CHAPIT 14

⇐ CHAPIT ANVAN  |  PWOCHEN CHAPIT ⇒


 1. Entwodiksyon.

  Sa a Chapit se gen entansyon ede “pro se” paran patisipe nan depandans ak mete fen nan pwosedi dwa paran yo, ki se ki reji pa Chapit 39, Lwa Florid. Pro se vle di ke paran an pa gen yon avoka e li gen ki reprezante tèt li oswa tèt li. Si tribinal premye enstans deja te jwenn ke yon paran se endijan nan pwosedi yo jijman-nivo (sa vle di, ki paran an pa posede vle di finansye yo pou peye pou yon avoka), Lè sa a, yon avoka pral souvan tou gen pou nonmen ki reprezante paran an nan fè apèl. Si avoka tribinal la-nonmen pou fè apèl kont nan pa jwenn anyen nan merit diskite apre yon revizyon bon jan de dosye apèl la, avoka a ap retire li nan apèl la san yo pa depoze yon ekspoze premye sou non paran an. Nan sikonstans sa yo, pral paran an anjeneral dwe pèmèt yon ekspoze peryòd de tan nan pote pwòp tèt li oswa li “pro se” premye ekspoze. Sa a Chapit ofri oryantasyon bay paran yo ki pote ekspoze pwòp yo nan tribinal yo apèl nan chapit 39 ka.

 2. Pati nan yon Pwosedi Chapit 39.

  Malgre Depatman Timoun ak Fanmi patisipe nan majorite nan pwosedi ki konsène timoun dapre Chapit 39, gen ka kote petisyon prive depoze epi Depatman an pa patisipe ladan. Kidonk, Depatman an se pa toujou fèt. Seksyon 39.01 (51), Lwa Florid yo, defini pati yo kòm prezante petisyon an, paran yo nan timoun nan, timoun nan, Depatman an si patisipe, Gadyen ad Litem a oswa yon reprezantan nan pwogram nan Gadyen ad Litem, si nonmen.

 3. Dwa a konsèy sa nan chapit 39 Pwosedi.

  Nan nivo a an jijman, Règ pou Pwosedi Jivenil 8,320 ak 8,515 Florid anjeneral bay ke:

  1. 1) Nan chak etap nan pwosedi yo, tribinal la ap fè paran an nan dwa a gen konsèy prezan.
  2. 2) Tribinal la ap pran konsèy bay paran yo endijan oswa lòt moun ki yo, se pou dwa tankou yo prevwa pa lalwa a, sof si randevou nan konsèy anile pa moun sa a.
  3. 3) Tribinal la ap rann kont si wi ou non dwa a konsèy se konprann.

  Chapter 39 pwosedi yo okipe nan kous tribinal (jijman) san yo pa yon jiri, epi yo tipikman enplike twa faz ladan diferan:

  1. Abri Odyans – kote prezante petisyon an ap chèche kite pitit la retire soti nan prizon paran an epi yo mete yo deyò kay la. Seksyon 39.402 (5) (b) 2., Lwa Florid yo, bay ki yon paran gen dwa a gen yon avoka nan odyans lan abri, ak gen yon avoka nonmen si yo te jwenn endijan.
  2. Depandans Ka – prezante petisyon an ap chèche gen timoun nan jije depann ki baze sou alegasyon abi, abandon, oswa neglijans, oswa yon risk konsiderab nan mal sa yo, kont paran an oswa gadyen legal yo. Seksyon 39,505, Lwa Florid, bay ke tribinal la dwe enfòme paran an ke li oswa li gen dwa a gen yon avoka prezan oswa nonmen anvan odyans lan judisyèr. Yon odyans abitraj se yon lòt non pou yon pwosè.
  3. Fen nan Dwa Paran Ka – prezante petisyon an ap chèche gen dwa paran an ak timoun nan sispann. Fen pou tout tan ron dwa legal paran an nan timoun nan. Seksyon 39,807, Lwa Florid, bay nan tribinal ke tribinal la dwe konseye paran an ke li oswa li gen dwa a gen yon prezan avoka, ak gen yon avoka nonmen si yo te jwenn endijan.

  Pou yo kapab te deklare endijan nan tribinal premye enstans, paran an dwe parèt devan tribinal la epi depoze yon deklarasyon sou sèman finansye detaye tout byen ak dèt sa yo. Si, apre yo fin revize deklarasyon sou sèman finansye a, tribinal premye enstans jwenn paran an yo dwe endijan, li pral mete yon avoka ki reprezante paran an. Si zafè a ale soti nan faz nan depandans nan yon mete fen nan pwosedi dwa paran, tribinal la pouvwa nonmen avoka-a menm ki reprezante paran an endijan nan pwosedi a depandans oswa yon avoka diferan. Avoka a ki reprezante paran an endijan nan pwosedi a revokasyon rete sou zafè a jiskaske yon jijman final antre nan. Menm avoka a oswa yon avoka diferan ka nonmen pou apèl la.

 4. Dwa a konsèy yon Pwosedi Apèl nan Depandans ak Lòd Fen.

  Si tribinal premye enstans antre nan yon lòd pou tranche yon timoun depann oswa yon jijman final tèmine dwa paran ak paran an vle fè apèl kont ke lòd oswa jijman final la, paran an dwe di avoka a tribinal-nonmen ke li oswa li te vle fè apèl. Lè sa a, se avoka a oblije depoze yon notifikasyon pou apèl pa pita pase 30 jou kalandriye apre yo fin lòd la ke yo te fè apèl founi. Dat la ke se yon lòd oswa jijman final rann se dat la lè se lòd la oswa jijman final depoze nan biwo grefye a nan tribinal la sikwi kote yo te pwosè a fèt. Avoka a pral souvan depoze tou direktiv pou grefye a pou bay lòd dosye a ak deziyasyon rapòtè tribinal bay lòd nenpòt transkripsyon odyans obligatwa pou dosye a. Si paran an pa te jwenn endijan epi li vle reprezante tèt li oswa tèt li sou apèl, paran an ki responsab pou alè depoze notifikasyon pou apèl la, direktiv bay grefye a ak deziyasyon rapòtè tribinal la. (Gade Chapit 3: Rasanble Dosye pou yon Apèl.) Apre notifikasyon pou apèl la fin depoze nan tribinal premye enstans, grefye tribinal premye enstans lan ap voye li nan tribinal distri pou apèl ki okipe zafè apèl pou tribinal gran enstans sa. Règ 9,146 bay tan-ankadreman yo pou repòtè nan tribinal sa a konplete epi depoze transkripsyon an (yo) ak grefye a ki moun ki responsab pou transmisyon elektwonik nan dosye a bay tribinal apèl la.

  Menm si depandans ak revokasyon ka yo menm jan ak apèl kriminèl nan plizyè fason, yo zafè sivil ak règleman yo apèl konsènan zafè sivil anjeneral aplike. Règ pou Pwosedi Apèl 9,146 Florid se ki gen rapò ak Chapter 39 apèl. Si règ yo apèl konsènan zafè sivil se diferan, Lè sa a, Règ 9,146 kontwòl. Yon diferans enpòtan nan apèl nan zafè Chapit 39 sèke lwa a mande apèl ki enplike depandans ak revokasyon lòd yo dwe okipe nan yon fason ki rapid oswa rapid. Sa vle di ke tribinal distri nan apèl bay depandans ak revokasyon apèl premye priyorite epi konsidere yo anvan lòt kalite apèl. Paske tribinal la akselèr depandans ak revokasyon ka, yo ka fè moun yo fè apèl kont li a tipik dwe deside nan tankou ti kòm sis mwa.

 5. Reprezantasyon Pandan apèl la.

  Yon fwa yo dosye a prepare, avoka a reprezante paran an pral revize dosye a. Nan anpil ka, avoka a pral jwenn pwoblèm valab ogmante sou apèl la. Epitou, nan anpil ka, menm avoka a pral reprezante paran an jouk nan fen pwosedi apèl la nèt. Avoka a ap depoze ekspoze yo mande yo, reponn nenpòt mosyon, ak reprezante paran an nan agiman oral, si yo akòde li. Avoka a ap kenbe paran an enfòme sou pwogrè apèl la.

 6. Kisa Ki Rive Lè Pwokirè a wete kò soti nan Reprezantasyon?

  Pafwa tribinal-nonmen avoka pa ka jwenn nenpòt pwoblèm ki valab fè apèl kont ki baze sou jijman pwofesyonèl yo. Si sa ta rive, avoka a ap depoze yon mosyon yo retire li nan reprezante paran an nan apèl la. Konsèy la tribinal-nonmen pa dwe paran an devwa a nan yon apèl pafè. Men, avoka a fè dwe paran an yon devwa nan sipòte ak avanse apèl nan pi byen nan kapasite li. Règ ki gouvènen Bawo Florid la (kòd etik ki gouvènen avoka ki travay nan Florid yo) vle pou yon avoka k ap gade si l ap patisipe nan yon pwosedi apèl etidye dosye tribinal ki pi ba a, pou konnen si gen pwen ki merite yo fè yon apèl. Kòd etik la defann avoka yo depoze dokimanfrivòl” nan tribinal yo oswa nan enstans ki pi ba. Dokiman serye yo se yo menm ki pa gen okenn objektif grav oswa siyifikasyon oswa manke rechèch nan lalwa Moyiz la ak reyalite anvan depoze yo.

  Lè avoka tribinal la-nonmen pa jwenn pwoblèm ki valab, avoka a ap depoze yon mosyon yo retire li nan reprezante paran an nan apèl la. Pral mosyon an yo retire dwe te remèt bay paran an ak tout avoka yo opoze. Avoka a pral sètifye nan mosyon an ki li oswa li te revize dosye a e li te detèmine nan konfyans nan Bondye bon ke pa gen okenn rezon ki gen merit ki te sou nan baz yon apèl.

  Si se mosyon sa a akòde nan tribinal apèl la, avoka a ap bay paran an ak dosye a ak tout dokiman yo tribinal; sa a se pou ke paran an ka kòmanse li oswa li pwòp tèt ou-reprezantasyon. Nan akòde mosyon an yo retire, tribinal apèl la pral anjeneral bay paran an 20 jou soti nan dat ki nan lòd la, pote li oswa li “pro se” ekspoze. Sepandan, chak tribinal distrik manch pwosedi an egzak yon lòt jan. Pa egzanp, Tribinal la Distri Premye pou Fè Apèl anjeneral mande pou paran an pote yon avi sou entansyon pote yon ekspoze, ak Lè sa a akòde paran an 20 jou pote ekspoze a. Nan retrè a lòd akòde, tribinal la ap avèti paran an ke si pa gen okenn ekspoze alè depoze, yo pral apèl la dwe ranvwaye pou echèk nan pouswiv.

  Paran an kapab, si li ka jwenn lajan yo, chache kenbe yon nouvo avoka ki reprezante paran an nan apèl la apre avoka tribinal la-nonmen wete kò; sepandan, paran an endijan dwe konnen ke yon tribinal jijman pa ka nonmen yon lòt avoka apèl apre premye avoka apèl la retire sou baz la pou jwenn pa gen anyen nan merit diskite. Si paran an vle anboche yon nouvo avoka, yo dwe avoka a nouvo dwe anplwaye anvan peryòd la 20-jou pou depoze inisyal pwent yo ekspoze, ak avoka a nouvo dwe enfòme tribinal apèl la nan reprezantasyon an.

  Paran ki pral depoze ekspoze pwòp yo dwe konsilte Chapit 5 ak 6 sou Ekri yon ekspoze Apèl ak Lis pou Tcheke pou la pou ekspoze Apèl pou konsèy sou ki jan yo ekri ekspoze yo. “pro se” ekspoze paran an dwe konfòme yo avèk règleman yo Florid pou Pwosedi Apèl nan, espesyalman Règ 9,146 ak 9,210. Dwe ekspoze nan “pro se” tou gen pou te remèt bay tout lòt pati yo. Si lòt pati yo ap reprezante pa avoka, paran an dwe remèt moun avoka.

 7. Lòd fè apèl kont nan Depandans Pwosedi.

  Nan pwosedi depandans, yon paran ka anjeneral pote yon notifikasyon pou apèl soti nan lòd nan desizyon nan depandans oswa lòd nan dispozisyon depandans. Se lòd la nan desizyon te antre nan apre yon odyans prèv nan ki prezante petisyon an (Depatman Timoun ak Fanmi, oswa lòt prezante petisyon) gen chay la pwouve timoun lan se “depandan.” Pou yon tribinal jijman yo jije yon timoun depandan, prezante petisyon an dwe pwouve pa yon predominans prèv la ke timoun nan (1) te “te abandone, abize, oswa neglije pa paran timoun nan,” oswa (2) se “nan sibstansyèl risk abi iminan, abandon, oswa neglijans pa paran an.” Yon lòd nan dispozisyon antre apre yon timoun te jije depandan. Yo lòd la nan desizyon nan depandans, ak lòd nan dispozisyon konsidere kòm “lòd final” pou rezon apèl la. Yon lòt lòd komen fè apèl se yon lòd ki mete timoun nan deyò prizon an nan paran an, ak mete fen sipèvizyon pwoteksyon Depatman an nan zafè a.

  Apèl soti nan lòd depandans final dwe depoze nan akò ak Règ nan Florid pou Pwosedi Apèl nan, espesyalman Règ 9,146. Pou yo kapab alè, yo dwe yon avi apèl dwe depoze nan lespas 30 jou apre yo fin pwononse nan swa lòd la tranche yon timoun depann oswa 30 jou apre yo fin pwononse nan lòd la dispozisyon yo desizyon an depandans. Bagay la pi bon pou fè pou prezève dwa fè yon apèl se pote yon kopi orijinal ak youn nan notifikasyon pou apèl la, tou de ak kopi fè apèl-soti nan lòd tache, nan biwo grefye a nan tribinal premye enstans nan lespas 30 jou yo nan pwononse nan lòd nan depandans epi yo pa rete tann pou lòd la dispozisyon.

 8. Apèl soti nan Lòd Sispansyon Dwa Paran.

  Yon paran kapab fè apèl kont jijman final ki revoke dwa paran li, oswa si gen yon lòd dispozisyon apa, paran an kapab fè apèl tou kont lòd sa. Lòd la tèmine dwa paran pou tout tan ron bond la legal ant paran an ak timoun. Pou yon tribinal jijman mete fen dwa paran, li dwe jwenn ke rezon egziste pou revokasyon. Prezante petisyon an (Depatman Timoun ak Fanmi oswa lòt prezante petisyon) anjeneral dwe pwouve youn oswa plis nan rezon sa yo pa prèv ki klè ak konvenk: (1) paran an te abandone timoun lan; (2) paran an patisipe nan konduit anvè timoun lan oswa anvè lòt timoun ki demontre sipatisipasyon paran an kontinye nan relasyon paran-pitit sa ka menase lavi, sekirite, byennèt, oswa sante fizik, mantal, oswa emosyonèl timoun nan kèlkanswa founiti sèvis; (3) paran an te kondane pou sèten krim vyolan oswa seksyèl oswa paran pral nan prizon pou yon gwo peryòd tan pandan timoun lan minè; (4) paran an pa te respekte plan zafè a pandan 12 mwa omwen; (5) paran an patisipe nan konduit ki pa akseptab oswa li te gen opòtinite ak kapasite pou anpeche sa epi volontèman li pa te anpeche konduit inakseptab ki menase lavi, sekirite, oswa sante fizik, mantal, oswa emosyonèl timoun nan oswa frè ak sè timoun lan; (6) paran an te fè timoun nan oswa yon lòt timoun sibi abi fizik grav sou timoun, kadejak, abi seksyèl, oswa abi kwonik; (7) paran te komèt asasinaa, omisid envolontè, ede oswa ankouraje touye moun nan, oswa konplo oswa mande touye lòt paran an oswa yon lòt timoun, oswa yon krim bat moun ki te lakòz blesi kòporèl grav pou timoun nan oswa pou yon lòt timoun; (8) dwa paran an sou yon frè oswa sè te sispann envolontèman; (9) paran an gen yon gwo istwa abi, ak itilizasyon dwòg oswa alkòl kwonik ki rann paran an pa anmezi pou pran swen timoun nan epi paran an te refize oswa pa te fini tretman pou dwòg alkòl oswa pandan twa ane yo anvan revokasyon an; (10) yon tès yo fè nan nesans montre timoun nan gen alkòl oswa dwòg nan san li, pipi, oswa mekonyòm, epi manman byolojik la te gen omwen yon lòt pitit jije depandan baze sou mal akòz alkòl oswa dwòg epi yo te bay manman yon okazyon fè tretman pou abi sibstans; (11) nan twa oswa plizyè okazyon yo temete timoun lan nan swen andeyò kay li se paran ki te lakòz plasman sa; (12) tribinal la detèmine ke timoun nan te arive fèt akòz yon kadejak ki ilegal dapre lwa Florid oswa lwa menm jan nan yon lòt Eta, teritwa, posesyon, oswa tribi endyen natif natal kote ofans lan te fèt la; oswa (13) paran an kondane pou yon ofans ki mande pou paran an yo enskri kòm yon delenkan seksyèl dapre s. 775.21, Fla. Stat. Gade Seksyon 39.806, Lwa Florid yo.

  Anplis de sa nan jwenn omwen youn nan teren yo pi wo a pou mete fen, tribinal la dwe jwenn tou ke revokasyon se nan manifeste enterè ki pi bon nan timoun nan. Nan n ap deside enterè ki pi bon nan timoun nan, tribinal la dwe konsidere faktè tankou: (1) nenpòt aranjman pèmanan lagad apwopriye ak yon manm fanmi timoun nan; (2) kapasite paran an pou pran swen timoun nan ak bay timoun nan manje, rad, ak swen medikal; (3) kapasite paran an pou asire sekirite timoun nan, byennèt, ak pa mete an danje sante fizik, mantal, oswa sante emosyonèl timoun lan; (4) sante mantal ak fizik timoun nan kounye a ak alavni; (5) lanmou, afeksyon, ak lòt lyen emosyonèl ki deja egziste ant timoun nan ak paran, frè ak sè, ak lòt fanmi, ak degre domaj nan timoun nan si dwa paran yo sispann; (6)pwobabilite ki genyen pou timoun nan, espesyalman si li pi gran, ap rete nan swen adoptif ki dire lontan si dwa paran yo sispann; (7) kapasite timoun nan pou fòme yon relasyon solid avèk yon ranplasan paran epi kapab antre nan yon relasyon fanmi ki plis estab ak pèmanan; (8) longè tan ke timoun nan rete nan yon anviwònman ki estab, satisfezan ak dezi pou kontinye; (9) solidite relasyon ki deja egziste ant timoun nan ak gadyen ki la kounye a; (10) volonte rezonab timoun lan; ak (11) rekòmandasyon pou pitit nan gadyen ad litem lan bay. Gade Seksyon 39.810, Lwa Florid yo.

  Finalman, tribinal la dwe jwenn tou ke mete fen nan dwa paran se pi piti vle di nan restriksyon pou pwoteje timoun nan soti nan pwoblèm grav. Sa a gen mwens restriksyon vle di eleman enplike enkyetid pwosè kòmsadwa a. Li mande Depatman Timoun ak Fanmi yo fè montre ke li te fè yon efò bòn fwa yo reyabilite paran an ak rankontre fanmi an, tankou nan yon plan ka pou timoun lan (eksepte nan ka ekstraòdinè, tankou sa yo ki enplike abi flagran).

 9. Ki pa Peye-Final lòd.

  Yon paran ka fè apèl tou kont refi tribinal ki pi ba a bay yon mosyon pou soulajman kont jijman dapre Règ nan Florid pou Pwosedi Jivenil 8.270, ki yon lòd ki pa final ki site nan Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.130. Apèl soti nan lòd ki pa final yo tou dwe depoze nan lespas 30 jou nan lòd la ke yo te fè apèl. Epitou ale nan Chapter 9 nan Gid sa a sou Apèl kont Lòd ki pa final.

  Si yon lòd ki pa final pa tonbe nan kalite sa yo ki dekri nan Règ 9,130, li se pa fè apèl kont. Sepandan, yo ka lòd la ki pa final la dwe revize pa yon petisyon pou Manda pou sèrtiorari, si sèten kondisyon yo te rankontre. Konsilte Chapter 10 “òdonans estrawòdinè – Sivil,” konsènan sitiyasyon yo limite nan ki ka revizyon nan yon lòd ki pa final la dwe te gen nan tribinal distri-a nan apèl pa petisyon pou Manda pou sèrtiorari, ak limit yo tan aplikab a moun petisyon. 30 jou Limit la tan pou depoze apèl tou aplike nan petisyon pou òdonans estrawòdinè, tankou Manda pou sèrtiorari – dwe petisyon an dwe depoze nan lespas 30 jou apre yo fin pwononse nan lòd la ke yo te fè apèl.

 10. Pou kòmanse nan Ekri ekspoze nan Pro Se.

  Règ pou Pwosedi Apèl 9.146 (e) Florida mande pou ke nan ekspoze ak lòt papye depoze nan tribinal, paran yo ak timoun ki pati kapab fèt sèlman refere ak li avèk inisyal, pa ak non. Sa akize a bezwen, lè pou l ekri yon ekspoze “pro se,” se montre gen yon erè ki ka korije, ki te fèt nan pwosedi tribinal ki pi ba a. Ekspoze “pro se” a dwe konfòm ak Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.210 lan. Tanpri tou, al gade nan Chapit 5 ak 6 de sa a Gid sou jan yo ka ekri “pro se” ekspoze a.

  Pou ekri “pro se” ekspoze a, yon paran dwe premye li tout la dosye pou apèl la soti nan zafè a jijman tribinal la, ki gen ladan tout dokiman yo legal ki te depoze, ak transkripsyon yo soti nan odyans yo ak jijman, si genyen. Lè w ap ekri “pro se” ekspoze a, yon paran pa dwe konte sèlman sou memwa l ‘oswa li nan sa ki te pase nan tribinal premye enstans. Tribinal apèl la pral sèlman konsidere enfòmasyon yo ki parèt nan dosye pou apèl la, ki pral gen ladan dokiman, akt pwosedi, mosyon, transkripsyon odyans/jijman, ak renmen dokiman yo, ki soti nan pwosedi yo nan tribinal premye enstans. Si w pran nòt pandan w ap li dosye a, sa pral ede w pita si w gen pou bay nimewo paj pou jwenn yon dokiman ak yon temwayaj, lè w ap fè referans sou dosye a nan ekspoze w la.

  Dezyèmman, chwazi ki pwen ak ki agiman ou vle prezante nan ekspoze a, lè w ap reflechi sou sa ki te rive pandan pwosedi yo. Èske pandan jijman an, avoka a te fè yon mosyon oswa yon objeksyon, epi tribinal la te refize asepte l? Èske avoka a te di gen yon bagay ki ta pral rive, epi sa pa t rive? Ki sa ki agiman yo te fè pa avoka yo pou Depatman an ak/oswa Gadyen ad Litem? Èske jij la jijman fail pèmèt oswa eskli sèten prèv, ak/oswa fail fè konklizyon sipòte desizyon li pran an?

  Twazyèmman, yon paran dwe konsidere si wi ou non dosye a ki manke nenpòt ki dokiman oswa transkripsyon ki nesesè yo prezante pwoblèm yo ki yo dwe leve soti vivan sou apèl la. Pafwa ka yon transkripsyon odyans, se yon mosyon, oswa kèk lòt dokiman ki te depoze nan tribinal la esè ak ki nesesè pou apèl la jwenn kite soti nan dosye apèl la. Si sa rive, moun k ap fè apèl la epi ki vle fè mete dokiman ki manke a dwe depoze yon mosyon pou konplete dosye a, dapre Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.200(f) la. Gen plis eksplikasyon sou mosyon pou konplete dosye a nan Chapit 3 ki rele “Rasanble Dosye pou Apèl”. Mosyon an dwe gen kèk mo eksplikasyon sou ki dokiman oubyen ki transkripsyon ki manke, epi pou kisa dokiman yo oubyen transkrpsyon an bezwen nan dosye a. Tribinal apèl la ap bay yon lòd ki di si pou asepte oubyen refize mosyon pou konplete dosye a. Si yo bay li, tribinal apèl la pral di kilè pou dokiman yo depoze. Tribinal apèl la ap voye yon kopi lòd li bay la nan biwo grefye tribinal ki pi ba a, ki pral genyen pou l mete dokiman yo nan dosye a. Sèlman, se toujou responsabilite moun k ap fè apèl la pou l veye pou dokiman yo gen tan depoze, anvan tan tribinal la bay la pase. Si yo pa mete dokiman ki manke yo, moun lan dwe mande yon pwolongasyon delè nan tribinal apèl la, epi kontakte grefye tribinal ki pi ba a. Si dokiman ki manke a se yon dosye odyans, moun lan dwe depoze yon mosyon pou transkripsyon nan tribinal ki pi ba a, pou yo kapab bay rapòtè tribinal la lòd fè transkripsyon an.

  Katriyèmman, moun k ap fè apèl la dwe fè rechèch legal pou wè egzanp desizyon tribinal ak lwa ak ki sipòte agiman li an. Pafwa, rechèch legal yo pral fè wè si se pa yon bon pwen pou pote nan apèl la. Gen lòt fwa, rechèch legal yo kapab montre lòt bon pwen moun lan gen enterè pote nan apèl, menm si moun lan pa te wè sa li menm. Pi fò nan lekòl lalwa ak tribinal gen bibliyotèk lalwa kote nenpòt paran ka fè rechèch legal. Bibliyotèk piblik tou souvan gen òdinatè ki gen aksè entènèt, kote yon paran te kapab fè rechèch legal sou entènèt la.

  Senkyèmman, moun k ap fè apèl la dwe deside ki estanda revizyon li vle pou chak pwen l ap pote nan apèl la. Souvan, ka yo pral montre ki estanda revizyon ki dwe aplike pou erè moun lan di ki fèt yo. Gen plizyè kalite estanda revizyon. Pa egzanp, si tribinal ki pi ba a te aplike yon lwa ki pa kòrèk, tribinal apèl la pral aplike estanda “de novo” a. Entèpretasyon yon tribinal pou yon lwa se yon egzanp yon sijè pwoblèm legal pou revizyon estanda “de novo”:. Lè l ap aplike yon estanda “de novo,” tribinal apèl la pa oblije konsidere desizyon tribinal ki pi ba a, kidonk se kòm si l ap rederape tou nèf. Gen lòt ka kote tribinal ki pi ba a gen pouvwa diskresyonè pou l pran yon desizyon sou kesyon sa yo. Desizyon l pou admèt prèv oubyen kontinye yon zafè se desizyon diskresyonè. Pwen sa yo pral egzaminen dapre estanda “abi pouvwa diskresyonè” a. Pou pwouve tribinal ki pi ba a te fè yon abi pouvwa diskresyonè l, yon moun dwe montre pa gen okenn jij rezonab ki ta fè menm bagay la. Yon estanda tyè revizyon an se èske gen gwo prèv konpetan pou soutni konklizyon fè tribinal la. Li mande pou gen kèk prèv nan dosye a sipòte konklizyon tribinal la. Lefèt ke yon paran kwè prèv la li oswa li te prezante se pi plis kredib pase prèv la prezante petisyon an (Depatman oswa lòt) prezante se pa yon baz pou anile lòd la.

  Sizyèmman, moun k ap ekri ekspoze a gen pou l montre liy jeneral seksyon sou agiman nan ekspoze a. Liy jeneral sa yo montre pwen moun k ap aji kòm “pro se” a dwe abòde, ansanm ak estanda revizyon pou chak pwen yo. Paran yo pran nòt sou reyalite ki sipòte agiman sa yo ki pral antre nan ekspoze a. Li dwe montre tou egzanp desizyon tribinal ak lwa ki sipòte agiman an. Liy jeneral sa yo pral ede òganize agiman yo, ak prezante yo bay tribinal apèl la yon jan ki klè epi ki pa twò long.

  Nan n ap deside ki sa pwoblèm ogmante nan “pro se” ekspoze a, yon paran dwe sonje wòl nan ak limit sou fonksyon yo nan tribinal la nan apèl. Tribinal la nan apèl pa pral reweigh prèv la nan tribinal ke tribinal premye enstans tande epi li resevwa nan dosye a. Si dosye a gen ladan prèv prezante nan akò ak règleman yo nan prèv yo ak tribinal premye enstans aplike lalwa ki kòrèk la, depandans an oswa lòd revokasyon pa pral anile.

 11. pati pyès sa yo nan ekspoze a Pro Se.

  Deklarasyon sou Zafè a ak sou Fè ki te rive yo: “pro se” ekspoze a dwe gen yon deklarasyon sou enfòmasyon yo, men li pa dwe tou senpleman repete tout fè sa yo. Kidonk, akize a dwe limite deklarasyon sou fè ki rive yo sou fè yo bezwen konnen, pou konprann pwen li abòde nan ekspoze”pro se “ a. Pa egzanp, si paran an mete konfyans yo nan yon pwosedi depandans ki dosye a pa t ‘reflete ke li oswa li abandone, viktim abi oswa neglijans timoun nan, ekspoze a ap gen ladan enfòmasyon sou zak yo te jwenn nan lòd la depandans ke tribinal la konte sou nan jwenn nan te abandone timoun, abi oswa neglijans. Nan yon zafè revokasyon, si paran an kwè ke rezon ki fè li mete fen pa te pwouve, Lè sa a, deklarasyon an nan reyalite yo dwe gen ladan enfòmasyon sou tè a konte sou pa tribinal la nan fè desizyon li yo. Chak deklarasyon reyalite nan ekspoze a dwe gen ladan yon sitasyon nan paj la nan dosye a ki kote lefèt genyen.

  Rezime Agiman an: Nan ekspoze “pro se” a, rezime agiman an vini anvan agiman an. Men yo souvan ekri li andènye. Li rezime agiman an epi yo pa depase senk paj, byenke li se anjeneral pi ekspoze. Gade Fla. R. App. P. 9.210(b)(4). Depi agiman an fin ekri, moun k ap aji kòm “pro se” a dwe retounen gade agiman pou pran (Oubyen, si rezime agiman an ekri dabò, yo ka itilize l kòm, yon apèsi pou ekri pwoblèm ki nan seksyon agiman an).

  Agiman an Moun k ap ekri agiman “pro se” a remèt avèk liy jeneral li te tabli yo, pou òganize agiman an nan plizyè seksyon ki sou chak pwen. Premyèman, paran an dwe endike pwoblèm nan. Lè sa a, paran an dwe bay estanda a nan revizyon pou pwoblèm sa. Apre sa, li oswa li te dwe eksplike lwa a jeneral ki aplike nan ke pwoblèm, ak site kèk ka yo ak tout regleman ki sipòte agiman an. Paran an dwe tou eksplike kouman fè sa yo nan zafè a yo fè montre ke te yon erè fè yo. dwe lalwa Ka yo ak tout regleman ki pi pre gen rapò ak pwoblèm yo ke yo te leve soti vivan nan apèl la espesifik dwe te site sipòte agiman yo (byenke li se pa anjeneral nesesè yo site yon gwo kantite zafè ki di anpil menm bagay la, zafè ki pi enpòtan yo dwe te site). Li nonmen nimewo volim ak nimewo paj nan dosye a, pou montre tribinal apèl la sou kisa li baze ka li a. Finalman, paran an dwe eksplike ki sa soulajman oswa rezilta li oswa li te ap mande pou nan apèl la, ki se nòmalman pou depandans lan oswa lòd revokasyon yo dwe anile, ak/oswa pou yon nouvo jijman oswa tande.

  Menm pwosedi sa a repete pou chak pwen ki abòde nan ekspoze “pro se” a.

  Konklizyon: Nan fen ekspoze a, gen yon paragraf ki di tribinal apèl la ki reparasyon moun k ap aji kòm”pro se “ a dwe resevwa. Pa egzanp, paran an pral anjeneral mande tribinal apèl la yo anile lòd depandans oswa mete fen lòd la, ak/oswa mande yon jijman nouvo oswa tande.

  Tabdèmatyè: Apre pati “pro se” a fin ekri ekspoze li a, li dwe ekri tit chak seksyon nan ekspoze a nan tabdèmatyè a, avèk nimewo paj kote chak seksyon kòmanse, ak kote diferan pwen ki abòde nan seksyon Agiman an kòmanse. Chak pwoblèm nan seksyon Agiman an dwe nan yon lis ki kòmanse ak nimewo paj lan.

  Tab Sitasyon: Tout zafè ak referans legal ki site nan ekspoze a yo dwe ki nan lis nan lòd alfabetik, ansanm ak nimewo yo paj nan ekspoze a kote chak se te site. Nenpòt lòd site nan ekspoze a yo dwe ki nan lis nan lòd nimerik. Si lòt otorite site, tankou liv lalwa oswa atik, moun yo dwe enkli nan tablo a nan sitasyon kòm byen, ansanm ak nimewo yo paj ki kote chak otorite site.

  Sètifikasyon Livrezon ak Sètifikasyon Konfòmite Karaktè Tipografik: Yon sètifika livrezon dwe enkli nan fen ekspoze “pro se” a pou montre paran an te poste yon kopi ekspoze a bay tout pati ki nan pwosedi a, aleksepsyon timoun nan sof si timoun lan te reprezante pa yon Avoka ad Litem. Gen yon modèl sètifikasyon livrezon pou prizonye”pro se “ nan Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.420(d)(2) a. Si “pro se” paran an yon prizonye, li dwe revize egzanp lan nan sètifika livrezon nan Règ 9.420 (d) (1). Si se “pro se” ekspoze a tape, li dwe tape nan swa Times New Roman font 14-pwen oswa Courier New 12-pwen font, epi yo dwe genyen ladan yo yon sètifika nan fen ekspoze a di ekspoze a se tape nan youn nan moun ki polis . Gade Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.210(a). Si ekspoze a ekri alamen, li pa nesesè pou mete yon sètifikasyon konfòmite karaktè tipografik.

  Limit nan Kantite Paj yo: Anjeneral, yon ekspoze “pro se” pa kapab gen plis pase 50 paj.

 12. Mosyon pou Ekstansyon nan tan.

  Règ pou Pwosedi Apèl 9.146(g)(3) (B) Florid mande pou ekspoze inisyal la yo dwe remèt nan 20 jou ki vini apre sèvis nan dosye pou apèl la oswa endèks la nan dosye pou apèl la. Sepandan, genyen kèk tribinal distri te pi ekspoze tan-ankadreman an menm plis, se konsa paran an dwe tcheke avi a bay nan kòmansman an nan zafè a oswa rele grefye tribinal la apèl yo tcheke. Pati “pro se” a fin ekri ekspoze a epi voye l bay tribinal la ak bay avoka pati advès la anvan delè a pase.

  Paske depandans ak revokasyon ka yo rapid nan tribinal apèl la, ekstansyon nan tan yo anjeneral sèlman akòde nan zafè a nan yon ijans. Si yon ijans, tankou yon maladi grav oswa entène lopital, anpeche “pro se” paran an soti nan depoze ekspoze a nan tan an pèmèt, paran an dwe depoze yon mosyon pou ekstansyon pou tan remèt “pro se” ekspoze a, anvan ekspoze a se akòz, mande tribinal la pou plis tan. Anvan depoze mosyon an, “pro se” paran an dwe rele avoka chak pati nan detèmine si moun avoka objeksyon kont ekstansyon sa a. Nan mosyon an, “pro se” paran an dwe enfòme tribinal la nan pozisyon lòt pati yo. Si yon pati fè objeksyon, paran an dwe sèlman di nan mosyon ke pati a fè ojeksyon. Paran an pa bezwen bay yon rezon ki fè. Se devwa a nan pati a dakò kite tribinal la konnen poukisa li oswa li te objè.

 13. Depoze ak remèt ekspoze nan Pro Se.

  Apre paran “pro se” a fin ekri ekspoze a, li dwe depoze ekspoze orijinal ki siyen an nan tribinal apèl la, epi li dwe remèt yon kopi ekspoze a tou bay avoka pati opoze yo (anjeneral pa lapòs oswa livrezon). Pou sèvis, paran an ka jwenn non ak adrès nan avoka yo ak nenpòt lòt pati swa pa revize sètifizafè a nan sèvis nan mosyon ansyen avoka paran an nan yo retire oswa pa mande biwo grefye tribinal la apèl la. Paran an dwe depoze sètifizafè a nan sèvis nan fen ekspoze a ki deklare dat nan paran an te remèt (voye) ekspoze a bay avoka la opoze oswa avoka.

  Pou depoze ak tribinal apèl la, ki pi tribinal itilize yo mande pou “pro se” aplan rive delivre orijinal ak twa kopi yo nan ekspoze a nan tribinal apèl la. Men koulye a, tribinal ki pi apèl sèlman ki egzije pou dwe depoze orijinal kopi nan siyen nan ekspoze a. Sa a pa chanje kondisyon an ki “pro se” k ap fè apèl toujou dwe remèt tou yon kopi ekspoze a bay avoka la opoze oswa avoka a.

  Pifò tribinal kounye a pèmèt “pro se” de pati ki nan remèt (voye) dokiman nan lòt pati pa imèl, ak pote dokiman elektwonikman nan tribinal la, si sèten kondisyon yo te rankontre. “pro se” paran an dwe egzaminen Règ Florid pou Pwosedi Apèl nan 9,420 ak Règ pou Jidisyè Florid Administrasyon 2,516, osi byen ke pwosedi yo espesifik pou tribinal apèl la kote apèl la an annatant (souvan jwenn sou sit entènèt tribinal la oswa lè w rele grefye a nan biwo tribinal la ), nan detèmine si li oswa li te kapab pèmèt yo depoze ak/oswa remèt ekspoze a elektwonikman.

 14. Ekspoze Repons.

  Si Depatman Timoun ak Fanmi ak gadyen legal nan anons Litem yo pati, yo ka chak depoze yon ekspoze repons yo pou yo reponn agiman yo leve soti vivan nan ekspoze a “pro se.” Yon kopi tout ekspoze repons ki depoze dwe poste voye bay paran an, menm jan paran “pro se” a dwe voye yon kopi ekspoze inisyal la bay avoka pati opoze a. Gen plis enfòmasyon sou ekspoze repons yo nan yon Chapit 5 apa ki rele “Pou Ekri yon Ekspoze pou Apèl.”

 15. Ekspoze Refitasyon.

  Lè yo resevwa ekspoze repons lan (yo), “pro se” paran an dwe li avèk atansyon ekspoze a (yo) ak pran nòt yo deskripsyon agiman yo ki yo te fè nan ekspoze repons lan. “pro se” paran an pa oblije depoze yon ekspoze repons men yo dwe depoze yon sèl si li oswa li te vle yo pou yo reponn nenpòt nan agiman yo te fè nan ekspoze repons lan (yo). Menm si gen de ekspoze repons, paran an gen dwa depoze yon sèl repons ekspoze. Ke youn repons ekspoze dwe reponn a agiman yo te fè nan tou de ekspoze repons. Règ pou Pwosedi Apèl 9.146(g)(3) (B) Florid mande pou ekspoze refitasyon an to ap remèt nan 10 jou ki vini apre sèvis la nan ekspoze repons lan. Si se pa lapòs yo te voye ekspoze repons lan, gen yon delè 5 jou an plis pou depoze ekspoze refitasyon an.

  Menm jan ak ekspoze inisyal la, li dwe genyen yon tabdèmatyè, yon tab sitasyon, yon rezime agiman, yon agiman, yon konklizyon, yon sètifikasyon livrezon, ak yon sètifikasyon konfòmite karaktè tipografik yo. Li pa nesesè genyen ladan yo yon lòt deklarasyon nan zafè a oswa reyalite men ekspoze refitasyon an ka fè Se konsa, si li se nesesè yo refite reyalite endike nan ekspoze repons lan. se ekspoze nan repons limite a sa sèlman 15 paj, men sa pa enkli tab la nan sa, tab la nan otorite ak sètifizafè a nan sèvis. se ekspoze nan repons sipoze prezante agiman ki reponn a agiman yo nan ekspoze yo repons Li pa sipoze senpleman repete agiman soti nan ekspoze inisyal la, epi li pa kapab ogmante agiman nouvo ki pa te leve soti vivan nan ekspoze inisyal la. Gen plis enfòmasyon sou ekspoze refitasyon yo nan yon Chapit 5 apa ki rele “Pou Ekri yon Ekspoze pou Apèl.”

 16. Dispozisyon nan Tribinal Apèl la.

  Apre yo fin depoze tout ekspoze yo nan tribinal apèl la, dosye zafè a pral remèt bay yon komite 3 jij pou apèl, ki pral fè revizyon an. Sèlman, an règ jeneral, pral gen yon sekretè legal oswa yon avoka nan biwo a ki pral gade dosye pou apèl la ak ekspoze yo, epi pare yon memorandòm pou bay jij yo fè revizyon an. Chak jij pral egzaminen memorandòm la, ekspoze yo, ak dosye ki genyen sou zafè a. Apre sa, y ap voye yon desizyon ekri, ki rele yon opinyon, bay akize a ak bay tout avoka yo.

 17. Mosyon pou yon Nouvo Odyans, Klarifikasyon, Sètifikasyon ak Nouvo Odyans “En Banc.”

  Apre tribinal apèl la bay desizyon l, yo kapab depoze yon mosyon apre desizyon, tankou yon mosyon pou nouvo odyans, pou klarifikasyon, oubyen pou sètifikasyon nan tribinal apèl (remèt nan men) anvan 15 jou pase. Mosyon sa yo pa fèt souvan, paske yo dwe depoze yo sèlman si gen yon agiman valab ki kapab fèt pou konpansasyon an. Se raman yo asepte yo. pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.330 lan di yon “mosyon pou nouvo odyans dwe di avèk presizyon ki prensip legal oswa kilès nan fè ki rive yo, moun k ap prezante mosyon an kwè tribinal la pa t byen gade, oswa te mal evalye nan desizyon l lan.” mosyon an pa dwe itilize yo ogmante pwoblèm ki pa te deja te diskite nan ekspoze yo. “Yon mosyon pou klarifikasyon dwe di avèk presizyon ki prensip legal, oswa kilès nan fè ki rive yo, moun k ap prezante mosyon an kwè ki bezwen klarifye nan desizyon tribinal la.” Anpil fwa, tribinal la konn bay yon desizyon san opinyon, ki konn rele yon “per curiam affirmed” oubyen yon “PCA.” Si sa rive, epi pati “pro se” a kwè “yon opinyon ekri ta bay yon baz lejitim pou revizyon nan Tribinal Siprèm lan,” pati sa a mèt depoze yon mosyon pou mande tribinal la bay yon opinyon ekri.

  Yon mosyon pou nouvo odyans “en banc” mande pou tout jij aktif nan tribinal apèl la revizyon desizyon an. Pati ki fè apèl la dwe sèlman depoze yon mosyon pou yon nouvo odyans “en banc” lè gen bon jan fondman ka sa gen yon enpòtans eksepsyonèl oubyen nivo konsiderasyon konsa nesesè pou kenbe inifòmite nan desizyon tribinal lan. Yo ap ekate yon mosyon ki baze sou nenpòt ki fondman. Fla. R. App. P. 9.331(d). Gen plis enfòmasyon sou mosyon apre desizyon yo nan yon Chapit 19 apa ki rele “Mosyon apre Desizyon – Apèl.”

 18. Manda.

  Tribinal apèl la ap rann epi voye manda li bay pati yo pa lapòs 15 jou apre li bay desizyon l, oubyen 15 jou apre li deside sou mosyon apre desizyon yo depoze yo. Manda a, se dènye aksyon ofisyèl tribinal apèl la nan yon zafè, epi li montre pwosedi apèl la fini. Suivan volonte tribinal apèl la, yo ka fè sonje yon manda men pa plis pase 120 jou apre li fin fèt (sa vreman ra).

 19. Apèl Tadif: Kisa Ki Rive si Pwokirè ou neglije voye yon Alè File yon Avi pou Fè Apèl?

  Florid te etabli yon politik piblik fò nan favè pwoteje relasyon ki genyen ant paran yo ak timoun yo. Se konsa, erè yon avoka a nan li p ap resevwa yo alè dosye yon notifikasyon pou apèl nan lespas 30 jou anjeneral pa yo ap fèt kont paran an. Olye de sa, lè yon paran alè mande avoka a depoze yon apèl, men avoka a echwe yo fè sa, paran an pral anjeneral gen dwa a apèl tardif. Metòd la apwopriye pou jwenn yon apèl tardif se depoze yon petisyon pou Writ of habeas corpus nan tribinal premye enstans. Pwosedi sa a pèmèt tribinal premye enstans rezoud nenpòt pwoblèm reyèl ak nenpòt defans yo ki pèmèt yon apèl tardif (tankou reta soufwans).

 20. Kisa ki Ka Fèt Si Pwokirè ou pa t fè yon bon travay?

  Nan J.B. v. Dep’t pou Timoun & Fanmi , 170 So. 3d 780 (Fla. 2015), Tribinal Siprèm Florid la konfime paran endijan ki reprezante pa yon avoka tribinal-nonmen gen dwa asistans efikas pou konsèy (sètadi, reprezantasyon ki konpetan). Pran desizyon an tabli yon pwosedi pou yon ti tan pou ogmante pwoblèm sa a. Pwosedi a pou yon ti tan ap rete nan plas jiskaske yon règ final ranplase li. Y ap devlope yon règ pèmanan pwosedi, kidonk paran yo dwe tcheke pou wè ki pwosedi ki aplike nan moman zafè yo a. Sa a se yon rapèl bon ke, kòm diskite nan tout Gid sa a, lwa yo ak règleman nan pwosedi chanjman souvan. Kidonk, yon Pro Se dwe toujou konsilte règ yo ki pi resan nan pwosedi, lòd, lalwa ka.

Telechaje Chapit 14 PDF la isit la.


CHAPIT 14

⇐ CHAPIT ANVAN  |  PWOCHEN CHAPIT ⇒