CHAPIT 2

⇐ CHAPIT ANVAN  |  PWOCHEN CHAPIT ⇒


 1. Èske yon pati ki ap plede ki prezante kòm “pro se” kalifye pou resevwa lajan kòm avoka nan yon pwosedi apèl?

  Repons senp lan se “non”. Yon pati ki ap plede “pro se”, sa vle di yon pati ki pa yon avoka epi ki reprezante tèt li, pa gen dwa a frè pou avoka pou pwòp tan li ke li te pase pou fè apèl kont yon zafè. Kontrèmanpati ki plede kòm “pro se” ak sa, yon pati yon avoka reprezante ka chache jwenn frè pou avoka nan apèl la si genyen yon baz pou bay frè sa yo. Sa vle di pati ki ap plede kòm “pro se” an ka responsab frè avoka pati ki opoze a nan yon apèl.

 2. Èske yon pati ki prezante kòm Pro Se kapab Responsab Frè Avoka Pati Opoze a?

  Wi. Yon pati ki plede kòm “pro se” kapab responsab oswa “responsab” nan apèl la frè avoka pati opoze a si yon avoka reprezante pati opoze a (oswa li se yon avoka). Pou pati opoze a al chache frè avoka a nan yon apèl, fòk gen yon baz pou akòde frè sa yo nan yon lwa ak/oswa nan yon kontra ant pati konsène yo. Epitou, yon pati anjeneral dwe genyen, oswa “gen avantaj,” nan apèl la anvan li kapab gen dwa ak yon prim pou peye frè avoka apèl la. Gen yon eksepsyon nan ka dwa lafanmi an, kote, nan kèk ka, frè avoka apèl yo ka bay sou baz bezwen finansye fanmi pati yo ak kapasite pou peye. Gade Seksyon 61.16, Lwa Florid yo.

  Si gen yon baz nan yon lwa oswa yon kontra pou bay frè avoka yo nan tribinal ki pi ba, menm lwa oswa kontra sa a anjeneral kapab tou yon baz pou yon prim pou peye frè avoka apèl yo. Gade Seksyon 59.46, Lwa Florid yo. Nan ka Konte Dade kont Pena, 664 So. 2d 959 (Fla. 1995), tribinal la eksplike: “Si pa gen yon entansyon ki kontrè, nenpòt pwovizyon nan yon lwa oswa nan yon kontra . . . pou bay peman frè avoka yo bay pati ki ap gen avantaj lan dwe entèprete pou genyen ladan l peman frè avoka yo bay pati ki gen avantaj lan nan apèl la.”

  Jis kèk egzanp nan kèk Lwa Florid ki bay yon prim pou peye frè avoka yo gen ladan yo:

  1. Seksyon 57.105(1), Lwa Florid yo (konsènan frè avoka yo bay pati ki gen avantaj lan pou reklamasyon oswa defans frivòl yon pati opoze ki pa te gen okenn baz nan lalwa oswa reyalite);
  2. Seksyon 61,16, Lwa Florid (konsènan frè avoka a ki baze sou bezwen finansye fanmi nan zafè ki gen lwa fanmi);
  3. Seksyon 78.20, Lwa Florid yo (konsènan frè avoka yo pou pati defans ki gen avantaj lan nan yon aksyon replevin);
  4. Seksyon 83.49 (3) (c), Lwa Florid (konsènan frè avoka yo pou pati ki gen avantaj lan nan kontestasyon rezidansyèl pwopriyetè-lokatè sou depo sekirite an);
  5. Seksyon 120.69(7) ak 120.595, Lwa Florid yo (konsènan frè avoka yo pou pati ki gen avantaj lan nan kèk sikonstans nan sèten ka lalwa administratif);
  6. Seksyon 448.08, Lwa Florid yo (konsènan frè avoka yo pou pati ki gen avantaj lan nan aksyon yon anplwaye pou salè li pèdi).

  Pou chache yon prim pou frè avoka yo pou yon apèl, avoka pati a dwe depoze yon mosyon pou frè avoka yo nan tribinal apèl la annakò avèk Règ pou Pwosedi Apèl Eta Florid la 9.400 (b). Anjeneral, yon mosyon pou frè avoka yo nan yon apèl dwe depoze pa pita pase tan pou sèvis nan ekspoze refitasyon an, oswa nan pwosedi orijinal yo, tan an pou sèvis nan refitasyon moun ki fè petisyon an bay repons pou petisyon an. Mosyon yo egzije pou deklare baz legal pou chèche frè avoka yo (egzanp, yon baz nan yon lwa ak/oswa yon kontra).

 3. Ki moun ki Gen Dwa a, oswa Responsab Depans Tribinal yo nan yon Apèl?

  Pati ki gen avantaj lan nan yon apèl, ansanm ak yon pati ki plede kòm Pro Se, gen dwa pou l chache yon prim nan depans pou tribinal la. Kidonk, yon pati ki ap plede kòm “pro se” ka gen dwa nan depans tribinal si li gen avantaj nan apèl la. Men, si pati ki ap plede kòm “pro se” an pa gen avantaj, li ap gen anpil chans pou li responsab pou peye frè tribinal pati opoze a.

  Li enpòtan pou ou konprann frè tribinal yo diferan ak frè avoka yo, epi gen règleman diferan ki aplike nan depans yo. Depans yo gen ladan yo bagay tankou frè depo yo ak frè pou transkripsyon an oswa dosye apèl la. Plis espesyalman, Règ pou Pwosedi Apèl nan Eta Florid la 9.400(a) fè konnen pati ki gen avantaj nan apèl la gen dwa pou rejwenn kèk depans ki te fèt nan apèl la, sa gen ladan yo: depans pou depo an ak pou sèvis pwosè a, depans pou grefye tribinal ki pi ba prepare dosye a, nenpòt odyans oswa transkripsyon jijman ki nesesè yo, prim kosyon ak lòt depans lalwa pèmèt.

 4. Kijan pou Rejwenn Depans ki Fèt yo nan yon Pwosedi Apèl?

  Yon mosyon pou depans yon tribinal apèl depoze nan tribinal ki pi ba a. Pou rejwenn depans ki fèt nan yon apèl, pati ki gen avantaj lan dwe depoze yon mosyon pou depans nan tribinal ki pi ba a pa pita pase 45 jou apre tribinal apèl la pwononse yon lòd oswa yon desizyon nan yon zafè. Si mosyon an pa depoze nan dat limit sa a, w ap pèdi dwa pou al chache depans yo. Gade Règ pou Pwosedi Apèl nan Eta Florid la 9.400 (a).

  Kontrèman ak sa, yo depoze yon mosyon pou frè avoka yo nan tribinal apèl la. Lè sa a, si tribinal apèl la bay frè pou avoka a, pati ki gen dwa pou jwenn frè yo anjeneral dwe depoze yon mosyon nan tribinal jijman an pou detèmine kantite lajan frè yo. Kontrèman ak depans apèl yo, pa gen okenn dat limit ki etabli nan règleman yo pou depoze yon mosyon pou detèmine kantite lajan nan frè avoka yo nan tribinal jijman apre tribinal apèl la bay dwa ak prim pou frè yo. Men, yon mosyon konsa ta pwobableman dwe toujou depoze nan menm kantite tan kòm yon mosyon pou depans (egzanp: nan espas 45 jou ki vini apre desizyon tribinal apèl la).

Telechaje Chapit 2 PDF la isit la.


CHAPIT 2

⇐ CHAPIT ANVAN  |  PWOCHEN CHAPIT ⇒