. App. P. 9.200(a)(2).

   Si pati k ap fè apèl la chwazi dirije grefye a pou wete atik yo nan dosye a oswa gen ladan yo sèlman dokiman patikilye olye pou yo voye dosye a nan tribinal apèl la, pati k ap fè apèl la pral bezwen tou pou li depoze yon “deklarasyon pou zak jidisyè” nan tribinal ki pi ba a an menm tan ak direktiv pou grefye a. Fla. R. App. P. 9.200(a)(2). Yon deklarasyon zak jidisyè di tribinal apèl la ki aksyon tribinal ki pi ba a pati ki fè apèl la vle tribinal apèl la anile. Deklarasyon aksyon jidisyè yo pèmèt pati opoze a – pati yo fè apèl kont li a – deside tou si pou l ajoute pòsyon anplis nan dosye a.

  2. 2.Transkripson ak Deziyasyon bay Rapòtè Tribinal la

   Lè te gen yon jijman, odyans pou yon prèv, depo oswa lòt pwosedi nan tribinal ki pi ba a ki gen rapò ak lòd ke yo ap fè apèl kont li an, dosye a dwe gen yon transkripsyon ladan. Yon transkripsyon se yon dosye ekri sou yon pwosedi tribinal. Li souvan gen enfòmasyon ki pi enpòtan pou yon apèl. Yon rapòtè ofisyèl oswa yon transkripsyonis tribinal lan te prepare transkripsyon yo ki swa li t ap suiv pwosedi an oswa transkri pwosedi apati yon anrejistreman.

   Pifò pwosedi kriminèl gen yon rapòtè tribinal ki prezan oswa yo anrejistre odyo an pou fè transkripsyon pita. Sepandan, nan zafè sivil yo pati yo dwe fè aranjman pou yon rapòtè tribinal la prezan oswa pou yo fè yon anrejistreman pwosedi yo. Si yo pa fè sa, p ap gen okenn transkripsyon ki disponib pou antre nan dosye apèl la. Yon fwa te fin transkri yon pwosedi tribinal, nenpòt nan pati yo kapab depoze li nan dosye tribinal la pou li antre nan dosye pou apèl la. Nan zafè sivil, prezans yon rapòtè tribinal oswa aparèy anrejistreman elektwonik nan pwosedi tribinal la pa ase. Pati konsène-yo dwe mande pou yon rapòtè tribinal kreye yon transkripsyon ofisyèl nan pwosedi a epi apresa asire ke li depoze nan grefye tribinal ki pi ba a anvan transkripsyon kapab enkli nan dosye pou apèl la.

   Nan 10 jou ki vini apre depo avi pou apèl la pati k ap fè apèl la dwe depoze yon deziyasyon ba rapòtè tribinal oswa transkripsyonis ki prezan oswa ki responsab pou transkripsyon anrejistreman pwosedi a ki idantifye byen aklè ki pwosedi tribinal ki dwe transkri ak depoze ba grefye tribinal ki pi ba a. Fla. R. App. P. 9.200(b)(1). Pati yo fè apèl kont li a gen 20 jou, apre dat notifikasyon pou apèl la, pou di ki lòt pwosedi ankò li bezwen yo transkri pou mete nan dosye a. Fla. R. App. P. 9.200(b)(1). Deziyasyon ki voye bay rapòtè a dwe gen yon lis ki montre dat pou tout jou jijman ak odyans ki bezwen transkri yo. Nan zafè sivil deziyasyon an dwe gen ladan tou non ak adrès nan lòt pati yo dwe remèt yon kopi transkripsyon an. Si pati a ki depoze deziyasyon an pa dirije repòtè nan tribinal oswa transkripsyonis la pou remèt yon kopi transkripsyon an ba tout pati ki nan apèl la, pati sa a dwe remèt yon kopi transkripsyon yo ba lòt pati yo nan lespas 5 jou apre yo te resevwa transkripsyon yo. Fla. R. App. P. 9.200(b)(3). Pou yon egzanp fòm pou remèt deziyasyon ba rapòtè tribinal oswa transkripsyonis, al gade nan règ 9.900(h). Nan zafè kriminèl, sèvis transkripsyon yo bay pati yo yon ti kras diferan. Gade Fla. R. App. P. 9.140(f)(2). Konsilte seksyon(E) nan chapit sa a pou plis enfòmasyon.

   Rapòtè tribinal la gen 30 jou, apre dat desiyasyon an pou l pare transkripsyon an. Fla R. App. P. 9.200(b)(2). Apre li fin resevwa deziyasyon an, rapòtè tribinal la pral depoze seksyon “rekonesans rapòtè tribinal” la ak dat deziyasyon an te resevwa epi dat li estime pou fini ak transkripsyon ki mansyone a. Fla. R. App. P. 9.200(b)(3). Nan lespas 5 jou apre li resevwa deziyasyon an, rapòtè tribinal la pral voye rekonesans ki depoze a bay grefye tribinal apèl la ak bay pati yo. Si repòtè a pa kapab pare transkripsyon yo mande a anvan 30 jou pase, li dwe voye yon mosyon bay tribinal apèl la pou mande plis tan. Si rapòtè tribinal la ap bezwen plis pase 30 jou, yon lòt opsyon se pou pati k ap fè apèl la depoze yon mosyon pou yon ekstansyon onon rapòtè tribinal la; tankou yon mosyon dwe depoze byen anvan 30 jou sa yo fini epi dwe mande tribinal apèl la yon ekstansyon pou tan pou rapòtè tribinal la prepare transkripsyon an epitou “pwolonje” tout lòt dat limit yo kòmsadwa (ki ede evite yon sitiyasyon kote ekspoze yo dwe la anvan menm dosye a konplè). Si rapòtè tribinal la ak/oswa pati k ap fè apèl la mande tan siplemantè sa, lèsa tribinal apèl la pral swa bay oswa refize demann rapòtè tribinal la pou tan siplemantè a epi bay yon lòd ki di rapòtè tribinal la ak pati yo kilè transkripsyon an dwe la. Gade Fla. R. App. P. 9.200(b)(3),(e).

   Pati dwe sonje ke lè yo vle mete yon transkripsyon depozisyon oswa lòt pwosedi ki pa t enkli jij tribinal pi ba a kòm yon patisipan, transkripsyon yo dwe te devan tribinal ki pi ba a, swa prezante kòm prèv oswa tache nan yon mosyon, aakt pwosedi, oswa lòt depo. Menm jan ak lòt dokiman dosye, tribinal apèl la ka sèlman konsidere transkripsyon ke tribinal ki pi ba a te konsidere pou rive nan desizyon li pran an. Gade, pa egzanp, Parker kont Parker, 109 So. 2d 893, 894 (Fla. 2d DCA 1959) (“Yon depozisyon se pa yon pati nan prèv devan tribinal la sof si li te fèt pou fason ki konfòm avèk règleman pou prèv ak règleman tribinal la.”).

  3. 3.Estipilasyon ak Rekonstriksyon Dosye

   Raman, olye pou yo prepare yon dosye pou apèl, toude pati travay ansanm pou prepare sa yo rele yon “deklarasyon previ” pou tribinal apèl la. Fla. R. App. P. 9.200(a)(3). Sa ka ekomnomize depans lè pati k ap fè apèl la dwe peye pou dosye apèl la epi se yon pwosedi separe epi distenk pase rekonstwi transkripsyon yon odyans lè pa te gen okenn rapòtè tribinal oswa anrejistreman elektwonik disponib nan pwosedi tribinal la. Yon deklarasyon previ dwe apwouve pa toude pati yo. Li montre kijan dosye a te trete nan tribinal ki pi ba a, kisa tribinal ki pi ba a te deside, li gen ladan kopi dokiman dosye yo si sa nesesè pou revize desizyon an apèl, epi li dwe depoze devan grefye tribinal ki pi ba a pou transmisyon nan tribinal apèl la. Si pati yo gen entansyon baze yo sou yon deklarasyon previ, yo dwe avèti grefye tribinal ki pi ba bye vit otank posib. Fla. R. App. P. 9.200(a)(3).

   Si pa te gen okenn rapòtè tribinal prezan nan pwosedi tribinal la oswa yon transkripsyon pa disponib, pati konsène yo ka dakò sou yon deklarasyon prepare pou prèv oswa pwosedi a. Pati k ap chèche rekreye dosye pwosedi a dwe prepare deklarasyon apati “pi bon mwayen ki disponib,” ki gen ladan memwa pati yo. Yo dwe lèsa remèt deklarasyon an bay pati opoze a, ki gen 10 jou soti nan dat sèvis la pou fè objeksyon oswa pwopoze amannman nan deklarasyon an. Apresa, deklarasyon prèv, ansanm ak tout objeksyon oswa koreksyon yo pwopoze depoze nan tribinal ki pi ba a. Tribinal ki pi ba a pral rezoud tout dezakò ki genyen, epi bay apwobasyon final li pou deklarasyon prèv la. Deklarasyon tribinal la apwouve ka lè sa a vin fè pati nan dosye apèl la. Fla. R. App. P. 9.200(b)(4).

  4. 4.Kont-Apèl

   Pafwa nan yon apèl, moun yo fè apèl kont li a tou depoze yon kont-apèl, ki eksplike ak plis detay nan Chapit 8 ak 9. Pati yo fè apèl kont li a tounen lèsa pati yo fè apèl kont li an/pati ki fè kont-apèl lan epi pati ki fè apèl la tounen pati ki fè apèl lan/pati yo fè kont-apèl kont li an. Si gen yon kont-apèl, pati ki fè kont- apèl la gen 20 jou soti nan dat notifikasyon pou apèl la te depoze pou depoze yon deziyasyon ki di grefye tribinal ki pi ba a pou ajoute dokiman, ekspozisyon, oswa transkripsyon nan dosye pou apèl la. Si moun k ap fè kont-apèl la di li pa bezwen tout dosye a, li dwe voye yon deklarasyon ki di sou ki aksyon jidisyè l ap mande fè revizyon an, an menm tan l ap voye deziyasyon pou kont- apèl la. Apre sa, moun yo fè kont-apèl kont li a pral gen 10 jou apre yo remèt deziyasyon pati ki fè kont- apèl la, ak deklarasyon sou aksyon jidisyè ki pral nan revizyon an, pou di ki lòt pyès li vle mete nan dosye a. Lè gen yon kont-apèl, total tan pou grefye tribinal ki pi ba a prepare epi transmèt dosye a pwolonje ak 10 jou. Fla. R. App. 9.200(c).

  5. 5.Koreksyon ak Siplemantasyon nan Dosye Apèl

   Pati k ap fè apèl la responsab pou tcheke dosye pou apèl la pou asire gen tout bagay tribinal apèl la bezwen pou pran yon desizyon sou pwoblèm soulve yo. Si youn nan pati yo kwè ke dosye a gen yon erè oswa yon bagay ki manke (pa egzanp, yon dokiman pa byen make, yon erè nan nimewo paj dosye, oswa yon dokiman depoze nan tribinal ki pi ba a men li pa nan dosye pou apèl la), pou pati k ap fè apèl la oswa pati yo fè apèl kont li a korije li, yo gendwa: (1) dakò ak avoka advès la pou presize koreksyon an, (2) depoze yon mosyon pou korije erè a devan grefye tribinal ki pi ba a anvan grefye a voye dosye a bay tribinal apèl la, oswa (3) si biwo grefye tribinal ki pi ba a te deja voye dosye a bay tribinal apèl la, depoze yon mosyon pou yon sipleman oswa korije dosye ki nan apèl la nan tribinal apèl la lè yo mande tribinal apèl la fè oswa pèmèt koreksyon an oswa sipleman an. Fla. R. App. P. 9.200(f)(1).

   Si yon pati kwè ke grefye tribinal ki pi ba a kite yon atik nesesè deyò dosye pou apèl la, pati a pa ka jis depoze dokiman an ba grefye tribinal apèl la oswa mete li ak ekspoze li. Si pgrefye tribinal ki pi ba a poko depoze dosye a nan tribinal apèl la, pati a ka fè aranjman pou koreksyon oswa sipleman nan dosye a ak grefye tribinal ki pi ba a. Pou fè sa òdinèman, se depoze yon deziyasyon ki idantifye dokiman ki dwe konplete yo. Men, si grefye tribinal ki pi ba a te deja transfere dosye a bay tribinal apèl la, pati a dwe alaplas depoze yon “mosyon pou yon sipleman dosye a” nan tribinal apèl la. Mosyon sa a dwe idantifye depo ki manke a dapre dat ak tit, e yo dwe eksplike poukisa li dwe nan dosye a.

   Nan yon zafè sivil, si tribinal apèl la kwè ke dosye a enkonplè oswa li vle yon dokiman, transkripsyon, oswa ekspozisyon espesyalman ke yonn nan pati yo deziyen ba grefye tribinal ki pi ba a, tribinal apèl la pral anjeneral bay pati k ap fè apèl la lòd pou fè aranjman ak grefye tribinal ki pi ba a pou yon sipleman dosye a. Nan yon dosye kriminèl, tribinal apèl la gedwa bay lòd pou grefye tribinal ki pi ba a mete sipleman pou dokiman, transkripsyon an, oswa ekspozisyon sa dirèkteman. Dapre règ 9.200(f)(2), tribinal apèl la pral bay pati yo yon chans poukonplete dosye a olye pou deside apèl la ak yon dosye enkonplè.

 4. Apèl Sivil

  1. 1.Delè

   Nan zafè sivil, grefye tribinal ki pi ba a pral remèt yon kopi endèks nan dosye a bay pati yo nan 50 jou ki vini apre dat kote notifikasyon pou apèl la depoze. Grefye tribinal ki pi ba a pral elektwonikman transmèt kopi endèks la ak dosye pou apèl la bay tribinal apèl la nan 110 jou ki vini apre dat notifikasyon pou apèl la depoze. Fla. R. App. P. 9.110(e). Tan pou preparasyon ak transmisyon dosye apèl la otomatikman pwolonje ak 10 jou lè gen yon kont-apèl. Nan zafè sivil yo, biwo grefye a okòmansman voye bay chak pati yon kopi dosye endèks la sèlman. Lè sa a, anjeneral se desizyon pati yo pou swa konpile pwòp kopi dosye yo nan itilize endèks dosye a oubyen yon kopi elektwonik dosye ki soti nan men grefye a.

   Si grefye a bezwen plis tan pou prepare dosye a, grefye a ka mande yon ekstansyon, oswa yon pati ka mande yon ekstansyon sou non grefye a. Gade 9.200(b)(3),(e). Yon mosyon pou ekstansyon dwe depoze byen anvan tan a ekspire, epi si yon pati ap depoze mosyon an, li dwe anjeneral mande tribinal la yon ekstansyon pou ni tan pou grefye a prepare dosye a ak pou “pwolonje” oswa yon ekstansyon pou tout lòt dat limit nan apèl la kòmsadwa (konsa ekspoze yo pa la anvan dosye a).

  2. 2.Depans

   Anjeneral, nan apèl sivil pati k ap fè apèl la responsab pou depans pou preparasyon ak transmisyon dosye pou apèl la. Lè yon pati k ap fè apèl deziyen yon pwosedi ki dwe transkri, pati sa dwe peye pou orijinal la ak nenpòt kopi transkripsyon an ki nesesè. Kopi ki nesesè yo gen ladan kopi yo pral voye nan tribinal apèl la ak bay pati opoze a. Sòf si pati ki mande transkripsyon an pran lòt dispozisyon avèk rapòtè tribinal la, li genyen pou l peye rapòtè a senkant pousan nan frè transkripsyon an, menm lè li fè demann pou transkripsyon an. Lè rapòtè a fin fè transkripsyon an epi li remèt li ansanm ak kopi yo, pati ki mande transkripsyon an dwe peye l lòt mwatye nan frè a. Fla. R. App. P. 9.200(b)(1).

   Yon pati nan yon apèl sivil ki pa gen lajan ki nesesè pou pouswiv apèl la kapab depoze yon aplikasyon pou detèminasyon estati endijan nan tribinal. Gade Fla. R. App. P. 9.430; §§ 57.081, 57.082, 27.52, Fla. Stat. Men, endijans pa otomatikman vle di ke grefye tribinal ki pi ba a pral transmèt dosye a oswa ke rapòtè tribinal la ap prepare transkripsyon yo san frè nan yon apèl. Gade, pa egzanp, §§ 27.52, 57.081, 57.082, Fla. Stat.

 5. Criminal Appeals

  1. 1.Entwodiksyon

   Seksyon sa a dekri dosye nan apèl nan yon apèl kriminèl dirèk nan tribinal premye enstans nan tribinal apèl. Yon “apèl dirèk” se yon apèl ki sòti nan yon kondanasyon oswa santans nan yon dosye kriminèl Yon apèl ki soti nan yon lòd sou yon mosyon apre kondanasyon, tankou yon mosyon dapre Règ Pwosedi Kriminèl 3.800, 3,801, 3,850, oswa 3,853 Florida, se yon “apèl apre kondanasyon.” Dezyèm pati seksyon sa a pral dekri diferans ki genyen nan preparasyon yon dosye nan yon apèl apre kondanasyon. Gade tou Fla. R. App. P. 9.140 (apèl kriminèl) ak 9.141 (apèl apre kondanasyon).

  2. 2.Delè

   Nan yon apèl kriminèl, grefye tribinal ki pi ba a pral remèt yon kopi dosye a ba pati yo ak depoze dosye a elektwonikman nan tribinal apèl la nan 50 jou ki vini apre depo notifikasyon pou apèl la sof si pwosedi yo ki deziyen pou transkripsyon pa pati yo pa depoze alè bay grefye tribinal ki pi ba a. Si transkripsyon ki deziyen yo anreta, grefye a ap remèt yon avi sou enkapasite pou fini dosye pou tribinal apèl la, pati konsène yo, ak rapòtè tribinal la. Dosye a se lè sa dwe la nan 20 jou ki vini apre dat rapòtè tribinal la depoze transkripsyon yo bay grefye tribinal ki pi ba a.

  3. 3.Depans

   Si yon akize kriminèl pa gen lajan an pou yon apèl kriminèl, akize a ka mande tribinal premye enstans deklare li endijan. Gade Fla. R. App. P. 9.430; §§ 57.081, 57.085 Fla. Stat. Si tribinal apèl la dakò moun lan se yon endijan, moun ki deklare li endijan an pa oblije peye pou transkripsyon yo, men li toujou genyen pou l pare ak remèt yon deklarasyon sou aksyon jidisyè pou yo revize, ansanm ak deziyasyon pou repòtè. Deklarasyon zak jidisyè pou revize a mansyone tout pwoblèm yo moun k ap fè apèl la gen entansyon pote nan apèl la. Moun ki fè apèl ki deklare li endijan an genyen pou l prezante yon lis sou deziyasyon pou rapòtè tribinal la, ki gen sèlman pwosedi ki an rapò ak kesyon moun lan pral abòde nan apèl la. Kopi deklarasyon zak jidisyè yo dwe revize yo ak deziyasyon rapòtè tribinal la dwe te remèt bay Eta a.

   Lè dosye pou apèl la te prepare, biwo grefye a ap voye bay Eta a, epi, si akize a te deklare endijan, akize a oswa avoka nonmen li, yon kopi dosye pou apèl la. Lè dosye pou apèl la pare, biwo grefye tribinal ki pi ba a ap voye bay tout pati ki nan pwosedi apèl la yon kopi endèks dosye pou apèl la, menm jan biwo grefye a konn fè nan yon apèl sivil.

 6. Apèl Apre kondanasyon

  1. 1.Entwodiksyon

   Nan pwosedi penal yo, dosye pou apèl la kapab pa pare menm jan nan apèl apre kondanasyon yo ak nan apèl dirèk yo, si te gen yon odyans sou prèv ki fèt sou mosyon apre kondanasyon an. Apèl ki soti nan lòd pase sou yon mosyon apre kondanasyon apre yon odyans prèv yo rele “apèl apre kondanasyon non somè.” Fla. R. App. P. 9.141(b)(3). Apèl ki soti nan lòd ki pase sou yon mosyon apre kondanasyon san yon odyans prèv yo rele “apèl apre kondanasyon somè.” Fla. R. App. P. 9.141(b)(2).

  2. 2.Apèl Apre kondanasyon Non somè

   1. Delè

    Grefye tribinal ki pi ba a ap prepare dosye pou apèl la ak transmèt dosye pou apèl la elektwonikman nan tribinal apèl la ak remèt yon kopi ba pati yo nan 50 jou ki vini apre dat notifikasyon pou apèl la te depoze. Fla. R. App. P. 9.141(b)(3)(A).

   2. Depans

    Tankou nan apèl kriminèl dirèk, biwo grefye a otomatikman voye yon kopi dosye pou apèl la bay Eta a, epi, si akize a te deklare endijan, bay akize a. Si akize a pa te deklare endijan, grefye a ap voye sèlman yon kopi endèks la nan dosye a sou apèl bay akize a. Si pati k ap fè apèl la te deklare endijan, Eta a pral sipòte depans yo pou transkripsyon odyans prèv la. Men, si pati k ap fè apèl la pa te deklare endijan, se pral responsablite pati k ap fè apèl la pou peye pou frè pou prepare transkripsyon an. Enkapasite pou peye frè preparasyon transkripsyon odyans pou prèv lan ka bay reta nan preparasyon dosye pou apèl la.

   3. Direktiv pou Grefye ak Deziyasyon bay Rapòtè Tribinal la

    Si pati k ap fè apèl la pa depoze direktiv grefye ba tribinal ki pi ba a ki idantifye anrejistreman dosye espesifik yo dwe enkli oswa eskli nan dosye pou apèl la, biwo grefye tribinal ki pi ba a pral otomatikman mete mosyon apre kondanasyon an, repons Eta a, yon refitasyon si yonn te depoze nan tribinal, lòd sou mosyon an, atachman nan nenpòt nan dokiman sa yo, ak yon transkripsyon odyans prèv la. Si te gen yon mosyon pou yon lòt odyans, biwo grefye a pral mete mosyon pou lòt odyans lan, repons biwo avoka leta a, nenpòt refitasyon, desizyon jij la sou mosyon an, epi tout papye ki mache ak dokiman sa yo. Fla. R. App. P. 9.141(b)(3)(B)(1).

    Nan yon apèl apre kondanasyon non somè, pati k ap fè apèl la pa gen pou depoze yon deziyasyon bay rapòtè tribinal la. Si pati k ap fè apèl la pa depoze yon deziyasyon, biwo grefye tribinal ki pi ba a ap di rapòtè tribinal pou transkri odyans prèv la. Fla. R. App. P. 9.141(b)(3)(A).

    Menm jan nan nenpòt apèl, se responsablite pati k ap fè apèl la pou asire dosye pou apèl la gen tout bagay tribinal apèl la ap bezwen pou deside sou pwoblèm ki nan apèl la. Si gen anyen ki manke nan sa ki te nan dosye tribinal ki pi ba a, se responsabilite moun k ap fè apèl la, pou l depoze yon “mosyon pou konplete dosye” a, jan sa dekri nan seksyon (C)(5) nan chapit sa a.

  3. 3.Apèl Apre kondanasyon Somè

   Nan yon apèl apre kondanasyon somè grefye a ap mete nan dosye pou apèl la mosyon apre kondanasyon an, repons Eta a, yon refitasyon si yonn te depoze nan tribinal, lòd sou mosyon an, ak atachman pou nenpòt nan dokiman sa yo. Si te gen yon mosyon pou yon lòt odyans, dosye pou apèl la pral genyen tou: mosyon pou lòt odyans lan, repons biwo avoka leta, refitasyon an, lòd tribinal ki pi ba a sou mosyon an, ak atachman pou nenpòt nan dokiman sa yo. Fla. R. App. P. 9.141(b)(2)(A).

   Nan apèl apre kondanasyon somè, règ yo pa mande pou biwo grefye a mete nouvo nimewo paj sou paj nan dosye apèl la oswa pou prepare yon endèks. Sepandan, tribinal apèl la gendwa bay lòd pou li fè sa. Menm jan tou, biwo grefye a pa oblije voye yon kopi dosye apèl la oswa yon endèks bay pati yo. Fla. R. App. P. 9.141(b)(2)(B). Men, gen kèk tribinal apèl ki mande pou grefye a fè sa. Gade pa egzanp, Nan re: Preparasyon Dosye nan Revizyon Pwosedi nan zafè kriminèl Kolateral oswa Apre kondanasyon, Fla. Admin. Order 02-2 (Fla. 1st DCA Jan. 18, 2002) (disponib nan http://www.1dca.org/orders/02-2.pdf)

 7. Apèl pou Konpansasyon Travayè

  1. Entwodiksyon

   Reklamasyon konpansasyon travayè ale nan Biwo Jij Reklamasyon Konpansasyon yo (Office of the Judges of Compensation Claims, OJCC), Yon Pati nan Depatman Odyans administratif. Konsilte Chapter 17 nan Gid sa a pou plis enfòmasyon sou reklamasyon konpansasyon travayè. Egzijans yo fè pou prepare ak depoze dosye apèl nan ka konpansasyon travayè yo, ou ka jwenn yo nan Règ pou Pwosedi Apèl Florid 9.180(f), (g), ak (h)(2). Sa a gen ladan sa ki nan dosye a, ki moun ki responsab pou prepare li, peye pou li, epi soumèt li nan tribinal apèl la. Pwosesis la pou preparasyon dosye nan apèl la apati lòd final yo te kòmanse avèk depo notifikasyon pou apèl la bay biwo Jij Reklamasyon Konpansasyon (JCC) ki deside sou zafè a. Jan nou diskite pi ba a, nan apèl kont lòd nonfinal ki admisib anba règ 9.180(b)(1), notifikasyon pou apèl la bay delè pou soumèt ekspoze inisyal la ak anèks ekspoze sa ki sèvi kòm dosye nan apèl sa yo.

  2. 2. Apèl kont Desizyon ki Pa Final:

   Règ 9.180 (f) (1) mande pou dosye a nan apèl konpansasyon travayè kont lòd final enkli tout petisyon pou benefis, tout avi refi reklamasyon ki te depoze pa anplwayè a oswa konpayi asirans li yo, ansanm ak nenpòt estipilasyon anvan jijman, lòd anvan jijman, memorandòm jijman, depo, oswa lòt ekspozisyon JCC a admèt nan prèv, mosyon pou nouvo odyans (ak repons yo), lòd (yo) ki abòde nenpòt mosyon pou nouvo odyans, transkripsyon nan nenpòt odyans ki te fèt devan JCC a, ak lòd y ap fè apèl kont li a. Si gen nenpòt bagay ki te depoze devan jij konpansasyon travayè a ki pa sou lis sa a epi yon pati vle pou li nan dosye pou apèl la, oswa pa vle li nan dosye apèl la, yon pati (oswa tout pati yo) gendwa deziyen lòt atik pou enklizyon oswa omisyon nan dosye a annakò avèk pwosesis ki eksplike nan règ 9.200(f), ak seksyon (C)(1) nan chapit sa a; pou fè sa yo depoze yon avi deziyasyon bay JCC a.

   Prèv, tankou dokiman, rapò, transkripsyon depozisyon, oswa temwayaj nan pwosè ke yon pati mande JCC a admèt nan prèv, men ke JCC a te deside pa te admisib, anjeneral yo pa enkli nan dosye a oswa konsidere nan apèl . Men, règ 9.180(f)(2) deklare yon pati ka mande pou dosye a gen ladan prèv sa yo si prèv la te prezante epi esklizyon prèv la se youn nan pwoblèm ki nan apèl la. Sa vle di, si yon pati mande JCC a admèt yon bagay nan prèv, JCC a te refize fè sa, epi pati a ap fè apèl kont refi a, pati sa dwe mande JCC a enkli mete li nan dosye pou apèl la. Gade Fla. R. App. P. 9.180(f)(2). Men, sa a ka fè sèlman si, nan odyans lan, pati a k ap chèche fè prèv la admèt la mande JCC a aksepte li pou tribinal apèl la kapab revize prèv la epi deside si li te dwe admèt.

   Règ 9.180(f)(4) pèmèt pati yo dakò sou sa ki nan dosye apèl. Nan sitiyasyon sa a, pati konsène yo ta depoze yon estipilasyon ekri nan dosye a bay grefye a pou JCC a, epi dosye previ sa ansanm ak lòd k ap fè apèl kont li a dwe transfere nan tribinal apèl la. Règ 9.180(9) prevwa ke règ 9.200(a)(3) aplike nan apèl konpansasyon travayè. Jan yo eksplike sa nan seksyon (C)(3) nan chapit sa a, nan 9.200(a)(3), pati konsène yo ka prepare yon deklarasyon previ ki eksplike kijan pwoblèm ki nan apèl yo te soulve epi kijan JCC a te deside sou yo. Lòd y ap fè apèl kont li a dwe tache nan deklarasyon sa a ansanm pati nan dosye a ki nesesè pou tribinal apèl la deside sou pwoblèm ki nan apèl yo. Si se pwosesis sa a ki chwazi, pati konsène yo oblije enfòme grefye OJCC a epi depoze deklarasyon previ a bay grefye a nan 60 jou.

   Règ 9.180(f)(6) prevwa ke jij anchèf adjwen an nan reklamasyon konpansasyon dwe deziyen moun ki pou prepare dosye pou apèl la, epi pou grefye OJCC a sipèvize preparasyon dosye a. Lè dosye a (ki gen ladan nenpòt transkripsyon (yo)) pare, grefye OJCC a voye li bay JCC ki te prezide sou zafè a pou li revize li epi sètifye ke li te prepare dapre règleman yo, epi voye li nan tribinal apèl nan 60 jou apre notifikasyon pou apèl la depoze. JCC a oblije bay tou yon kopi imaj elektwonik dosye a bay avoka pou pati ki reprezante yo, ak nenpòt ki pati ki pa reprezante. Règ 9.180(f)(8) pèmèt JCC a bay yon ekstansyon tan 30 jou pou livrezon, men nenpòt ekstansyon anplis mande pèmisyon nan men tribinal apèl la.

   Anjeneral, pati “pro se” yo resevwa yon kopi dosye a sou yon CD pa lapòs. Men, yo kapab tou enskri pou gen aksè elektwonik nan dosye OJCC a si yo ale nan sit entènèt la eJCC, https://www.fljcc.org/eJCC, kreye yon kont, epi apresa fòm “demann pou eJCC Aksè nan Dosye” ke w ka jwenn nan: https://www.fljcc.org/JCC/forms.asp. Apre yo fin fè tout etap pou jwenn aksè eJCC nan dosye, pati “pro se” yo kapab gade ak telechaje yon kopi dosye apèl la, ki nan dosye OJCC yo tou. Menm jan ak tout dosye piblik, pati “pro se” yo ka fè yon demann dosye piblik pou nenpòt ki dokiman ki manke ki yo ka vle.

  3. 3.Apèl kont Desizyon Nonfinal:

   Règ 9.180(b)(1) pèmèt apèl kont sèlman twa kalite lòd nonfinal administratif: lòd sou jiridiksyon, anplasman, oswa konpansasyon. Bon metòd pou soumèt dosye a nan yon apèl nan zafè sa yo se pou enkli dokiman enpòtan nan yon anèks ekspoze apèl la, jan sa diskite nan seksyon (B)(1) nan chapit sa a. Règ 9.180(h)(2) prevwa nan yon apèl ki sòti nan yon lòd nonfinal nan yon zafè konpansasyon travayè, “premye ekspoze moun k ap fè apèl la, te akonpaye ak yon anèks jan sa preskri nan règ 9.220, dwe remèt nan 15 jou apre depo avi apèl la. Kidonk, yonfwa yon pati k ap fè apèl depoze yon notifikasyon pou apèl kont youn nan lòd nonfinal ki otorize pa règ 9.180(b)(1), pati sa gen jis 15 jou pou depoze yon premye ekspoze ak anèks. Se poutèt sa, li kapab yon bon lide pou asire tout dokiman ak transkripsyon yo te jwenn anvan depo notifikasyon pou apèl la, men kenbe nan tèt ou ke dat limit la pou depoze avi a se 30 jou apre JCC a voye lòd nonfinal la bay pati yo swa pa lapòs oswa pa imèl, ak si notifikasyon pou apèl la an reta apèl la pral anile. Gade Fla. R. App. P. 9.180(b)(3).

   Règ 9.220(b) prevwa anèks la dwe genyen yon endèks (ki se yon lis atik ki enkli nan anèks la ak nimewo paj kote ou ka jwenn yo), yon kopi konfòm lòd la y ap fè apèl kont li a, ak tout dokiman ki konsène oswa ki kore agiman moun k ap fè apèl la ki nan apèl. Sa gen ladan, pa egzanp, nenpòt petisyon pou benefis, mosyon, repons pou mosyon, ak nenpòt ekspozisyon oswa dosye ki te admèt nan prèv. Epitou, si te gen nenpòt odyans sou kesyon an ki te deside nan lòd pi pa final la, anèks la dwe gen ladan yon transkripsyon odyans lan (yo). Moun k ap fè apèl la kapab deja genyen kopi papye yo te klase nan tribinal ki pi ba a, epi ki dwe nan anèks la. Si se konsa, nòmalman moun k ap fè apèl la ap kapab pare anèks la avèk kopi sa yo. Sinon, moun k ap fè apèl la kapab jwenn kopi dokiman sa yo nan men jij reklamasyon konpansasyon oswa grasa sistèm depo elektwonik eJCC. Kopi yo pa bezwen sètifye, men yo dwe kòrèk epi moun ki nan pwosedi apèl la pa dwe chanje ni ekri sou kopi yo. Si se yon transkripsyon oswa lòt dosye sou yon odyans ki nesesè pou anèks la, pati k ap fè apèl la ka bezwen mande yon kopi anrejistreman odyo nan men OJCC, epi apresa fè transkri anrejistreman odyo a pou mete nan anèks la.

   Règ 9.220(c) prevwa anèks la dwe depoze nan fòma elektwonik (PDF) sof si yo pèmèt yon kopi sou papye. Apresa règ la pale sou kondisyon fòma pou yon anèks nan fòma papye. Règ lan fè konnen, papye anèks lan “ap mare apa oubyen separe ak petisyon an, ekspoze a, mosyon an, repons lan oubyen refitasyon an ak yon klwazon epi yon langèt apwopriye epi dimansyon papye an dwe 8 ½ pa 11 pous. Tanpri gade Chapit 1 pou plis enfòmasyon sou depo elektwonik nan tribinal apèl.

   Pati yo fè apèl la kont li an ka deside anèks pati ki fè apèl la pa konplè oubyen gen dokiman oswa transkripsyon enpòtan ki manke ki te fè pati dosye ki anba a. Si sa rive, moun yo fè apèl kont li a kapab depoze yon anèks avèk ekspoze repons li a, nan menm fòma, ak dapre menm pwosedi ki esplike nan seksyon (B)(1) nan chapit sa a, ki genyen tout lòt dokiman moun sa a kwè ki nesesè pou tribinal apèl la egzaminen. Epi tou, si moun k ap fè apèl la depoze yon ekspoze repons, epi sanble gen lòt dokiman ankò tribinal apèl la dwe egzaminen, ki poko nan anèks la, moun k ap fè apèl la ka depoze yon lòt anèks ankò ak ekspoze repons lan.

  4. 4.Depans

   Moun k ap fè apèl la responsab pou depans pou prepare dosye nan yon apèl konpansasyon travayè. Frè pou prepare dosye nan yon apèl konpansasyon travayè abòde nan règ 9.180(f)(5). Pou apèl lòd final yo, soudivizyon(f)(5)(A) nan règleman sa a deklare ke nan lespas 5 jou apre yo te detèmine dosye a, OJCC a dwe remèt avi bay pati k ap fè apèl la sou frè yo estime pou prepare dosye a. Nan pwen sa a, pati k ap fè apèl la dwe swa (1) peye depans estime a nan lespa 15 jou apre yo fin remèt avi a depans yo te estime yo, oswa (2) depoze yon mosyon pou mande dispans pou peye tout oswa enpe nan depans yo, jan sa prevwa nan règ 9.180(g)(3). Si pati k ap fè apèl la pa depoze frè estime yo bay JCC a, OJCC ap avèti tribinal apèl la, ki ka rejte apèl la.

   Règ 9.180(g)(3) deklare frè dosye a dwe anile oswa dispanse si pati k ap fè apèl la ka montre ke moun k ap fè apèl la “pa kapab peye dèt li” oswa “endijan.” Dapre lalwa, yo kapab jwenn moun k ap fè apèl la pa kapab peye dèt li, oubyen li se yon endijan, si l te sispann peye dèt li yo regilyèman, epi li pa kapab peye dèt li alè, oubyen si yon tribinal nan zafè fayit te bay yon desizyon ki di moun k ap fè apèl la pa kapab peye dèt li. Dapre règ 9.180(g)(3)(B), si pati k ap fè apèl la kwè li satisfè kondisyon sa yo, li dwe depoze yon petisyon sètifye devan jij nan pwosedi konpansasyon an anvan 15 jou pase, apre dat jij la te voye notifikasyon sou frè li kapab gen pou peye a (pa jou moun k ap fè apèl la resevwa notifikasyon an), pou di li pa kapab peye dèt li. Si petisyon ki verifye a depoze avan li resevwa avi depans estime yo oswa plis pase 15 jou apre jij la voye avi frè estime yo, yo pral petisyon an ap refize antan prematire. Nan objektif pou pousuiv petisyon sa a, yo fè referans ak pati ki depoze l lan kòm pati ki fè petisyon an olye pati ki fè apèl la.

   Yon egzanp fòm ki gen tit “Petisyon Verifye: Soulajman nan Peye Pri pou Preparasyon Dosye”, ou ka jwenn li sou entènèt www.jcc.state.fl.us/JCC/forms.asp. Règ 9.180(g)(3)(D) prevwa petisyon an dwe fèt sou sèman, siyen pa pati k ap fè apèl la, epi notarye pa yon notè piblik. Moun k ap fè apèl la dwe voye ansanm ak petisyon an yon “Afidavit Finans” ki konplè ak detaye, li dwe fè yon notè piblik notarye li tou, apre li fè sèman sou li ak siyen l devan notè a. Deklarasyon sou sèman finansye a dwe site tout byen pati a, reskonsablite, ansanm ak tout revni, ki gen ladan byen pati a posede avèk mari oswa madanm li. Ou ka jwenn yon fòm pou afidavit finans lan tou nan adrès entènèt sa a: www.jcc.state.fl.us/JCC/forms.asp. Moun k ap prezante petisyon an dwe tache yon kopi nenpòt direktiv ki depoze bay jij reklamasyon konpansasyon an ki espesifye ki dosye pati a mande pou enkli nan dosye a.

   Règ 9.180(g)(3)(E) deklare, lè y ap depoze petisyon pou soulajman, deklarasyon sou sèman finansye, ak yon kopi enstriksyon bay jij reklamasyon konpansasyon, pati ki prezante petisyon an dwe bay tou kopi menm dokiman yo bay tout lòt pati ki nan apèl la ak bay Divizyon konpansasyon Travayè (ki gen sit entènèt li ki se http://www.fldfs.com/wc/), biwo avoka jeneral depatman sèvis finansye (sit entènèt depatman an a se http://www.fldfs.com), ak bay grefye tribinal apèl la.

   Règ 9.180(g)(3)(F) prevwa, apre JCC a bay avi 15 jou sou petisyon an bay lòt pati yo epi Divizyon Konpansasyon Travayè, JCC a dwe san pèdi tan mete kesyon an pou yon odyans. Sepandan, si pa gen okenn objeksyon kont petisyon an nan nenpòt nan lòt pati yo oswa Divizyon an nan 20 jou, lè sa JCC a ka pran yon lòd sou petisyon an san yon odyans. Règ 9.180(g)(3)(G) prevwa, si JCC a refize petisyon an, oswa akòde li an pati, lèsa pati ki prezante petisyon an/k ap fè apèl la dwe depoze frè yo estime yo bay JCC a nan lespas 15 jou de lòd la, epi, si pati k ap fè apèl la pa fè sa, OJCC ap avèti tribinal apèl la, ki ka rejte apèl la. Si pati k ap fè apèl la deside pou retire petisyon pou li pa peye pou frè dosye, peman an dwe soumèt lè petisyon an retire.

  5. 5.Transkripsyon

   Jan yo note sa nan seksyon (G)(2) nan chapit sa a, dosye nan apèl kont lòd final yo sipoze gen ladan transkripsyon tout odyans ki te fèt nan JCC a. Menm jan ak nan apèl sivil, si yon pati k ap fè apèl bezwen transkripsyon yon odyans ki te fèt devan jij reklamasyon konpansasyon, pati k ap fè apèl la dwe fè aranjman pou gen yon rapòtè tribinal nan odyans lan oswa li dwe asire jij la ap fè anrejistreman elektwonikman pou odyans lan, fè yo transkri odyans lan. Règ 9.180(f)(6)(A), prevwa jij anchèf adjwen reklamasyon konpansasyon se li ki chwazi transkriptè a oswa repòtè pou prepare transkripsyon ki nesesè a(yo), epi li mande pou jij anchèf adjwen an notifye pati pou seleksyon an. Sou-divizyon(f)(6)(B) nan règ la pèmèt pou yon pati fè objeksyon kont seleksyon transkriptè a, alekri, nan yon delè 15 jou ki vini apre yo remèt avi seleksyon an. Si gen yon objeksyon, jij anchèf adjwen an dwe fè yon odyans sou zafè a nan lespas 5 jou. Sou-divizyon (f)(6)(C) nan règ la mande pou transkriptè ke jij anchèf adjwen an chwazi a sètifye ak delivre yon vèsyon elektwonik nenpòt transkripsyon(yo) bay grefye OJCC a, ak pou fè sa nan ase tan pou OJCC mete transkripsyon an (yo) nan dosye apèl la. Transkriptè a dwe notifye pati yo tou lè transkripsyon an (yo) delivre bay grefye a OJCC a. Nan yon apèl kont yon lòd nonfinal, si yon transkripsyon oswa lòt dosye pou yon odyans nesesè pou anèks la, pati k ap fè apèl la ka bezwen mande yon kopi anrejistreman odyo a nan men OJCC epi fè transkri anrejistreman odyo a pou mete nan anèks la.

  6. 6.Konplemante Dosye Apèl

   Menm jan ak yon apèl kont yon desizyon final nan yon zafè sivil, pati yo nan apèl konpansasyon travayè kapab jwenn pèmisyon nan men tribinal apèl la pou yon sipleman oswa koreksyon dosye a. Règ 9.180(f)(9) eksplike ke dispozisyon ki nan règ 9.200(f), ki diskite nan seksyon (C)(5) nan chapit sa a, aplike nan apèl konpansasyon travayè. Si gen yon erè oswa si gen yon bagay ki manke nan dosye a, pati konsène yo ka prevwa yon koreksyon, JCC a ka korije dosye a anvan transmèt li, oswa tribinal apèl la kapab bay lòd pou dosye a korije. Nenpòt erè oswa omisyon nan dosye a ki dekouvri anvan dosye a transmèt dwe ale jwenn JCC a nan yon mosyon pou yon sipleman oswa pou korije dosye a. Si se erè a oswa omisyon dekouvri apre yo fin transmèt dosye a nan tribinal apèl, mosyon sa dwe depoze nan tribinal apèl la. Lè li nesesè pou gen yon sipleman oswa pou korije dosye orijinal ki prepare a, pwosedi yo konsènan depans pou prepare epi soumèt dosye a refèt.

   Menm jan tou, si moun k ap fè apèl la detèmine anèks ki te depoze avèk ekspoze inisyal nan apèl kont yon lòd nonfinal, pati k ap fè apèl la kapab depoze yon mosyon nan tribinal apèl ki mande pèmisyon pou chanje anèks la pou mete sa ki manke yo.

 8. Apèl Administratif

  1. 1.Entwodiksyon

   Gen kèk sikonstans kote lalwa nan Florid pèmèt moun fè apèl kont desizyon oswa règleman ajans leta yo pran. Fla. R. App. P. 9.190. Si pa gen yon dosye konplè ki gen tout dokiman ki te lakòz ajans leta a pran desizyon oswa règleman an, tribinal apèl la pa pral nan yon pozisyon pou l deside si ajans lan te komèt yon erè. Se poutèt sa, moun k ap fè apèl la gen menm devwa pou asire tribinal apèl la resevwa tout dokiman ki nesesè yo pa direktiv oswa sipleman.

   Premye kote pou gade pwosedi pou remèt dosye bay tribinal apèl la, se nan Règ sou Pwosedi Apèl nan Florid 9.190 ak 9.200; kidonk, tout pati ki enplike nan pwosedi apèl la dwe gade règ sa yo byen, epi suiv yo. Nan kontestasyon lòd nonfinal yon ajans ak apèl kont lòd final “imedya” dapre seksyon 120.569(2)(n) Lwa Florid yo, dosye a pa pral prepare pa grefye ajans lan, men alaplas li dwe yon anèks ki prepare pa pati yo epi tache ak ekspoze yo jan sa dekri nan seksyon (B)(1) nan chapit sa a. Gade Fla. R. App. P. 9.190(c)(2)(F)&(c)(3) ak 9.220. Sinon, tankou nan lòt kalite apèl, lè yon pati depoze yon notifikasyon pou apèl pou desizyon oswa jijman final yon ajans leta a, yon dosye ofisyèl pral prepare pa grefye ajans lan. Tankou nan apèl sivil, pati konsène yo nan yon apèl administratif pral sèlman resevwa yon kopi endèks dosye a, se pa yon kopi dosye apèl la annantye. Pati konsène yo dwe konstwi dosye pèsonèl yo alèd endèks la ak kopi pèsonèl pa yo nan dokiman dosye yo.

   Si yon pati nan yon apèl ajans bezwen revize dosye apèl la, pati sa ka fè aranjman ak grefye ajans lan pou revize li anvan li voye li nan tribinal apèl la. Si yo deja voye dosye a nan tribinal apèl la, pati k ap fè apèl la kapab rele grefye tribinal apèl la pou mande wè dosye a nan biwo grefye a. Sinon, anpil ajans leta kounye a gen dosye sou entènèt ki afiche sou sit entènèt yo, ki bay aksè piblik fasil pou jwenn kopi pifò, si se pa tout, dokiman nan dosye pou apèl la. Pa egzanp, rejis Divizyon Odyans Administratif sou entènèt aksesib nan www.doah.state.fl.us.

  2. 2.Direktiv pou Grefye Ajans

   Moun k ap fè apèl la anjeneral gen 10 jou pou voye bay grefye ajans lan direktiv ekri ki idantifye dokiman yo dwe enkli oswa eskli nan dosye pou apèl la. Lòt pati yo fè apèl kont li a gen 10 jou an plis pou voye bay sekretè ajans lan lòt direktiv ankò, ki genyen tout dokiman enpòtan ki ka manke nan direktiv pati k ap fè apèl la. Yon fòm ofisyèl “direktiv grefye” enkli nan jijman apèl yo epi yo ka itilize li kòm modèl nan prepare direktiv grefye ajans lan. Fla. R. App. P. 9.900(g). Nòmalman, biwo sekretè ajans lan nan gen menm adrès ak biwo prensipal ajans lan. Pifò ajans leta yo gen yon règ ki pibliye nan Kòd Administratif Florid la, ki bay adrès sekretè ajans lan. Si w bezwen verifye, ou ka jwenn non ak adrès sekretè ajans lan tou si w kontakte avoka ajans lan oubyen si w gade nan sit entènèt ajans lan. Tankou tout akt pwosedi, mosyon, oubyen lòt dokiman moun depoze nan yon pwosedi legal, ou dwe voye yon kopi direktiv pou sekretè ajans lan bay tout pati ki enplike nan pwosedi a. Se yon bon lide tou, pou voye yon kopi koutwazi bay grefye tribinal apèl la.

   Kalite dokiman ki dwe nan dosye pou apèl la depann sou ki kalite aksyon ajans lan pran ki lakòz apèl la, epi ki kalite erè ajans lan komèt. Se pou sa li enpòtan anpil pou w gade règ 9.190(c) ak seksyon 120.57(1)(f) ak (2)(b) ak 120.574(2)(d), nan Lwa Florid, ki idantifye espesyalman ki kalite dokiman ki dwe ale nan diferan kalite apèl administratif kont aksyon yon ajans. Anjeneral, dokiman sa yo genyen, menm jan ak nan lòt pwosedi apèl yo, tout dokiman, akt pwosedi, mosyon, memorandòm legal, transkripsyon odyans, prèv, pwopozisyon desizyon, ak desizyon ajans lan pibliye. Fla. R. App. P. 9.190(c). Epi tou, menm jan ak nan lòt pwosedi apèl yo, dosye a kapab anjeneral genyen sèlman dokiman ki te “pou dosye” yo: dokiman yo te depoze tout bon vre, epi ajans leta a te egzaminen yo anvan li pran desizyon oswa adopte règ la. Fla. R. App. P. 9.190(c)(1). Si gen dokiman ajans lan pa t gen yon chans gade, ki jwenn yon jan pou yo rive nan dosye pou apèl la, tribinal apèl la kapab retire yo nan dosye a, oubyen menm pran “sanksyon” kont moun ki te pran responsabilite mete dokiman sa yo nan dosye pou apèl la.

  3. 3.Transkripsyon Pwosedi Ajans yo

   Si aksyon ajans lan te baze sou prèv oubyen lòt prezantasyon ki te fèt nan youn oswa plizyè odyans, li enpòtan pou w veye pou transkripsyon odyans sa yo nan dosye pou apèl la. Pifò ajans leta yo gen kòm devwa pou yo veye pou dènye odyans lan “prezève”, kidonk yo dwe kapab voye yon anrejistreman sètifye sou tep, oswa yon rapòtè. Men, li konn difisil pou jwenn yon transkripsyon egzat ki fèt avèk yon anrejistreman sou tep. Kidonk, si yon pati ki kwè li kapab vle fè apèl pi devan kont yon desizyon ajans lan pran, moun lan dwe eseye konvenk avoka ajans lan pou l fè yon rapòtè vini nan tout odyans enpòtan yo, oubyen moun lan dwe peye yon rapòtè pou l vini nan odyans yo. Si ajans lan refize fè sa, pati a kapab genyen pou l pran yon rapòtè pou l peye ak pwòp lajan l. Osinon, tribinal apèl la pa pral genyen yon prèv sou sa ki pase vre nan odyans lan, kidonk li kapab pa nan yon pozisyon pou fè yon revizyon nan pwosedi apèl la.

   Si pa gen transkripsyon odyans lan ki te fèt anvan ajans lan te pran desizyon an oswa adopte règ la, pati k ap fè apèl kont desizyon ajans leta a pral genyen pou l mande ak peye pou transkripsyon an. Si moun k ap fè apèl la genyen kòz la, yo kapab fè pati advès ki pèdi kòz la remèt li lajan li te peye pou transkripsyon an, si moun k ap fè apèl la depoze yon mosyon, jan sa dwa, pou yo remèt li lajan transkripsyon an tousuit apre pwosedi apèl la fini. Gade Fla. R. App. P. 9.400.

  4. 4.Depans

   Nan apèl administratif, sekretè ajans lan ka oswa ka pa enpoze frè pou transmèt dosye a elektwonikman bay tribinal apèl la. Si se yon gwo dosye, sa ki konn rive souvan, lajan pou peye pou fè pare dosye a kapab wo. Pakonsekan, si depans yo se yon enkyetid pou yon pati k ap fè apèl, anvan li deside pou fè apèl moun k ap fè apèl la dwe tcheke grefye ajans lan pou detèmine si pral gen yon frè ak jwenn yon estimasyon pou nenpòt frè ki prevwa pou prepare dosye a.

  5. 5.Delè

   Apre dat yo depoze notifikasyon pou apèl la, sekretè ajans lan gen 50 jou pou pare dosye pou apèl la. Fla. R. App. P. 9.110(e). Anpil fwa, sekretè ajans lan konn pa kapab fini lè dat limit la rive, epi lè konsa li konn bezwen plis tan. Si se konsa, pati ki fè apèl la dwe depoze yon mosyon ki mande tribinal apèl la bay sekretè ajans lan yon ekstansyon pou prepare endèks dosye a. Mosyon an dwe depoze byen anvan dat limit la. Anplisde mande yon ekstansyon onon grefye ajans lan, li mande tribinal apèl la tou pou “pwolonje” oswa yon ekstansyon pou tout lòt dat limit yo nan apèl la kòmsadwa.

  6. 6.Siplemantasyon

   Lè yon pati k ap fè apèl resevwa endèks dosye a, pati a dwe revize li avèk prekosyon pou asire li konplè. Si youn nan pati yo wè gen yon dokiman ki manke nan Endèks Dosye a, pati sa a kapab depoze yon mosyon pou konplete oubyen korije dosye a devan tribinal apèl la, epi esplike sa li wè a, pou mande pou yo di grefye ajans lan mete dokiman ki manke a oswa chanje lejann la pou “konplete oswa korije” dosye a. Mosyon pou korije oswa pou konplete dosye apèl yo ap diskite an detay nan seksyon (C)(5) nan chapit sa a.

   Si revizyon yon pati fè nan endèks dosye devwale ke youn oswa plizyè dokiman ki pa janm te konsidere pa ajans lan te enkli nan dosye pou apèl la, moun nan ka depoze yon mosyon radyasyon nan tribinal apèl la pou mande pou yo “radye” dokiman sa yo nan dosye pou apèl la. Ou ka jwenn lòt fòm pou itilize nan apèl nan Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid, ke w ka pran nan yon tribinal lokal, bibliyotèk dwa ajans, bibliyotèk lekòl dwa oswa sou sit entènèt Bawo Florid la nan http://www.floridabar.org.

 

Telechaje Chapit 3 PDF la isit la.


CHAPIT 3

⇐ CHAPIT ANVAN  |  PWOCHEN CHAPIT ⇒