AJAX progress indicator
Search:
(clear)
 • a
 • Abi Diskresyon
  1. Enkapasite yon jij pou li pran bon jan desizyon ki kòrèk, rezonab e legal. 2. Yon tribinal apèl remèt avèk estanda sa a pou revize desiyon yon tribinal ki pi ba, lè youn nan pati yo deklare desizyon an pa gen fonnman, oswa li pa rezonab, oswa li ilegal.
 • Abitraj
  1. Rezolisyon oubyen rezilta final yon dosye yon tribunal ki pi ba te tande. 2. Desizyon, rekonpans oubyen santans yon jij. Se yon pwosedi oswa yon akò kote omwen yon moun ki pa gen patipri, epi ki pa gen rapò avèk okenn nan pati yo, ap ede pati yo rezoud yon kesyon oswa yon pwoblèm ki nan(...)
 • Abogado
  Un abogado; persona que tiene licencia otorgada por el estado para representar a alguien en los tribunales judiciales de ese estado o en otros tribunales autorizados legalmente.
 • Absoli
  1. San restriksasyon. 2. San kondisyon.
 • Absolute
  With no restrictions. 2.  Without conditions.
 • Absoluto
  1. Sin restricciones. 2. Sin condiciones.
 • Abuse of Discretion
  1. A judge’s failure to use sound, reasonable, and legal decision making. 2. An appellate court uses this standard to review a lower tribunal’s decision that a party argues was greatly unsound or completely unreasonable.
 • Abuso de Discreción
  1. Falta por parte de un juez, de tomar decisiones de manera justa, razonable y dentro de la legalidad. 2. Un tribunal de apelaciones utiliza este criterio para revisar la decisión tomada por un tribunal inferior, que una de las partes alega que ha sido sumamente insensata o completamente(...)
 • Acción
  Una ley u otro procedimiento legal.
 • Achiv
  1. Se yon kote oswa yon koleksyon ki genyen dosye oubyen dokiman. 2. Yon kote pou estoke kote yo mete anrejistreman oswa dokiman apre itilite yo vin pa valab pou moun ki kenbe anrejistreman yo oswa dokiman yo.
 • Aclaración
  Explicación adicional, como dejar en claro algo que podría ser confuso o malinterpretado.
 • Actas judiciales (expediente; autos)
  Informe oficial de las actividades procesales o procedimientos en una causa, incluyendo los documentos presentados, la transcripción del juicio o audiencia, pruebas admitidas y demás adjuntos.
 • Action
  A lawsuit or other legal proceeding.
 • Actuario (también, secretario)
  El actuario del tribunal es la persona responsable de aceptar y conservar los documentos presentados ante un tribunal. La oficina del actuario normalmente tiene una cantidad de asistentes o actuarios suplentes para desempeñar su papel.
 • Adjudication
  1. The resolution or end result of a matter heard by the lower tribunal. 2. A judge’s decision, ruling, award or sentence.
 • Adjudicatory hearing
  A hearing held by a lower tribunal, in the context of this Handbook, by a juvenile court to decide if a juvenile/youth has committed delinquent behavior; a trial of a youth accused of delinquency. E.g., Sue’s twelve-year-old daughter went to an adjudicatory hearing because she was accused of(...)
 • Administrative Agency
  A government body created by Congress or state or local legislatures to manage and enforce statutes on particular specific areas of law. E.g., Social Security Administration, Florida Unemployment Compensation Commission, local zoning boards.
 • Administrative Law
  Law created by federal or state government administrative agenciesthrough making and enforcing rules and regulations and by issuing decisions and orders in any contested matter before the administrative agency hearing officer.
 • Affidavit
  A voluntary, sworn, signed and notarized written statement of facts based on the personal knowledge of the person giving the statement.
 • Affirm (Affirmed, Affirmance)
  1. To confirm or support on appeal the validity of a decision by the lower tribunal. E.g. The appellate judges affirmed the decision of the lower tribunal because they agreed with the outcome. 2. To formally declare something, but not under oath. E.g. affirm objections.
 • Affirmative Defense
  An explanation for a defendant's actions that excuses or justifies his/her behavior. For example, in a criminal case, acting in self-defense is a common affirmative defense to a charge of battery or homicide. Other affirmative defenses include insanity and duress. In a civil action, common(...)
 • Afime (Afime, Afimasyon)
  1. Konfime oswa sipòte nan apèl validite yon desizyon yon tribunal ki pi bap ran. Egzanp: Jij nan tribinal apèl yo konfime desizyon tribinal kote jijman an te fèt anvan an paske yo dakò ak rezilta a. 2. Deklare yon bagay fòmèlman men san sèmante. Egzanp: afime objeksyon.
 • Agencia administrativa
  El organismo gubernamental creado por el Congreso o legislaturas estatales o locales, para implementar y aplicar leyes en determinadas áreas del derecho específico. Por ejemplo: Administración de seguridad social, Comisión de compensación por desempleo de la Florida, juntas zonales locales.
 • Agiman
  Prezantasyon rezon yon pati espere ki pral konvenk yon tribinal pozisyon li an kòrèk.
 • Agiman Oral
  Se yon prezantasyon nan bouch ki fèt devan yon tribinal, espesyalman yon tribinal apèl, pou sipòte oubyen pou kontredi kesyon legal ki nan zafè a.
 • Ajans Administratif
  Yon kò Kongrè oubyen Eta oswa palmantè lokal yo kreye pou jere epi ranfòse estati kèk pati presi nan lwa a. Egzanp: Adminstrasyon Sekirite Sosyal, Komisyon Konpansasyon Chomaj Florid la, konsèy delimitasyon zòn local yo.
 • Akize
  1. Moun yo gen yon plent oubyen yon pwosè kont li an e ki dwe, alò, reponn pou evite yon defo pa jijman 2. Pati gouvènman depoze yon plent pou akizasyon kriminèl kont li an.
 • Aksyon
  Yon pousuit oubyen yon lòt pwosedi legal
 • Alegato oral
  Presentación verbal ante un tribunal, en especial un tribunal de apelaciones, que respalda o se opone a la cuestión legal en la causa.
 • Alegato (presentación)
  Documento formal en el que una parte de un procedimiento legal, en especial en una causa civil, establece o responde alegaciones, reclamos, denegaciones o defensas.
 • Alegatos
  Presentación que efectúa una parte de las razones con las que pretende convencer a un tribunal en cuanto a que su posición es correcta.
 • All Writs Jurisdiction
  1. The extraordinary, but rarely-used, power of a state or federal appellate court to fully decide a matter.  An appellate court, however, will not use this power to review issues that should have been raised in an appeal.
 • Amend (Amended, Amendment)
  1. To make right; to correct. E.g. The judge amended his order to fix a mistake made when the order was typed. 2. To change the wording of.
 • Anile
 • Ansanm Prèv
  Totalite dokiman yo, temwanyaj, bagay elatriye... yo prezante nan jijman an ki ede yo prouve oubyen dezaprouve yon kesyon reyalite yo kesyone yo sou li. Egzanp: Egzanp: pwokirè a remèt ak dosye prèv la pou pwouve akize a te vòlè nan labank lan.
 • Answer Brief
  A written response to the first or “Initial Brief” that was filed by the party formally asking the appellate court to rule the lower tribunal was wrong about the law or the facts.  An answer brief can also be a response to a party’s motion or brief in the lower tribunal.
 • Anular
  Cancelar, revocar, invalidar. Por ejemplo: el tribunal anuló la sentencia.
 • Apèl
  1. Aksyon pou ou depose dokiman ki nesesè yo pou mande yon pi gwo tribinal pou revize pwosedi ak rezilta yon tribinal ki pi ba epi deside si te gen yon erè legal oswa reyèl enpòtan ase pou egzije yon nouvo pwosedi oubyen yon rezilta diferan. 2. Pou chache yon revizyon apèl sou desizyon oswa(...)
 • Apèl Dirèk
  1. Yon pwosede kote yon  moun ki kondane mande yon pi gwo tribinal pou ranvèse yon kondanasyon oubyen yon pèn li te resevwa nan yon jijman sou baz erè ki parèt nan dosye jijman an. 2. Yon apèl kont desizyon yon tribinal ki pi ba dirèkteman nan pi gwo tribinal jiridiksyon an san l pa pase nan(...)
 • Apèl pou Kalandriye
  Yon odyans nan yon dosye kriminèl lè jij la rele chak zafè ki ap tann yon dat jijman yo, li detèmine estati dosye a epi li bay yon dat jijman.
 • Apelable
  Todo acto o resolución de un tribunal inferior que puede revisar un tribunal de apelaciones. Salvo raras excepciones, un acto o resolución judicial del tribunal inferior es apelable únicamente si pone fin a los procedimientos en el tribunal inferior.
 • Apelación
  1. El acto de presentar los documentos necesarios para solicitar a un tribunal superior que revise los procedimientos o resultado en el tribunal inferior y, luego, decida que se cometió un error legal o de hecho que sea lo suficientemente importante para solicitar un nuevo procedimiento o un(...)
 • Apelación directa
  1. El procedimiento en el cual una persona condenada solicita a un tribunal superior que revoque una condena o pena recibida en el tribunal de primera instancia, basado en errores que aparecen en el expediente del tribunal de primera instancia. 2. Apelación de la decisión de un tribunal(...)
 • Apelado
  La parte contraria al apelante; la que responde a una apelación en respaldo de la decisión o resolución del tribunal inferior. El apelado suele presentar únicamente un escrito de respuesta, pero también puede presentar una contra-apelación y, en consecuencia, se convierte tanto en apelado como(...)
 • Apelante
  La parte en el tribunal inferior que apela mediante la presentación de un aviso, un escrito inicial y, si fuera necesario, un escrito de contestación.
 • Apelar
  Tener que hacer una apelación.
 • Apéndice
  Los documentos agregados al final de un escrito, solicitud o petición y presentados en respaldo del escrito, solicitud o petición, y específicamente citados en estos.
 • Appeal
  1. The act of filing the documents necessary to ask a higher tribunal to review the proceedings and outcome in the lower tribunal, and then decide there was a legal or factual mistake important enough to require a new proceeding or a different outcome. 2.  To seek appellate review of a(...)
 • Appealable
  Any act or order of a lower tribunal that may be reviewed by an appellate tribunal.  With rare exceptions, an act or order of the lower tribunal is appealable only if it brings an end to the proceedings in the lower tribunal.
 • Appellant
  Any party in the lower tribunal who appeals by filing a notice, an initial brief and, if necessary, a reply brief.
 • Appellate
  Having to do with an appeal.
 • Appellee
  The party opposing the appellant; the party who responds to an appeal in support of the lower tribunal’s decision or order. The appellee usually files only an answer brief, but may also file a cross-appeal, then becoming both an appellee and a cross-appellant.
 • Appendix
  Documents added to the end of a brief, petition or motion, and submitted in support of – and specifically referenced in – the brief, petition or motion.
 • Apre kondanasyon
  Ki gen rapò ak tan ki apre yon kondanasyon kriminèl. Egzanp: Prizonye a mande yon alejman apre kondanasyon pou pèn li an paske li te kwè ventan nan prizon an twò long.
 • Arbitraje
  Procedimiento en el cual al menos una persona neutral sin relación con ninguna de las partes, las ayuda a resolver las cuestiones y problemas en la acción legal. A menudo, el juez ordena un arbitraje para que las partes puedan solucionar sus diferencias sin tener que ir a juicio. Generalmente,(...)
 • Arbitration
  A proceeding where at least one neutral person unrelated to either side helps the parties resolve the issues and problems in the lawsuit. Arbitration is often ordered by the judge so the parties might settle their disagreements without having to go to trial. Usually the decision reached at an(...)
 • Archives
  A place or collection containing records or documents. A place of storage where records or documents are kept after their usefulness is no longer apparent to those who maintain the records or documents.
 • Archivos
  1. El lugar o recopilación que contiene expedientes o documentos. 2. Lugar de almacenamiento donde se guardan expedientes o documentos, después de que aparentemente ya no son útiles para quienes los conservan.
 • Argument(s)
  A party’s presentation of the reasons he or she hopes will convince a tribunal his or her position is correct.
 • Asesor legal
  Abogado, profesional del derecho.
 • Atan
  Nan yon tan rezonab dapre desizyon tribinal la, oswa nan yon tan ki tabli dapre yon règ oswa yon estati. Egzanp: Pwosè pleyan an pa te gen restriksyon nan tan an paske li te depoze yon plent atan nan espas dezan estati sou limitasyon an.
 • Attorney
  A lawyer; one who is licensed by the state to represent someone in that state’s courts of law or other legally authorized tribunals.
 • Audiencia
  1. Sesión, actividad procesal o reunión ante un juez, por lo general abierta al público, con el fin de decidir cuestiones de hecho o de derecho, a veces con declaraciones de testigos. 2. Marco en el que una persona afectada hace alegatos ante quien toma decisiones de una agencia. 3. Juicio.
 • Audiencia decisoria
  Audiencia realizada en un tribunal inferior, en el contexto de este manual, por un tribunal de menores para decidir si un menor o joven ha tenido conducta delictiva; el juicio de un menor de edad acusado de delinquir. Por ejemplo: la hija de Susana, de doce años de edad, asistió a una(...)
 • Authority
  1. The power of a tribunal. 2. The source of information or wisdom regarding how a tribunal might be persuaded to apply the law in a particular situation.  ‘Authority’ includes statutes, published judicial decisions regarding similar issues, and scholarly writings.
 • Automatic Stay
  A self-acting or self-regulating mechanism to stop efforts to collection on a money judgment.
 • Autoridad
  1. El poder de un tribunal. 2. Fuente de información o conocimiento acerca de cómo se podría persuadir a un tribunal para que aplique la ley en una situación particular. ‘Autoridad’ incluye leyes, decisiones judiciales publicadas con respecto a asuntos similares y escritos académicos.
 • Avi
  1. Yon anons ki ekri oubyen enprime. 2. Kondisyon kote yo avize ou, kit ou okouran ou pa. 3. Notifikasyon legal lalwa egzije. Egzanp: Nan lide pou avize Sue Bill ap pousuiv li, li te pibliye yon avi nan jounal lokal lan. Ted te rive jwenn yon pwolongasyon delè paske li pa t janm resevwa avi(...)
 • Avi pou apèl
  Yon dokiman ekri yo depoze nan tribinal lan ki anonse entansyon yon pati pou li chache revizyon nan nivo yon pi gwo tribinal pou pwosedi ki te fèt nan yon tribinal ki pi ba a.
 • Aviso de apelación
  Documento escrito presentado ante el tribunal, que informa la intención de una parte de procurar revisión por un tribunal superior de las actuaciones judiciales de un tribunal inferior.
 • Aviso (notificación)
  1. Anuncio escrito o impreso. 2. Condición de ser notificado, ya sea que tenga conocimiento o no de ello. 3. Notificación legal requerida por ley. Por ejemplo: A fin de notificar a Susana que Guillermo la estaba demandando, él publicó un aviso en el periódico local. Teodoro pudo obtener una(...)
 • b
 • Bailable
  A person or offense that is eligible for release from custody or prison in exchange for money or property as a promise that the person will show up at a future time.
 • Bankruptcy Court
  The tribunal that applies the statutory law to most debts if a person or company is not able to pay the debts.
 • Bay (Pwoblèm, Te bay)
  1. Nan kontèks Gid sa a, yon kesyon enpòtan nan lalwa oubyen yon fè ki ap diskite e ki bezwen regle. 2. Tèm lank a fè referans tou ak yon tribinal ki bay desizyon l ak pati yo nan yon dosye. Egzanp: Youn nan pwoblèm pati ki fè apèl la se te si tribinal lan te fè erè nan bay yon mosyon pou(...)
 • Body of Evidence
  Collection or sum of all the documents, testimony, objects, etc., presented at trial that help to prove or disprove an ultimate fact in question. E.g. The prosecutor showed by the body of evidence that the defendant robbed the bank.
 • Bon “Supersedeas”
  Bon yon pati ki fè apèl pou sispann efè yon jijman pandan apèl la annatant espesyalman nan jijman lajan.
 • Bond
  1. A secured obligation or promise. 2. A written promise to pay money or to do some act following certain events, or the passage of time.
 • Brief
  1. A written statement of the legal arguments of a party in a lawsuit, especially on appeal. 2. A written document that contains legal and factual arguments, supported by references to the record, case law or statutes and other authority.
 • c
 • Calendar Call
  A court hearing in a criminal case when the judge calls each case waiting for a trial date, determines the status of the case, and assigns a trial date.
 • Calificado(a)
  Capaz o competente.
 • Caption
  The introduction of a court paper stating the names of the parties, the name of the court, the docket or file number, and the title of the action. Also referred to as the ‘style’.
 • Case
  All proceedings regarding a matter filed with a tribunal.
 • Causa
  Todos los procedimientos o actuaciones con respecto a un caso presentado ante un tribunal.
 • Causa civil
  Causa no penal relacionada con derechos y recursos legales privados. Por ejemplo, la acción de violación de un contrato o acción para cobrar una deuda pendiente.
 • Certificación de un grupo de demanda colectiva
  1. Resolución emitida por un tribunal que permite a una o más personas interponer una acción judicial en nombre de una clase o grupo de personas con un interés común. 2. Crear un grupo a los fines de una acción judicial de un grupo en una demanda colectiva.
 • Certificado
  El documento que indica un derecho, interés o permiso respecto del cual las partes están en desacuerdo.
 • Certificado de entrega
  La parte del documento escrito que verifica con una firma que a las otras partes intervinientes en la acción se les ha entregado un documento.
 • Certificar
  1. Verificar o probar que algo por escrito es genuino. 2. Dar validez y efectividad a un documento escrito verificándolo con una firma.
 • Certificate
  A document showing a right, interest or permission about which the parties disagree.
 • Certificate of Service
  The part of a written document verifying with a signature that the other parties in the action have been served with the document.
 • Certification of a Class
  1. An order issued by a court allowing one or two people to bring a lawsuit on behalf of a class, or group, of people with a common interest. 2. To create a class for the purposes of a class action lawsuit.
 • Certify
  1. To verify or prove something in writing is genuine. 2. To make a written document valid and effective by verifying with a signature the doing of some act.
 • Certiorari (Cert)
  An extraordinary writ issued by an appellate court, at its discretion, telling the lower tribunal to deliver the record in the case for review. The U.S. Supreme Court uses certiorari to review most of the cases it decides to hear.
 • Certiorari (o cert)
  Orden extraordinaria emitida por un tribunal de apelaciones, a su criterio, que le indica al tribunal inferior que entregue el expediente en la causa para su revisión. La Corte Suprema de los Estados Unidos utiliza certiorari para revisar la mayoría de las causas que decide considerar.
 • Certiorari (Sèt)
  Se yon òdonans estrawòdinè yon tribinal apèl bay, dapre otorite li genyen, pou di yon tribinal ki pi ba remèt yon dosye pou yon revizyon. Tribinal Siprèm Etazini an remèt ak “certiorari” pou fè revizyon pifò nan ka li deside tande yo.
 • Cita (o referencia)
  En el contexto de este manual, referencia a una autoridad legal, como una causa o ley. La cita (o referencia) proporciona la manera de encontrar una causa o una ley en un libro o en una biblioteca jurídica.
 • Citación
  Documento que llama a un testigo para que comparezca.
 • Citation
  In the context of this Handbook, a reference to a legal authority, such as a case or statute. The citation provides the way to find a case or statute within a book or law library.
 • Civil Case
  A non-criminal lawsuit relating to private rights and remedies. E.g., a breach of contract action or an action to collect a debt owed.
 • Claim
  1.  To say a person or entity is entitled to something. 2.  Assertion of a legal right.
 • Claimant
  A person or entity having a claim.
 • Clarification
  Further explanation, such as to make clear something that may be confusing or misunderstood.
 • Clase
  1. Grupo de personas, cosas, cualidades o actividades que tienen algo en común. 2. Cantidad incierta de personas en un grupo. Por ejemplo: Roberto fue miembro en una acción legal de demanda colectiva contra una empresa de automóviles, porque fue una de las diez mil personas que compraron un(...)
 • Class
  1. A group of people, things, qualities or activities that have something in common. 2. An uncertain number of people in a group. E.g., Bob was a member of a class action lawsuit against a car company because he was one of ten thousand others who bought a defective car.
 • Clerk
  The Clerk of Court is the individual who is responsible for accepting and maintaining documents filed with a court.  The Clerk’s office typically has a number of assistant or deputy clerks to carry out this role.
 • Collateral
  Not directly on point or going to the heart of a subject, but rather supplementary or a side issue.  E.g. “Whether Bob was wearing a seat belt is a collateral issue”; or “After his sentencing, the inmate filed a collateral post-conviction motion, arguing that his guilty plea was illegal.”
 • Comenzar
  Dar comienzo o empezar.
 • Commence
  To begin or to start.
 • Compensable
  Tener derecho o ser capaz de recibir un pago por una lesión.
 • Compensación de los trabajadores
  Pago a un empleado que se ha lesionado durante el curso y dentro del alcance de su empleo. Dichos pagos prácticamente son automáticos, pero el trabajador lesionado no puede demandar al empleador más allá de lo establecido en los beneficios de compensación a los trabajadores, a menos que se(...)
 • Complaint
  The first document or pleading filed in a civil (non-criminal) case that states the facts and law on which the plaintiff depends for relief and supports his or her claim and starts the case.
 • Complementar el expediente
  Agregado de partes omitidas del expediente para brindar más información o para corregir un error.
 • Conclusión de derecho
  Aplicación de las pertinentes leyes, normas o principios legales por parte de un juez o una agencia administrativa, a los hechos de una causa que constituyen el fundamento de una decisión.
 • Conclusions of Law
  A judge’s or administrative agency’s application of relevant statutes, rules, or legal principles to the facts of a case that form the basis of a decision.
 • Conformado(a)
  1. Cumplir o estar de acuerdo con algo. 2. De acuerdo con las obligaciones contractuales. 3. Copia idéntica de un documento.
 • Conformed
  1. To comply or be in agreement with. 2. According with contractual obligations. 3.  An identical copy of a document.
 • Consolidar
  Combinar, mediante una resolución judicial de un tribunal, dos o más acciones judiciales (demandas) que involucran a las mismas partes o a las mismas cuestiones en una única acción.
 • Consolidate
  To combine, through a court order, two or more actions (lawsuits) involving the same parties or issues into a single action.
 • Construe
  To analyze and explain the meaning of.  E.g. The court construed the language of the statute.
 • Contra-apelación
  El reclamo de un apelado en una apelación por haber cometido, el tribunal inferior, un error al no otorgar la reparación judicial solicitada.
 • Contract
  A legally enforceable promise to do something in exchange for the receipt of something in return.
 • Contrary Intent
  Opposed, as in character or purpose. Having an opposing or opposite state of mind.
 • Contrato
  Promesa de hacer algo que puede aplicarse legalmente a cambio de otra cosa.
 • Correct the Record
  To add a pleading, document, or transcript that was filed in the lower tribunal, but accidentally left out from the record on appeal.
 • Corregir el expediente
  Agregar un alegato, documento o transcripción que se presentó en el tribunal inferior, pero involuntariamente fue omitido en el expediente de la apelación.
 • Correr
  1. Aplicar; tener vigencia. 2. Vencer o finalizar después de cierto período de tiempo. Por ejemplo: La prescripción había vencido, por lo tanto, el demandante no pudo presentar su acción judicial.
 • Costas de tribunal
  El importe pagado o cobrado para la preparación de una causa. Las costas del tribunal incluyen, por ejemplo, compilación del expediente, copias certificadas, tasas de presentación, etc., y suelen estar limitadas por leyes o normas judiciales.
 • Costas (petición de costas)
  Ciertos gastos realizados por una parte durante la causa. La ley de la Florida establece que la parte ganadora puede recuperar determinadas costas limitadas.
 • Costs (motion for costs)
  Certain expenses incurred by a party during the case. Florida law provides that certain limited costs may be recovered by the winning party.
 • Counsel
  An attorney; a lawyer.
 • Court
  A tribunal of the government that interprets and applies the laws to specific cases within its jurisdiction.  A ‘court’ is one of the ‘tribunals’ referenced herein.
 • Court Costs
  The amount paid or charged for the preparation of a lawsuit. Court costs include, for example, compilation of the record, certified copies, filing fees, etc., and are typically limited by statutes or court rules.
 • Crime
  The act of breaking a criminal law; an unlawful act punishable by a state, usually by a term of probation and/or incarceration.
 • Criterio de revisión
  1. El criterio legal que utiliza un tribunal de apelaciones para revisar la causa en la apelación; por ejemplo: de novo; abuso de discreción. 2. Este criterio determina el peso que el tribunal de apelaciones concederá a la decisión del tribunal inferior, y determina qué grado de dificultad el(...)
 • Cross-Appeal(s)
  The claim of an appellee in an appeal that the lower tribunal made a mistake in not granting all of the relief requested.
 • Cuerpo de la prueba
  Colección o suma de todos los documentos, deposiciones, objetos, etc., presentados en un juicio, que ayudan a probar o refutar un hecho decisivo en cuestión. Por ejemplo: El fiscal demostró mediante el cuerpo de la prueba que el acusado robó el banco.
 • Cuestión (cuestiones; emitir; emitido)
  1. En el contexto de este manual, un importante asunto de hecho o de derecho que se disputa y tiene que solucionarse. 2. El término también puede referirse al dictado (emisión) de la decisión de un tribunal a las partes en una causa. Por ejemplo: Una de las cuestiones del apelante fue(...)
 • d
 • De Novo
  1. Anouvo 2. Estanda kote tribinal apèl la itilize dosye tribinal ki pi ba a men li revize prèv ak lwa a san respè pou desizyon tribinal ki pi ba a. Egzanp: Bòb gen pi bon chans pou li jwenn yon ranvèsman desizyon an nan apèl la paske tribinal apèl la ap revize zafè anouvo.
 • Debatable
  1. Subject to more than one legitimate point of view. 2. Open to dispute; questionable.
 • Debatible
  1. Sujeto a más de un punto de vista legítimo. 2. Abierto a objeción; cuestionable.
 • Debido proceso
  En términos generales, es la garantía constitucional básica de que todas las actividades procesales serán justas y que las partes interesadas serán notificadas acerca de esas actividades procesales, además de la oportunidad de ser oídas antes de que el gobierno actúe para quitarle a uno la(...)
 • Decisión
  El fallo de un tribunal basado en la ley que se aplica a los hechos de un conflicto.
 • Declaración de culpabilidad o inocencia
  1. La respuesta formal a un cargo penal de una persona acusada, quien se declara “culpable”, “no culpable” o “sin impugna”.
 • Declaración jurada
  La declaración voluntaria, jurada, firmada y autenticada por un notario público por escrito, acerca de los hechos basados en el conocimiento personal del individuo que brinda la declaración.
 • Declaración jurada extrajudicial
  1. Testimonio juramentado de un testigo prestado en forma extrajudicial, que un taquígrafo de actas del tribunal deja asentado por escrito, de manera que pueda utilizarse con posterioridad en el tribunal o durante el descubrimiento de las pruebas. 2. Sesión o reunión en la que se registra el(...)
 • Defans
  Se aksyon, teyori legal, ak prèv yon moun pote pou konbat yon reklamasyon.
 • Defans Afimatif
  Yon eksplikasyon pou aksyon akizean ki eskize oubyen jistifye konpòtman li. Pa egzanp, nan yon dosye kriminèl, aji nan kad lejitim defans se yon defans afimatif yo itilize souvan pou akizasyon vyolans oswa asasinay. Lòt fòm defans afimatif gen ladan l foli ak kontrent fòse. Nan yon aksyon(...)
 • Default Judgment
  1. A judgment entered against a defendant who has failed to plead or defend against a plaintiff’s claim, often by not appearing at trial. 2. A judgment entered as a penalty against a party for not complying with an order.
 • Defendant
  1.  The person against whom a complaint or lawsuit is filed and who must, therefore, respond to avoid a default judgment. 2.  The party against whom the government has filed criminal charges.
 • Defensa
  Los hechos, teorías legales y pruebas elevados en oposición a una demanda.
 • Defensa justificativa
  La explicación de las acciones del demandado que excusa o justifica su conducta. Por ejemplo, en una causa penal, actuar en defensa propia es una defensa justificativa muy común para un cargo de lesiones u homicidio. Otra defensa justificativa incluye demencia y coacción. En una acción civil,(...)
 • Defense
  The facts, legal theories and evidence raised in opposition to a claim.
 • Deference
  The extent to which an appellate court respects the authority or validity of a lower tribunal’s decision.
 • Deferencia
  El alcance con que el tribunal de apelaciones respeta la autoridad o validez de la decisión de un tribunal inferior.
 • Definitivo(a)
  La decisión que pone fin a la causa.
 • Dekouvèt
  Pwosedi chache fè an fèt apre pwosè an depoze e anvan jijman an, sa pèmèt pati yo jwenn enfòmasyon youn nan men lòt ki anrapò ak plent yo ap diskite an. Anjeneral dekouvèt lan gen ladan l depo yo, entèrogatwa yo, demann pou admisyon yo, demann pwodiksyon dokiman yo ak demann pou enspeksyon.
 • Delito
  El acto de desobedecer la ley penal; un acto ilegal que merece un castigo por parte del estado, generalmente mediante un período de libertad condicional o encarcelación.
 • Demandado (en causas civiles); Acusado (en causas penales)
  1. La persona contra la cual se interpone una denuncia o acción judicial y que, por lo tanto, tiene que responder para evitar una sentencia en rebeldía por incomparecencia. 2. La parte contra la cual el gobierno ha interpuesto cargos penales.
 • Demandante
  Persona que da inicio a una acción judicial mediante la interposición de una denuncia ante el tribunal.
 • Denegación
  1. El acto de declarar que una demanda no es cierta. 2. Declaración de que una persona que contesta una demanda no conoce lo suficiente como para responder la verdad o falsedad de la demanda.
 • Denial
  1. The act of saying a claim is not true. 2. A statement that a person responding to a claim does not know enough to respond to the truth or falsity of the claim.
 • Denuncia
  Primer documento o alegato presentado en una acción civil (no penal) que establece los hechos y el derecho sobre los que depende el demandante para la reparación judicial, y respalda su reclamo e inicia la causa.
 • Depans (mosyon pou depans)
  Kèk depans yon pati fè pandan dosye a. Lalwa Florid fè konnen pati ki genyen ka rejwenn kèk nan depans yo nan yon sèten limite.
 • Depans nan Tribinal lan
  Montan lajan ki peye oubyen yo chaje pou preparasyon yon pwosè. Depans tribinal yo gen ladan yo pa egzanp: konpilasyon done yo, kopi sètifye yo, frè depo yo elatriye, epi nòmalman règleman ak oubyen règ tribinal lan limite yo.
 • Deposition
  1. A witness’s out of court, sworn testimony that is put into writing by a court reporter so it can be used later in court or discovery. 2. The session or meeting where testimony is recorded.
 • Depoze (Te depoze, Depozisyon)
  Remèt yon dokiman bay grefye tribinal la pou l mete l nan dosye ofisyèl yo.
 • Depozisyon
  1. Se yon temwayaj yon temwen bay san li pa nan tribinal, epi yon rapòtè tribinal ekri pou l kapab remèt pita nan yon jijman oubyen nan yon revelasyon. 2. Yon seyans oubyen yon rankont kote temwanyaj lan anrejistre
 • Derecho administrativo
  Ley creada por agencias administrativas gubernamentales federales o estatales, mediante el dictado y aplicación de normas y reglamentaciones, y emitiendo decisiones y resoluciones judiciales en una cuestión impugnada ante el funcionario actuante de la agencia administrativa.
 • Derecho (ley)
  Las leyes, normas de procedimiento y dictámenes del tribunal de apelaciones que se aplican.
 • Descubrimiento de las pruebas
  El proceso de determinación de los hechos que ocurre después de haber sido interpuesta una demanda judicial y antes del juicio, que les permite a las partes obtener la información de la otra que se relaciona con las reclamaciones disputadas. En general, el descubrimiento de las pruebas incluye(...)
 • Designación
  Acto de identificar, enumerar o nombrar.
 • Designation
  The act of identifying, listing or naming.
 • Desizyon
  Desizyon yon tribinal ki baze sou lwa ki aplike ak fè ki nan yon diskisyon.
 • Determinación de los hechos
  Conclusión de un juez o agencia administrativa que respalda la existencia de hechos demostrados por las pruebas en el expediente de un juicio o audiencia.
 • Dezavouman
  1. Aksyon kote ou di yon plent pa vre. 2. Yon deklarasyon kote yon moun ki ap reponn ak yon plent pa konnen ase pou li ta reponn si plent lan vre oubyen manti.
 • Deziyasyon
  Aksyon kote yo idantifye, fè yon lis oubyen nonmen.
 • Dictado (pronunciamiento; dictar
  1. Acción de presentar una resolución judicial escrita y firmada ante el actuario del tribunal inferior.
 • Dictamen
  Decisión escrita de la corte o del tribunal de apelaciones.
 • Direct Appeal
  1.  A proceeding in which a convicted person asks a higher court to overturn a conviction or sentence received in the trial court based on errors which appear in the trial record. 2.  An appeal from a lower tribunal’s decision directly to the jurisdiction’s highest court, bypassing the(...)
 • Directions (to the clerk)
  The document filed at the beginning of an appeal requesting that the clerk of the lower tribunal prepare the index, or list, of the items previously filed with the lower tribunal in the case.
 • Direktiv (pou grefye a)
  Se dokiman yo depoze nan kòmansman yon pwosedi apèl pou mande grefye tribinal ki pi ba a pare yon endèks, oswa yon lis eleman yo te deja depoze devan tribinal la sou zafè a.
 • Discovery
  The fact-finding process that takes place after a lawsuit has been filed and before trial, that allows the parties to obtain information from each other that relates to the disputed claims. Generally discovery includes depositions, interrogatories, requests for admissions, document production(...)
 • Discreción
  1. Poder o derecho de un funcionario público para actuar en determinadas circunstancias de acuerdo con su criterio personal. 2. El ejercicio de dictar sentencia por parte de un juez o tribunal, basado en lo que es justo y guiado por las normas del derecho. 3. El poder de un tribunal de(...)
 • Discretion
  1. A public official’s power or right to act in certain circumstances according to personal judgment. 2. The exercise of judgment by a judge or court based on what is fair and guided by the rules of law. 3. A court’s power to act or not act when a party to a lawsuit is entitled to demand(...)
 • Diskresyon
  1. Pouvwa oubyen dwa yon ofisyèl piblik pou aji nan kèk sikonstans dapre jijman pèsonèl. 2. Se yon desizyon yon jij oswa yon tribinal pran sou baz sa li kwè ki jis, dapre lalwa. 3. Pouvwa yon tribinal pou li aji osinon pou li pa aji lè yon pati ki nan yon pwosè gen dwa pou mande li aksyon an.
 • Dismiss (Dismissed, Dismissal)
  To end without further hearing. The end of an action or claim without further hearing.
 • Disposición
  Acuerdo o determinación definitivos. Por ejemplo: La disposición del tribunal acerca de la causa fue el sobreseimiento.
 • Disposition
  A final settlement or determination. E.g.The court’s disposition of the case was dismissal.
 • Dispozisyon
  Se yon dènye antant oubyen yon dènye desizyon. Egzanp: Dispozisyon tribinal lan sou ka se te ranvwa li.
 • Docket
  1. A formal record where a judge or court clerk briefly notes and lists all the proceedings and filings in a court case; a schedule of pending cases. 2. To make a brief entry in the docket of the proceedings and filings of the court.
 • Document
  A piece of paper with written words. To support with written evidence or legal authorities.
 • Documento/Documentar
  1. Papel que contiene palabras escritas. 2. Respaldar con prueba escrita o autoridades legales.
 • Dokiman
  Se yon moso papye ki gen mo ekri sou li. 2. Sipòte avèk prèv ekri oswa desizyon legal.
 • Dosye
  Rapò ofisyèl sou seyans ki fèt nan yon zafè, tankou dokiman yo depoze, pwosèvèbal jijman ak odyans, epi tout pyès jistifikatif yo. Tout pwosedi yo konsènan yon dosye ki depoze nan yon tribinal.
 • Dosye Sivil
  Se yon pwosè ki pa penal ki an rapò avèk dwa pèsonèl ak konpansasyon. Egzanp:Yon aksyon pou vyolason yon kontra oubyen yon aksyon pou touche yon lajan ki dwe.
 • Due Process
  In general terms, abasic constitutional guarantee that all legal proceedings will be fair and that one will be given notice of the proceedings and an opportunity to be heard before the government acts to take away one's life, liberty, or property.
 • Dwa
  Yon dwa pou ou jwenn avantaj oubyen yon byen yo pa ka refize w san yon pwosedi regilye.
 • e
 • Ed
  Aksyon yon pati mande tribinal lan pou fè; soulajman.
 • Ekitab
  Jis, onèt, dakò avèk prensip dwa ak jistis. 2. Ekite, enpasyalite, lwa natirèl.
 • Eksepsyon
  Yon akt pwosedi legal ki gen objeksyon ki depoze nan yon tribinal adminstratif pou konteste fè oubyen lwa yon jij oubyen yon fonksyonè odyans te baze sou li pou li rekòmande yon lòd epi yo fè l pou li pwoteje oubyen prezève objeksyon yo pou yon apèl.
 • Ekspoze
  1. Se yon deklarasyon ekri ki montre pozisyon legal yon pati pran nan yon pwosè, espesyalman nan yon pwosedi apèl. 2. Se yon dokiman ekri ki gen agiman legal ak agiman sou sa ki pase, avèk pyès jistifikatif, referans pou pyès jistifikatif, dosye lalwa oswa règleman ki sipòte agiman yo.
 • Ekspoze Inisyal
  Premye ekspoze yo depoze nan yon apèl, se moun ki fè apèl lan ki fè l; yon dokiman ki gen ladan l agiman moun sa a ak lwa ki sipòte agiman sa yo, anjeneral li esplike kijan tribinal ki pi ba te fè erè ak poukisa desizyon l oubyen lòd li an ta dwe anile.
 • Ekspoze Refitasyon
  Yon ekspoze ki reponn agiman ak fè pati opoze a deklare oswa ekspoze repons moun yo fè apèl kont li an te depoze oparavan.
 • Ekspozisyon
  1. Yon dokiman, dosye oubyen yon lòt bagay yo prezante fòmèlman kòm yon prèv nan tribinal lan. 2. Yon dokiman ki atache nan fen yon akt pwosedi, mosyon oubyen yon lòt dokiman ekri.
 • En Banc
  All judges of an appellate court participating in the decision, rather than the usual three-judge panel.
 • En banc (Espanole)
  Todos los jueces de un tribunal de apelaciones que participan en la decisión, en lugar del panel usual de tres jueces.
 • Endèks (nan dosye pou apèl la)
  Lis dokiman ki depoze nan pwosedi tribinal ki pi ba, se grefye tribinal lan ki te prepare l apre yon avi pou apèl te depoze.
 • Endijan
  Yon defandè endijan se yon moun ki twò pòv pou peye yon avoka oubyen kèk depans tribinal lan epi kote tribinal ki pi ba kapab deside li bezwen yon avoka ak/oswa pou yo retire depans li yo. Pa egzanp: Tribinal la te deside Sue se yon endijan, kidonk li te nonmen yon avoka pou defann li nan ka(...)
 • Enkonpetan
  1. Ki fè referans ak yon moun ki pa kapab jere afè l akoz yon mank kapasite mantal (mank Kosyan Entèlektyèl, maladi osinon psikoz). 2. Nan lalwa criminal, enkapasite pou konprann siyifikasyon yon jijman.
 • Enkonstitisyonèl
  Nan vyolasyon konstitisyon federal oubyen Eta a.
 • Enmendar (enmendado/a, enmienda)
  1. Hacerlo correcto; corregir. Por ejemplo: El juez enmendó su resolución para corregir un error cometido cuando fue tipeada. 2. Cambiar la redacción de algo.
 • Entansyon ki Kontrè
  Ki opoze, nan nati oubyen nan objektif. 2. Genyen yon Eta lespri ki opoze.
 • Entèprete
  Analize epi esplike siyifikasyon. Egzanp: Tribinal lan entèprete langaj yon règleman.
 • Entèrogatwa yo
  Kesyon ki ekri pou bay yon pati ki opoze nan yon pwosè kòm yon pati nan dekouvèt lan.
 • Entèvenan
  Yon moun ki antre nan yon pwosè ak tout volonte l paske li gen yon enterè pèsonèl ladan l.
 • Entitlement
  A right to benefits or property that cannot be withheld without due process.
 • Entrega (notificación)
  Entrega formal de un aviso o documento legal.
 • Entregar (notificar)
  1. Hacer una entrega legal de un aviso o proceso. 2. Notificar a alguien según lo exigido por la ley. Por ejemplo: El demandante debió entregar al demandado el aviso de la acción judicial dentro de los quince días.
 • Equitable
  Just, fair; consistent with principles of justice and right. Fairness, impartiality, natural law.
 • Equitativo
  1. Justo, correcto, de conformidad con los principios de justicia y derecho. 2. Justicia, imparcialidad, derecho natural.
 • Erè (Te fè erè)
  1. Yon erè lwa oubyen yon fè nan jijman, opinyon oubyen lòd yon tribinal. 2. Fè yon erè; enkòrèk oubyen twonpe. Egzanp: Tribinal lan te fè yon erè lè li te refite mosyon an.
 • Erróneo
  Estar equivocado o ser inexacto; involucra un error.
 • Erroneous
  Being wrong or inaccurate; involving error.
 • Error (errado)
  1. Equivocación de derecho o de hecho en una sentencia, dictamen o resolución de un tribunal. 2. Cometer un error; ser incorrecto o estar equivocado. Por ejemplo: El tribunal erró al negar la petición.
 • Error (Erred)
  1. A mistake of law or fact in a court’s judgment, opinion or order. 2. To make an error; to be incorrect or mistaken. E.g. The court erred in denying the motion.
 • Escrito
  1. Declaración por escrito de los alegatos legales de una parte en una acción legal, especialmente para la apelación. 2. Documento escrito que contiene alegatos legales y de hecho, respaldados por referencias al expediente, la jurisprudencia o leyes y otras autoridades.
 • Escrito de contestación
  Escrito que responde a los alegatos y a los hechos alegados en el escrito de respuesta previamente presentado de la parte contraria o del apelado.
 • Escrito inicial
  El primer documento presentado en una apelación por la persona que interpuso la apelación (el apelante); documento que contiene los alegatos del apelante y la ley que respalda dichos alegatos, que en general explica cuál fue el error del tribunal inferior y por qué debe revocarse su decisión o(...)
 • Escritos de respuesta
  La respuesta escrita al primer escrito, o “escrito inicial”, que fue presentado por la parte, en el que solicita formalmente al tribunal de apelaciones que dictamine que el tribunal inferior se equivocó acerca del derecho o de los hechos. Un escrito de respuesta también puede ser una respuesta(...)
 • Estanda Revizyon
  1. Estanda legal yon tribinal apèl itilize pou revise yon zafè nan yon apèl. Eganzp: De novo; abi diskresyon. 2. Estanda sa detèmine konbyen respè yon tribinal apèl pral bay desizyon yon tribinal ki pi ba epi detèmine kijan l ap difisil pou pati ki fè apèl la konvenk tribinal apèl la pou(...)
 • Estati
  Yon lwa kò lejislatif la pase; Kongrè oubyen Eta a. Egzanp: Kò lejislatif Florid la te kreye epi te pase yon estati ki egzije tout chofè yo pou mete senti yo.
 • Estati sou Limit yo
  Limit tan pou depoze yon pwosè. Lalwa bay diferan estati sou limit pou diferan tip dosye, egzanp: neglijans, fen yon kontra, responsablite pwofesyonèl.
 • Estil
  Se lè yo prezante yon papye nan tribinal, ki di non pati yo, non tribinal la, nimewo ka oubyen dosye a, epi tit aksyon an. Yon lòt jan yo rele sa se yon “lejann.”
 • Estipilasyon
  Se yon akò volontè ant pati opoze yo sou yon kesyon ki gen enpòtans nan zafè sa a. Pa egzanp, Defandè a te estipile sou responsabilite l.
 • Estipulación
  Acuerdo voluntario entre partes contrarias acerca de una cuestión pertinente. Por ejemplo: el demandado estipuló su responsabilidad.
 • Evidence
  Testimony, documents or other things presented in the lower tribunal to support a party’s position.
 • Excepciones
  Alegato legal que contiene objeciones, interpuesto en un tribunal administrativo para objetar los hechos o el derecho sobre los cuales un juez o funcionario de una audiencia fundamentó una resolución recomendada, que se hace para proteger o preservar las objeciones para la apelación.
 • Exceptions
  A legal pleading containing objections filed in an administrative tribunal to contest the facts or law on which a judge or hearing officer based a recommended order, and made to protect or preserve the objections for appeal.
 • Excluir
  Poner fin, detener, prohibir; evitar que se oiga, vea, conozca o discuta algo. Por ejemplo: el demandado intentó excluir las pruebas de sus delitos pasados.
 • Exhibición de documentos
  El acto de enviar a la parte contraria los documentos solicitados formalmente durante el descubrimiento de las pruebas.
 • Exhibit
  1. A document, record, or other object formally introduced as evidence in court. 2. A document attached to the end of a pleading, motion, or other written document.
 • Expediente
  1. Registro formal en el que el juez o el actuario del tribunal anota y enumera brevemente todas las actividades procesales y presentaciones en una causa judicial; lista de causas u orden del día de causas que se tramitan. 2. Dejar asentado brevemente en el expediente, las actividades(...)
 • Expedited Proceeding
  A hearing or other court proceeding that happens as soon as the court may allow.
 • Extraordinary Writ
  A rare order issued by a higher court to grant relief not otherwise available, such as by reviewing an otherwise unappealable order, or by commanding a lower tribunal or official to take a certain action or to stop from taking a certain action.  E.g. Certiorari, habeas corpus, mandamus, prohibition.
 • f
 • Fact (Facts, Factual)
  1. The circumstances or facts of the case, as opposed to the law; 2. A piece of information that is presented as being true or actually occurring.
 • Fallo (fallar; dictar un fallo)
  La parte de un dictamen escrito de un tribunal de apelaciones que aplica la ley o leyes a los hechos específicos de un juicio civil o de una cuestión penal.
 • Fallo o resolución judicial
  1. La resolución o resultado final de una cuestión considerada por el tribunal inferior. 2. La decisión, fallo, resolución o pena de un juez.
 • Fè (Fè yo, Ki baze sou fè)
  1. Sikonstans oubyen fè nan yon zafè, ki opoze ak lalwa; 2. Yon moso enfòmasyon ki prezante kòm yon bagay ki vre oubyen ki ap pase.
 • Fè objeksyon (Objeksyon)
  Afime dezakò.
 • Fiable
  La persona o delito elegible para ser liberado de custodia o prisión a cambio de dinero o bien, como promesa de que la persona comparecerá en el futuro.
 • Fianza
  1. Obligación o promesa garantizada. 2. Promesa escrita de pagar un dinero o de realizar determinada acción después de ciertos eventos o del paso del tiempo.
 • Fianza (fiador, garante)
  1. Prenda, fianza, garantía o seguridad dada para el cumplimiento de una acción prometida. 2. Persona que es la principal responsable por las deudas u obligaciones de otra.
 • File (Filed, Filing)
  To deliver a legal document to the court clerk for placement into the official record.
 • Final
  Yon desizyon ki mete fen nan yon zafè.
 • Final Judgment Rule
  A party generally may appeal only from a lower tribunal’s final decision that ends the lawsuit or proceeding. Under this rule a party generally must raise all claims of error in a single appeal.  A final order or judgment ends judicial labor in the case, leaving nothing left to be done by the court.
 • Findings of Fact
  A determination by a judge or administrative agency supporting the existence of facts shown by the evidence in the record of a trial or hearing.
 • Florida Rule of Appellate Procedure (or Florida Rules of Appellate Procedure)
  The rule or rules which govern the bringing and maintaining of an appeal in the Florida State Courts.
 • Fondamantal
  Alabaz, enpòtans kritik; ki gen rapò ak fondman yon bagay.
 • Frivòl
  1. Manke baz legal oubyen prèv; ki pa serye. 2. Apèl Frivòl: yon apèl ki pa gen baz nan lalwa oubyen nan reyalite an.
 • Frívolo(a)
  1. Que carece de base legal o de hecho; poco serio. 2. Apelación frívola: apelación sin fundamento en los hechos o el derecho.
 • Frivolous
  1. Lacking a legal or factual basis; not serious. 2. Frivolous Appeal: an appeal having no basis in law or fact.
 • Fundamental
  De importancia básica, crítica; relacionada con el fundamento de algo.
 • g
 • Gadyen Ad Litem
  Yon moun, ki pi souvan yon avoka tribinal la nonmen pou parèt nan yon pwosè kòm reprezantan yon moun ki minè oubyen ki enkonpetan. Sa rele tou “pi bon zanmi”.
 • Garanti
  1. Yon deklarasyon, bon, garanti oswa sekirite ofisyèl ou bay pou akonplisman yon aksyon ki pwomèt. 2. Yon moun ki gen responsablite pou dèt oswa obligasyon yon lòt moun.
 • Garantía para suspender un procedimiento
  Garantía del apelante para suspender el efecto de una sentencia mientras se tramita la apelación, en especial, una sentencia monetaria.
 • Gen restriksyon sou tan
  Yon restriksyon kont yon reklamasyon legal paske yon longè tan defini an pase; anjeneral yon peryòd ki tabli nan yon estati sou limit.
 • Grefye
  Grefye Tribinal lan se yon moun ki la pou resevwa ak konsève dokiman yo depoze devan yon tribinal. Biwo Grefye an gen yon pakèt grefye adjwen oubyen asistan ki pou jwe wòl sa a.
 • Guardian Ad Litem
  A person, usually a lawyer, appointed by the court to appear in a lawsuit on behalf of an incompetent or minor party.  Also called a “next friend.”
 • h
 • Habeas corpus
  (“ke ou gen kò a”) Yon òdonans oswa yon deklarasyon ki remèt pou fè yon moun parèt devan yon tribinal, anjeneral pou yo kapab sèten moun sa a pa nan prizon ni fèmen ilegalman.
 • Habeas corpus (Español)
  (“Que usted tiene el cuerpo”). Un mandato u orden de traer a una persona ante el tribunal, generalmente para asegurarse de que la persona no se encuentra en prisión o detenida ilegalmente.
 • Hearing
  1. A session, proceeding, or meeting before a judge, usually open to the public, in order to decide issues of fact or law, sometimes with witnesses testifying. 2. Any setting where an affected person makes arguments to an agency decision-maker. 3. A trial.
 • Hecho (hechos, de hecho)
  1. Las circunstancias o hechos de la causa, en oposición al derecho. 2. Información que se presenta como verdadera o que ocurre realmente.
 • Holding
  The part of an appellate court’s written opinion that applies the law or laws to the specific facts of a civil lawsuit or a criminal matter.
 • i
 • Ilegal
  Nan vyolasyon lalwa, ki pi souvan fè referans ak lalwa kriminèl.
 • Ilegal (Español)
  En violación de la ley; en general se refiere al derecho penal.
 • Illegal
  In violation of law, usually referring to criminal law.
 • Incidental (o accesorio)
  Que no va directamente al punto o al centro de una cuestión, sino que es más bien una cuestión complementaria o accesoria. Por ejemplo: “El hecho de que Roberto usara o no el cinturón de seguridad es una cuestión incidental”; o “Después de dictarse su sentencia, el recluso presentó una(...)
 • Incompetent
  1.  Referring to a person who is not able to manage his/her affairs because of a mental lacking (lack of I.Q., deterioration, illness or psychosis). 2. In criminal law, the inability to understand the meaning of a trial.
 • Incompetente
  1. Se refiere a la persona que no tiene capacidad para manejar sus asuntos debido a una minusvalía mental (por ejemplo, falta de coeficiente intelectual, deterioro, enfermedad mental o psicosis). 2. En el derecho penal, la incapacidad para comprender el significado de un juicio.
 • Inconstitucional
  En violación de la constitución estatal o federal.
 • Incur (Incurred)
  To suffer or bring upon yourself, as in a liability or expense.
 • Incurrir (incurrido)
  Padecer o caer en falta, cometer, causar, como en una responsabilidad o gasto.
 • Index (to the record on appeal)
  The list of the documents filed in the lower tribunal proceeding, and is prepared by the clerk of the lower tribunal after a notice of appeal is filed.
 • Índice
  Tabla o lista de cosas que contiene un documento, generalmente por orden alfabético.
 • Índice (del expediente de la apelación)
  Lista de documentos presentados en las actividades procesarles ante el tribunal inferior, que prepara el actuario del tribunal inferior después de interpuesto el aviso de apelación.
 • Indigent
  A person who is too poor to hire a lawyer or to pay for certain court costs, and who a lower tribunal rules is in need of a lawyer and/or a waiver of costs  E.g. The court determined that Sue was indigent, so it appointed a lawyer to represent her in the termination of parental rights case.
 • Indigente
  Persona demasiado pobre como para contratar a un abogado o pagar determinadas costas judiciales, y de quien el tribunal inferior determina que necesita un abogado o una exención del pago de costas. Por ejemplo: el tribunal determinó que Susana era indigente, de modo que le designaron un(...)
 • Initial Brief
  The first brief filed in an appeal, by the person who filed the appeal (the appellant); a document containing the appellant’s arguments and the law supporting those arguments, generally explaining how the lower tribunal erred and why its decision or order should be reversed.
 • Inoportuno
  Impuntual, fuera de la fecha tope exigida. Por ejemplo: la apelación del demandado fue inoportuna, porque la presentó después de los 30 días posteriores a la impugnación de la resolución, según lo dispuesto por las normas del procedimiento.
 • Insolvent
  See definition of indigent. Indigent:  A person who is too poor to hire a lawyer or to pay for certain court costs, and who a lower tribunal rules is in need of a lawyer and/or a waiver of costs  E.g. The court determined that Sue was indigent, so it appointed a lawyer to represent her in(...)
 • Insolvente
 • Intención contraria
  1. Opuesta, como en carácter o propósito. 2. Tener un estado de ánimo opositor u opuesto.
 • Interpretar
  Analizar y explicar el significado de algo. Por ejemplo: El tribunal interpretó el texto de la ley.
 • Interrogatories
  Written questions given to an opposing party in a lawsuit as part of discovery.
 • Interrogatorios
  Preguntas por escrito entregadas a la parte contraria en una acción judicial como parte del descubrimiento de las pruebas.
 • Intervenor
  A person who voluntarily enters a lawsuit because he has a personal stake in it.
 • Interventor
  Persona que participa voluntariamente en una acción judicial porque tiene un interés personal en ella.
 • Invalidar
  Revocar
 • Ireparab
  Pa kapab jwenn reparasyon, ranje oubyen geri.
 • Irreparable
  Not able to be repaired, fixed or cured.
 • Irreparable (Español)
  Que no puede repararse, arreglarse o curarse.
 • Issue (Issues, Issued)
  1. In the context of this Handbook, an important question of law or fact that is in dispute and must be settled. 2. The term can also refer to a court giving its decision to the parties in a case.  E.g., One of the appellant’s issues was whether the trial court erred in granting the motion to(...)
 • j
 • Jij
  Moun ki anchaj yon pwosedi legal ki gen ladan l pwosedi administratif. Pa egzanp, yon jij lwa adminstratif, yon jij plent sou konpansasyon oubyen yon jij tribinal awondisman.
 • Jijman
  Dènye desizyon yon tribinal sou dwa ak obligasyon pati ki nan yon pwosè yo. Pwosedi kote yon jij oubyen yon jiri (tribinal ki pi ba) tande epi wè prèv ak temwanyaj yo, ki vin bay vèdik jiri an ak/oswa jijman final la.
 • Jijman Final Pasyèl
  Yon lòd oubyen yon desizyon ki aji sou yon pwoblèm yo prezante nan dosye a e li mete yon fen nan pwoblèm sa a men li pa met fen nan dosye a.
 • Jijman pa defo
  1. Yon jijman yo rann kont yon akize ki pa rive plede oubyen defann li kont plent pleyan an, souvan li jis pa parèt nan jijman an. 2. Yon jijman yo rann kòm penalite dèske pati a pa konfòme l ak lòd lan.
 • Jijman Somè
  Se yon jijman yo rann sou yon reklamasyon lè pa gen kesyon sou okenn fè ki ta kapab chanje rezilta yo, epi pati ki mande jijman somè a gen dwa pou yo ba li rezon dapre lalwa. Egzanp: Tribinal lan te bay jijman somè a anfavè akize a paske estati sou limit yo te bare plent pleyan an.
 • Jiridiksyon
  1. Pouvwa yon tribinal oubyen yon otorite pou li deside nan yon dosye. Pa egzanp, tribinal apèl distrik yo pa gen jiridiksyon pou revise dosye kote yo te bay yon pèn lanmò. 2. Yon espas jewografik kote yo ka itilize yon otorite jidisyè. Egzanp: Bòb rete Nouyòk, epi li pa janm gen okenn kontak(...)
 • Judge
  The person in control of a legal proceeding, including administrative proceedings.  E.g., administrative law judge, judge of compensation claims or circuit court judge.
 • Judgment
  A court’s final determination of the rights and obligations of the parties in a case.
 • Juez
  Persona en control de las actividades procesales legales, incluidos los procedimientos administrativos. Por ejemplo: juez de derecho administrativo, juez de reclamos por compensación o juez de tribunal de circuito.
 • Juicio de primera instancia
  Procedimiento en el que un juez o un jurado (tribunal inferior) oye y ve las pruebas y testimonio, lo que origina el veredicto de un jurado o la sentencia definitiva.
 • Juramentado
  La garantía jurada de una persona de que sus declaraciones son o serán veraces.
 • Jurisdicción
  Poder o autoridad de un tribunal para decidir en una causa. Por ejemplo: los tribunales de apelaciones de distrito no tienen jurisdicción para revisar causas donde se ha dictado pena de muerte. 2. Zona geográfica dentro de la cual puede aplicarse la autoridad judicial. Por ejemplo:(...)
 • Jurisdicción del poder de ordenar
  El poder extraordinario, pero usado muy rara vez, de un tribunal de apelaciones estatal o federal para decidir plenamente una cuestión. Sin embargo, un tribunal de apelaciones no utilizará este poder para revisar cuestiones que debieron plantearse en una apelación.
 • Jurisdiction
  1. A court’s power or authority to decide a case. E.g., the district courts of appeal do not have jurisdiction to review cases where the death penalty was given.  2. A geographic area within which judicial authority may be used. E.g. Bob lives in New York and he has never had any contact with(...)
 • Jwenn Fè yo
  Rezolisyon yon jij oubyen yon ajans administratif ki sipòte egzitans fè yo montre nan prèv ki nan dosye jijman an oswa odyans lan.
 • k
 • Ka resevwa konpansasyon
  Gen merite oswa ki kapab resevwa pèman pou yon domaj.
 • Kalifye
  Kapab oubyen konpetan.
 • Kanpe (Te kanpe)
  Kanpe egzèsis yon peryòd tan tankou yon delè yon règ pwosedi etabli oubyen yon estati.
 • Ki chanje (Chanje)
  Desizyon yon tribinal apèl ki anile desizyon yon tribinal ki pi ba kit se nan totalite l oubyen anpati.
 • Ki gen erè
  Ki gen tò oubyen ki pa presi; ki enplike erè.
 • Ki ka libere sou kosyon
  Yon moun oubyen yon krim ki elijib pou yo lage ou sot nan gad oubyen nan prizon depi ou bay lajan oubyen yon pwopriyete sou fòm yon pwomès moun lan ap gen pou li prezante l pi devan.
 • Ki kapab al nan apèl
  Nenpòt aksyon oubyen lòd ki soti nan yon tribinal ki pi ba ki kapab sibi revizyon nan men yon tribinal apèl. Nan kèk ra eksepsyon, yon aksyon oubyen yon lòd yon tribinal pi ba kapab al nan apèl sof si li mete fen ak pwosedi yo nan tribinal ki pi ba.
 • Ki pa ka rezoud
  Gade definisyon endijan.
 • Ki pa zafè al nan Apèl
  Yon lòd oswa yon desizyon yo paka rele nan apèl anjeneral; gen moun ki di “inapelab” tou.
 • Ki suiv
  Ki fèt apre, vin apre yon bagay.
 • Klarifikasyon
  Plis eksplikasyon tankou pou klarifye yon bagay ki ka konfonn moun oubyen yo ka mal konprann.
 • Klas
  1. Se yon gwoup moun, oswa yon kategori bagay, kalite, oubyen aktivite ki gen yon bagay an komen. 2. Yon kantite moun endefini ki nan yon gwoup. Egzanp: Bòb te manm yon aksyon pousuit lajistis yon klas kont yon konpayi machin paske li se youn nan pami dimil moun ki te achte yon oto ki pa bon.
 • Kolateral
  Pa dirèkteman touche oubyen rive nan nanan yon pwoblèm men pito yon pwoblèm sou kote oubyen anplis. Egzanp: “Kit Bòb te gen senti chèz li an se yon pwoblèm kolateral”; oswa “Apre kondanasyon li an, prizonye an depoze yon mosyon kolateral apre yon kondanasyon, kote li fè konnen pledwaye koupab(...)
 • Kòmanse
  Debite oubyen demare.
 • Kondisyon Legal
  1. Ki gen rapò ak lejislasyon, lalwa oubyen estati. 2. Ki soti nan yon lejislati. 3. Ki nan konfòmite ak yon estati.
 • Konfòme
  An konfòmite oubyen an akò ak: 2. Dapre obligasyon ki nan yon kontra. 3. Kopi idantik yon dokiman.
 • Konklizyon Lalwa
  Aplikasyon yon jij oubyen yon ajans administratif sou règleman, desizyon oubyen prensip legal yo sou eleman yon dosye ki fòme baz yon desizyon.
 • Konpansasyon Travayè yo
  Peman yo bay yon anplwaye ki blese pandan l ap travay e nan limit travay li. Peman sa yo otomatik, men travayè ki blese an ka pa rele patwon an lajistis pou yon montan ki depase avantaj konpasyon anplwaye yo amwenske yo montre patwon an te anvizaje koze blese an.
 • Konplete dosye a
  Ajoute pati ki te manke nan dosye a pou bay plis enfòmasyon oubyen korije yno fot.
 • Konseye
  Yon reprezantan; yon avoka.
 • Konsolide
  Mete ansanm, dapre lòd yon tribinal, de oswa plis aksyon (pwosè) ki an rapò ak menm pati yo oubyen menm pwoblèm yo pou fè yon sèl ka.
 • Kont-apèl
  Plent yon pati yo ap fè apèl kont li nan yon apèl kote li deklare tribinal ki pi ba a te fè yon fot lè li pa ba li tout èd li te bezwen.
 • Kontestab
  1. Pwoblèm a plis pase yon pwendvi lejitim. 2. Ouvri pou dikisyon; ki ka debat.
 • Kontra
  Yon pwomès legal pou fè yon bagay ann echanj yon bagay anretou.
 • Konvokasyon
  1. Se yon avi ki di yon moun parèt nan tribinal pou sèvi nan jiri oubyen kòm temwen. 2. Se yon òdonans ki kòmanse aksyon yon pleyan, epi ki mande akize an parèt nan tribinal pou reponn reklamasyon pleyan an.
 • Korije Dosye a
  Ajoute yon dokiman yon pledwaye, yon dokiman oubyen yon transkripsyon ki te depoze nan yon tribinal ki pi ba men ki pa te antre nan dosye apèl la malerezman.
 • Kosyon
  1. Se yon obligasyon oswa yon pwomès. 2. Se yon pwomès ekri pou peye yon lajan oswa pou fè yon aksyon lè yon sikonstans rive, oubyen apre yon tan pase.
 • Krim
  Aksyon kote ou vyole yon lwa kriminèl, yon aksyon ilegal yon leta pini, jeneral ak yon tèm pwobasyon ak/oswa anprizonnman.
 • l
 • Lalwa
  Desizyon ki ap dirije, règ pwosedi ak opinyon tribinal apèl la.
 • Law
  The governing statutes, rules of procedure and appellate court opinions.
 • Lawsuit
  A case where two or more people disagree and need a court to help them resolve their differences.
 • Lectura de juicios pendientes ante el tribunal
  El tribunal en una causa penal, cuando el juez da lectura a cada una de las causas que esperan fecha para el juicio, determina el estado de la causa y asigna una fecha para el juicio.
 • Legal
  1.  Relating to the law or lawyers.  2. Permitted by law.
 • Legal (Español)
  1. Relativo al derecho o a los abogados. 2. Permitido por ley.
 • Legal Sufficiency
  Adequate fulfillment of the minimum requirements of the law.
 • Legaln(creole)
  1. Ki gen rapò avèk lalwa. 2. Lalwa pèmèt.
 • Ley (escrita):
  Ley aprobada por un organismo legislativo; el Congreso o el estado. Por ejemplo: La Legislatura de la Florida creó y aprobó una ley que exige que todos los conductores usen el cinturón de seguridad.
 • Ley que fija los plazos de prescripción
  El límite de tiempo para entablar una acción judicial. El derecho proporciona diferentes leyes de prescripciones para diferentes tipos de causas, como por ejemplo, negligencia, incumplimiento de contrato, responsabilidad profesional.
 • Liability (Liabilities; Liable)
  1. An obligation, debt or responsibility owed to another or to society, enforceable by a civil lawsuit or by criminal punishment.
 • Litigant
  A party to a lawsuit. E.g., Plaintiff, defendant, appellant, appellee.
 • Litigante
  Una de las partes de una acción judicial. Por ejemplo: demandante, demandado, apelante, apelado.
 • Litigar
  Impugnar o participar en procedimientos legales.
 • Litigate
  To contest or engage in legal proceedings.
 • Livrezon
  Se lè yo remèt yon moun yon avi legal oubyen yon dokiman fòmèlman.
 • Lòd
  1. Yon kòmand, direktiv oswa entrisksyon. 2. Yon desizyon ekri yon tribinal, yon jij, yon ofisye jidisyè oswa yon ajans bay.
 • Lwa Administratif
  Yon lwa ajans administrative gouvènman Eta oswa federal lan kreye atravè etablisman ak ranfòsman règ ak règleman yo e nan pran desizyon ak lòd nan nenpòt ki dosye yo konteste devan ofisye ajans adminstratif lan.
 • m
 • Magistrado
  Funcionario judicial con jurisdicción y autoridad estrictamente limitadas, con frecuencia a nivel local y limitado a causas penales, salvo que las partes lo acuerden en una causa civil; más común en tribunales federales.
 • Magistrate
  A judicial officer with strictly limited jurisdiction and authority, often on the local level and often restricted to criminal cases, unless agreed to by parties in a civil case; more common in federal courts.
 • Majistra
  Yon ofisye jidisyè ak yon jiridiksyon epi yon otorite ki limite nan yon fason estrik, souvan nan nivo lokal epi souvan rete sèlman nan nivo dosye kriminèl yo amwenske de pati yo dakò sou sa nan yon zafè sivil; sa plis komen nan tribinal federal yo.
 • Mal Sezi
  Pa konprann kòrèkteman, mal konprann.
 • Malinterpretar
  No comprender correctamente; malentender.
 • Manda
    Yon dokiman ki mande yon temwen pou li parèt. Yon lòd ki soti bò kote yon tribinal apèl ki al jwenn yon tribinal ki pi ba a pou fè kèk aksyon presi.  
 • Mandate
  An order from an appellate court directing a lower tribunal to take a specific action.
 • Mandato
  Orden emitida por un tribunal de apelaciones en el que se le instruye a un tribunal inferior que tome una medida específica.
 • Minisipalite
  1. Yon aksyon ki enplike obeyisans ak entriksyon yo oubyen yon lwa pase ou itilize diskresyon, jijman oubyen kapasite. 2. Yon aksyon oswa yon devwa obligatwa ki pa pèmèt diskresyon pèsonèl ni jijman nan egzekisyon l.
 • Ministerial
  1. An act that involves obedience to instructions or law instead of the use of discretion, judgment, or skill. 2. A mandatory act or duty allowing no personal discretion or judgment in its performance.
 • Ministerial (Español)
  1. Acción que implica obediencia a las instrucciones o a la ley, en lugar del uso de la discreción, criterio o habilidad. 2. Acción o deber obligatorio que no permite el uso de la discreción o criterio personal en su cumplimiento.
 • Misapprehend
  To not understand correctly; to misunderstand.
 • Modificar
  Cambiar o alterar.
 • Modify
  To change or alter.
 • Modifye
  Chanje oubyen altere.
 • Modifye (Modifye, Modifikasyon)
  1. Byen fè, korije. Egzanp: Jij la te modifye lòd li pou ranje yon fot ki te fèt lè lòd lan te tape an. 2. Pou chanje fòmilasyon.
 • Mosyon
  Yon pati ki fè yon mosyon.
 • Motion
  A written or oral request to a court to make a specific ruling or order.
 • Motions Practice
  The filing of motions.
 • Movant
  A party who makes a motion.
 • Municipalidad
  1. Unidad política, como una localidad, ciudad o condado, incorporada para autogobernarse. 2. Localidad, ciudad o unidad de gobierno local.
 • Municipality
  1. A political unit, such as a town, city, or county, incorporated for self-government. 2. A town, city, or local government unit.
 • n
 • No apelable
  Resolución judicial o fallo que en general no puede apelarse; algunos también lo denominan “inapelable”.
 • No definitiva
  Resolución judicial o fallo que tiene lugar durante la causa, pero que no le pone fin.
 • Nolo contendere
  1. San kontestasyon. 2. Akt pledwaye yon akize kriminèl ki, pandan li pa admèt li koupab lan, akize an p ap fè diskisyon kont akizasyon an.
 • Nolo Contendere (Español)
  1. Sin impugnación. 2. Declaración judicial de un acusado en una causa penal que, si bien no admite culpabilidad, no impugnará ni alegará el cargo.
 • Non-Appealable
  An order or ruling which generally cannot be appealed; also referred to by some as “unappealable.”
 • Non-Final
  An order or ruling which occurs during the case, but which does not end the case.
 • Non Final (Creole)
  Yon lòd oswa yon desizyon ki fèt nan yon dosye men ki pa met fen nan dosye a.
 • Norma
  1. La ley aplicable. 2. Orden, resolución o determinación de un juez o tribunal.
 • Norma de sentencia definitiva
  La parte en general puede apelar únicamente la decisión definitiva de un tribunal inferior que pone fin a la demanda judicial o actividad procesal. Bajo esta norma, la parte generalmente puede elevar todos los reclamos de error en una única apelación. Una resolución o sentencia definitiva pone(...)
 • Norma (o Normas) del Procedimiento de Apelaciones de la Florida
  La norma o normas que rigen la interposición y mantenimiento de una apelación en los tribunales del estado de la Florida.
 • Notario público
  Persona autorizada por el estado para certificar documentos.
 • Notary Public
  An individual authorized by the state to certify documents.
 • Notè Piblik
  Yon moun ki gen otorizasyon Eta a pou sètifye dokiman.
 • Notice
  1. A written or printed announcement. 2. The condition of being notified, whether or not actually aware. 3. Legal notification required by law.  E.g. In order to give Sue notice that she was being sued by Bill, he published a notice in the local newspaper.  Ted was able to get an extension to(...)
 • Notice of Appeal
  The written document filed with the court announcing a party’s intention to seek review by a higher court of proceedings that took place in a lower tribunal.
 • o
 • Oath
  The sworn pledge by a person that his or her statements are or will be true.
 • Object (Objection)
  To assert disagreement.
 • Objetar (objeción)
  Expresar desacuerdo.
 • Òdonans
  Yon lòd ekri yon tribinal ki oblije moun yo fè l pou li an pou li fè oswa kanpe sou fè yon aksyon presi.
 • Òdonans Estrawòdinè
  Yon lòd ra yon pi gwo tribinal bay pou bay èd ki sinon pa t ap disponib tankou atravè revizyon yon lòd ki nan lòt sikonstans yo pa te ap ka rele nan apèl oswa lè li kòmande yon tribinal ki pi ba oubyen yon ofisyèl pou li fè yon aksyon kèlkonk oubyen sispann fè yon aksyon kèlkonk. Egzanp:(...)
 • Òdonans “Mandamus”
  Se yon òdonans yon tribinal ki nan yon enstans siperyè bay, pou fòse yon tribinal ki nan yon enstans pi ba oubyen yon ajan gouvènman fè yon aksyon obligatwa oswa yon devwa ministeryèl jan yo dwe fèt.
 • Òdonans Pwoyibisyon
  Yon òdonans estrawòdinè yon tribinal apèl bay pou anpeche yon tribinal ki pi ba ale pi wo pase jiridiksyon l oubyen pou anpeche yon ofisye ki pa jidisyè oubyen yon gwoup egzèse yon pouvwa a.
 • Odyans
  1. Se yon seyans devan yon jij, ki nòmalman ouvri pou piblik la, kote yo deside sou yon bagay ki pase ak sou lalwa, epi kote konn gen temwen ki vin pale. 2. Nenpòt anviwònman kote yon moun ki afekte fè agiman bay yon ajans kont moun ki pran desizyon. 3. Yon jiman.
 • Odyans abitraj
  Yon odyans yon tribinal ki pi ba fè, nan kontèks Gid sa a, lè yon tribunal deside si yon jèn te komèt yon aksyon delenkan; jijman yon jèn yo akize kòm delenkan. Pa egzanp pitit fi Sue an, ki gen douz an, te ale nan yon odyans abitraj paske yo te akize l volè nan yon magazen.
 • Ofrecer como prueba (ofrecido/a)
  Ofrecer, presentar o proporcionar algo (generalmente pruebas) para su inmediata aceptación, a fin de crear un registro de pruebas excluidas.
 • Opinion
  The written decision of the tribunal or appellate court.
 • Opinyon
  Desizyon ekri yon tribinal oubyen yon tribinal apèl.
 • Oral Argument
  A spoken presentation before a court, especially an appellate court, supporting or opposing the legal issue in the case.
 • Orden
  Resolución escrita de un tribunal donde le ordena a una persona a quien se dirige, que haga algo determinado o se abstenga de hacerlo.
 • Orden de comparecencia
  1. Aviso que le solicita a una persona comparecer en un tribunal como miembro del jurado o testigo. 2. Orden de proceso que da inicio a la acción del demandante y solicita al demandado comparecer en el tribunal y responder las demandas del demandante.
 • Orden de mandamus
  Orden emitida por un tribunal superior para obligar a un tribunal inferior o funcionario de gobierno a cumplir correctamente con sus tareas obligatorias o deberes puramente ministeriales.
 • Orden extraordinaria
  Orden fuera de lo común, emitida por un tribunal superior para otorgar una reparación que de otra manera no estaría disponible, tal como revisar una resolución judicial que de lo contrario sería inapelable, u ordenar a un tribunal inferior o a un funcionario que tome ciertas medidas o que deje(...)
 • Order
  1. A command, direction, or instruction. 2. A written decision delivered by a court, judge, judicial officer or agency.
 • Otorite
  1. Pouvwa yon tribinal 2. Sous enfòmasyon oubyen sajès konsènan jan yo ta ka pèsyade yon tribinal pou aplike lalwa yon sitiyasyon patikilye. “Otorite” gen ladan l estati, desizyon jiridik ki pibliye konsènan pwoblèm ki similè ansanm ak sa moun ki save ekri.
 • p
 • Pa atan
  Pa a lè, depase delè an. Pa egzanp: Apèl akize an pa te atan paske li depoze l plis pase 30 jou apre lòd li t ap defye an jan règ pwosedi yo egzije sa.
 • Parte
  1. Persona que participa en una transacción o procedimiento. 2. Persona que interpone, o contra quien se interpone, una acción legal. Por ejemplo: Demandante, demandado, apelante, apelado.
 • Parte recurrida
  La parte contra quien se presenta una solicitud, similar a un apelado en una apelación.
 • Parte vencedora
  La parte a cuyo favor se dicta una sentencia, sin distinción de la compensación por daños y perjuicios que se otorgue. En determinadas causas, el tribunal otorgará honorarios al abogado a la parte vencedora.
 • Partial Final Judgment
  An order or decision which rules on one issue presented in the case, and brings that issue to an end, but does not end the case.
 • Party
  1. A person who takes part in a transaction or proceeding. 2. A person by or against whom a lawsuit is brought. E.g. Plaintiff, defendant, appellant, appellee.
 • Pati
  1. Yon moun ki patisipe nan yon tranzaksyon oubyen yon pwosedi. 2. Yon moun ki fè yon pwosè, oubyen yo fè yon pwosè kont li. Egzanp: Pleyan, akize, mou ki fè apèl la, moun yo fè apèl kont li an.
 • Pati ki ap plede an
  Yon pati nan yon pwosè. Egzanp: pleyan, akize an, moun ki fè apèl la, moun yo fè apèl kont li an.
 • Pati ki fè apèl la
  Nenpòt pati nan tribinal ki pi ba ki fè yon apèl apati depo yon avi, yon ekspoze inisyal ak, si sa nesesè, yon repons pou yon ekspoze refitasyon.
 • Pati ki fè reklmasyon an
  Pati ki gen jijman an ki tonbe anfavè l lan andepi kantite domaj yo bay. Nan kèk ka, yon tribinal ap bay pati ki genyen an frè avoka yo.
 • Pati yo ap Poze Kesyon
  Pati yo depoze petisyon an kont li an menm jan ak moun yo fè apèl la kont li an nan yon apèl.
 • Pati yo fè apèl kont li a
  Pati ki opoze ak moun ki ap fè apèl la; pati ki reponn ak apèl la pou sipòte desizyon ou lòd tribinal ki pi ba a. Pati yo fè apèl kont li an anjeneral depoze yon repons ekspoze men li ka depoze tou yon kont-apèl, apresa li ka tounen yon pati ki gen yon apèl kont li an menm tan yon pati ki ap(...)
 • Pèn (ki pa lanmò)
  Yon pinisyon.
 • Penalty (non-death)
  A punishment.
 • Per curiam
  1. Por el tribunal en pleno. 2. Dictamen transmitido por un tribunal de apelaciones sin identificar al juez en particular que lo redactó. 3. Decisión emitida sin dictamen escrito que explique los fundamentos del tribunal.
 • Per Curiam (Creole)
  1. Tribinal lan an antye. 2. Yon opinyon tribinal apèl la bay kolektivman san idantifye jij ki ekri opinyon an. 3. Yon desizyon ki bay san yon opinyon ekri ki esplike rezonnman tribinal lan.
 • Perjuicio
  1. Daño, lesión o detrimento de los derechos o reclamos legales de una persona. 2. Sobreseimiento con perjuicio: desestimación del proceso que prohíbe al demandante proseguir cualquier acción judicial posterior respecto del mismo reclamo.
 • Petición
  Pedido formal por escrito que se presenta ante un tribunal u otro organismo oficial.
 • Peticionario
  La parte que presenta una solicitud ante un tribunal u otro organismo oficial, en especial en una apelación.
 • Petisyon
  Se yon demann ekri ofisyèl yo prezante devan yon tribinal oswa yon lòt enstans ofisyèl.
 • Petisyonè
  Yon pati ki prezante yon petisyon devan yon tribinal oswa yon lòt enstans ofisyèl.
 • Petition
  A formal written request presented to a court or other official body.
 • Petitioner
  A party who presents a petition to a court or other official body, especially on appeal.
 • Plaintiff
  The person who starts a lawsuit by filing a complaint in the court.
 • Plea
  1. An accused person’s formal response of “guilty”, “not guilty”, or “no contest” to a criminal charge.
 • Pleading
  A formal document where a party to a legal proceeding, especially in a civil lawsuit, sets forth or responds to allegations, claims, denials, or defenses.
 • Plede
  Konteste oubyen angaje yon pwosedi legal. Yon dokiman ofisyèl kote yon pati nan yon pwosedi legal, espesyalman nan yon pwosedi sivil presize oubyen reponn akizasyon yo, plent yo, demanti yo oubyen defans yo.
 • Pledwaril
  Repons ofisyèl yon moun yo akize “koupab,” “non koupab” oubyen “san kontestasyon” nan yon akizasyon kriminèl.
 • Pleito/Juicio/Acción judicial
  Causa en la que dos o más personas no están de acuerdo y necesitan la ayuda de un tribunal para resolver sus diferencias.
 • Plenario
  1. Pleno, completo, entero. Por ejemplo: Autoridad plenaria, o apelación plenaria de la totalidad de la causa después de la sentencia definitiva.
 • Plenary
  1. Full; complete; entire. E.g. Plenary authority, or plenary appeal of the whole case after the final judgment.
 • Plent
  Se premye dokiman yo depoze nan yon zafè sivil (ki pa penal) pou montre rezon ki fè yon moun ap mande konpansasyon.
 • Plenyè
  Plen; konplè; antye. Egzanp: Otorite plenyè oubyen apèl plenyè tout dosye a apre jijman final la.
 • Pleyan
  Se moun ki depoze yon plent devan yon tribinal pou kòmanse yon pwosè.
 • Post
  To file with the court clerk’s office.  Usually, as in posting (filing) a bond to stay a money judgment pending appeal.
 • Postcondenatorio(a)
  Relativo al momento posterior a una condena penal. Por ejemplo: El prisionero solicitó reparación judicial postcondenatoria de su sentencia, porque consideró que veinte años en la cárcel era demasiado tiempo.
 • Postconviction
  Relating to the time after a criminal conviction.  E.g. The prisoner asked for postconviction relief from his sentence because he thought that twenty years in jail was too long.
 • Poste
  Fè yon depo nan biwo grefye tribinal lan. Anjeneral, nan ka yo poste (depoze) yon bon pou sispann yon jijman lajan ki anatant apèl.
 • Práctica de peticiones
  Presentación o interposición de peticiones.
 • Práctica del derecho sin licencia
  La práctica del derecho por una persona que no tiene licencia del estado para ejercer el derecho, lo cual está prohibido y sujeto a graves sanciones. Por ejemplo: una persona puede actuar “pro se”, es decir, por cuenta propia sin un abogado, pero quien no es abogado no puede representar a otra(...)
 • Praecipes
  1. Se yon mosyon oubyen yon demann ekri pou yon tribinal pran yon desizyon, espesyalman lè y ap pare pou yon jijman oubyen lè yo kòmanse yon jijman. 2. Nan dwa komen, se yon òdonans kote yo bay yon akize lòd fè yon aksyon oubyen esplike pou kisa li pa kapab fè aksyon an.
 • “Praecipes”
  1. Petición o solicitud escrita que procura obtener cierta acción del tribunal, en especial que se establezca un juicio o se asiente una sentencia. 2. En el derecho angloamericano, orden que obliga a un demandado a hacer algo o explicar por qué no puede hacerlo.
 • Pratik Mosyon yo
  Depozisyon mosyon yo.
 • Pratike Pwofesyon Dwa San Lisans
  Yon moun ki ap pratike dwa san li pa genyen yon lisans nan men Eta a pou li pratike dwa, se yon bagay ki entèdi e li ka jwenn gwo pèn. Pa egzanp: yon moun ka fè “pro se,” sa vle di li ka defann tèt li san yon avoka men yon moun ki pa avoka paka reprezante yon lòt moun (apa tèt pa l).
 • Prejidis
  1. Domaj, tò oubyen detriman dwa legal oubyen reklmasyon yon moun. 2. Anilasayon ak Prejidis: yon anilasyon ki anpeche pleyan pou li rele menm zafè sa a lajisitis nenpòt kilè pi devan.
 • Prejudice
  1. Damage, harm or detriment to a person’s legal rights or claims. 2. Dismissal with Prejudice: a dismissal barring the plaintiff from prosecuting any later lawsuit on the same claim.
 • Presentar (constituir)
  Presentar ante la oficina del actuario del tribunal. En general, como cuando se constituye una garantía para suspender una sentencia monetaria en trámite de apelación.
 • Presentar (presentado, presentación) (Interponer)
  Entregar un documento legal al actuario del tribunal para que sea incluido en el expediente oficial.
 • Preservación del error (preservar, preservado)
  Al objetar o impugnar una cuestión o error en el tribunal inferior, el apelante puede plantear el mismo alegato en su apelación. El apelante tiene que hacer la objeción en el nivel del tribunal inferior, a fin de darle a ese tribunal la posibilidad de reparar el error. Si el apelante no(...)
 • Preservation of Error (Preserve, Preserved)
  By objecting to or challenging an issue or error at the lower tribunal level, an appellant is able to raise that same argument in his appeal. The appellant must make the objection at the lower tribunal level in order to give the lower tribunal an opportunity to correct the mistake. If the(...)
 • Presumption of Correctness
  A rule of law by which the finding of fact or ruling of law is presumed true subject to the presentation of other findings or rulings that may sometimes rebut the presumption.
 • Presunción de veracidad legal
  Norma del derecho por la cual se presume que la determinación de los hechos o un fallo de derecho son verdaderos, sujetos a la presentación de otras determinaciones o sentencias que, a veces, pueden refutar la presunción.
 • Prèv
  Temwanyaj, dokiman oubyen lòt bagay ki prezante nan yon tribinal ki pi ba pou sipòte desizyon yon pati.
 • Prevailing Party
  A party in whose favor a judgment is given, regardless of the amount of damages awarded. In certain cases, a court will award attorney’s fees to the prevailing party.
 • Prezante (Te prezante)
  Ofri, prezante oubyen bay yon bagay (anjeneral prèv) pou aksepte tousuit pou kreyey yon dosye prèv ki eskli.
 • Prezèvasyon Erè (Prezève, te Prezève)
  Fè objeksyon oswa prezante yon opozisyon kont yon kesyon oswa yon erè nan nivo tribinal kote jijman an te fèt anvan an, yon moun ki fè yon apèl kapab prezante menm agiman sa a nan pwosedi apèl li a. Moun k ap fè apèl la dwe prezante objeksyon an devan tribinal kote jijman an te fèt anvan an,(...)
 • Prezonpsyon Koreksyon
  Yon règ nan dwa kote jwenn fè yo oubyen yon desizyon lalwa prezime vre jouk ta genyen lòt fè oubyen lòt desizyon ki ka kèk fwa kraze prezonpsyon an.
 • Privileged
  Documents or statements that are protected from disclosure in court.  E.g., discussions between client and attorney are privileged communications.
 • Privilegiado(a)
  Documento o declaración protegidos para que no se divulguen en el tribunal. Por ejemplo: las deliberaciones entre el cliente y el abogado son comunicaciones privilegiadas.
 • Privilejye
  Dokiman oubyen deklarasyon ki pwoteje kont revelasyon nan tribinal. Egzanp diskisyon ant kliyan ak avoka se kominikasyon privilejye.
 • Pro se
  1. Por cuenta propia; por derecho propio; sin abogado. 2. La persona que se representa a sí misma en los procedimientos judiciales ante un tribunal sin la asistencia de un abogado.
 • Pro se (Creole)
  1. Pou tèt ou, san yon avoka. 2. Yon moun ki reprezante tèt li nan yon pwosedi nan tribinal san èd yon avoka.
 • Probabilidad razonable
  Más probable que no.
 • Procedimiento
  Norma judicial o manera para llevar a cabo una acción judicial civil o procesamiento penal.
 • Procedimiento expeditivo
  Audiencia u otra actividad procesal del tribunal que ocurre lo antes posible según lo permita el tribunal.
 • Procedimientos
  La marcha regular y ordenada de una acción judicial, incluidos los actos y eventos durante el tiempo transcurrido desde que empieza la acción judicial hasta que se asienta la sentencia.
 • Procedure
  The judicial rule or manner for carrying on a civil lawsuit or criminal prosecution.
 • Proceedings
  The regular and orderly progress of a lawsuit, including all acts and events between the time the lawsuit begins and when a judgment is entered.
 • Production of Documents
  The act of sending formally requested documents to the opposing party during discovery.
 • Proffer (Proffered)
  To offer, present or provider something (usually evidence) for immediate acceptance to create a record of excluded evidence.
 • Prohibición (Orden de)
  Orden extraordinaria emitida por un tribunal de apelaciones, para evitar que un tribunal inferior se extralimite en su jurisdicción, o que un funcionario o grupo extrajudicial ejerza una facultad.
 • Prohibition (writ of)
  An extraordinary writ issued by an appellate court to keep a lower tribunal from going beyond its jurisdiction or to keep a non-judicial officer or group from exercising a power.
 • Proposed
  A suggestion, including suggested changes or additions. E.g., proposed statement of evidence or proceedings.
 • Propuesto(a)
  Sugerencia, incluidos los cambios o agregados sugeridos. Por ejemplo: declaración de prueba o procedimientos propuestos.
 • Proscrito por término vencido
  Proscripción a una demanda legal por haber vencido un plazo de tiempo definido; generalmente, el período establecido en una prescripción.
 • Prueba instrumental
  1. Documento, registro u otro elemento introducido formalmente como prueba en el tribunal. 2. Documento adjunto al final de un alegato, petición u otro documento escrito.
 • Pruebas
  Testimonio, documentos u otros elementos presentados en el tribunal inferior para respaldar la posición de una parte.
 • Puntualmente (oportunamente)
  Dentro del plazo razonable que ha determinado el tribunal o dentro del período de tiempo determinado por una norma o ley. Por ejemplo: la acción judicial de la demandante no fue proscrita por término vencido, porque ella presentó una demanda puntualmente, dentro de la prescripción establecida(...)
 • Pwobabilite Rezonab
  Plis sanble ak sa.
 • Pwodiksyon Dokiman
  Aksyon pou voye dokiman yo egzije yo fòmèlman bay pati opoze a pandan dekouvèt lan.
 • Pwononsman (Pwononse)
  Aksyon pou depoze yon lòd ekri ki siyen bay grefye tribinal ki pi ba a.
 • Pwopoze
  Yon sigjesyon, ansanm ak chanjman oubyen adisyon ki sigjere yo. Egzanp: deklarasyon prèv oubyen pwosedi pwopoze.
 • Pwosè
  Yon kote de osinon plis moun pa dakò epi bezwen yon tribinal ede yo rezoud diferans yo.
 • Pwosedi
  Progrè nòmal epi regilye yon pwosè, ansanm ak tout aksyon epi evennman ant tan yon pwosè kòmanse ak lè yo rann yon jijman. Règ oubyen metòd jiridik pou fason pou menen yon pwosè sivil oubyen kriminèl.
 • Pwosedi Akselere
  Yon odyans oubyen yon lòt pwosedi tribinal ki fèt menm kote tribinal lan ka pèmèt sa a.
 • Pwosedi Regilye
  Nan langaj jeneral, yon garanti konstitisyonèl elemantè tout pwosedi legal yo ap jis e yo ap avize sou pwosedi yo ak yon opòtinite pou yo tande anvan gouvènman an aji pou pran lavi, libète oswa byen yon moun.
 • q
 • Qualified
  Capable or competent.
 • Quash
  To reverse.
 • Quo Warranto
  1. Yon aksyon kote sitwayen yo chache pou aplike dwa piblik yo. 2. Yon òdonans ki itilize pou kesyone otorite gouvènman an.
 • r
 • Ranvwa
  Aksyon pou voye yon bagay tounen pou plis aksyon, tankou yon zafè, yon plent oubyenyon moun. 2. Yon lòd yon tribinal apèl ki voye yon zafè, yon plent oubyen yon moun tounen nan tribinal ki pi ba a.
 • Ranvwaye (Ranvwaye, Ranvwa)
  Mete fen san lòt odyans. Fen yon aksyon oubyen yon plent san lòt odyans.
 • Ratificar (ratificado, ratificación)
  1. Confirmar o respaldar en una apelación, la validez de una decisión tomada por un tribunal inferior. Por ejemplo: Los jueces de apelaciones ratificaron la decisión del tribunal inferior porque estuvieron de acuerdo con el resultado. 2. Declarar algo formalmente, pero no bajo juramento. Por(...)
 • Reasonable Probability
  More likely than not.
 • Rebuttal
  1. An in-court argument against the opposing party’s position. 2. The time given to a party to show contradictory evidence or arguments. E.g., The court gave the appellant five minutes for rebuttal, so that he could show that the appellee’s arguments were not based on good law.
 • Reclamante
  La persona o entidad que tiene un reclamo.
 • Reclamo (o reclamación)
  Decir que una persona o entidad tiene derecho a algo. Hacer valer un derecho legal.
 • Reconstruct
  To rebuild, recreate or reorganize something. E.g., In the absence of a transcript, the parties asked the court to reconstruct the record.
 • Reconstruir
  Rearmar, recrear o reorganizar algo. Por ejemplo: en ausencia de una transcripción, las partes solicitaron al tribunal que reconstruyera el expediente.
 • Record
  The official report of the proceedings in a case, including the filed papers, the transcript of the trial or hearing, and any exhibits.
 • Recurso judicial
  El objeto, acción o reparación que una parte procura obtener de un tribunal.
 • Reenviar
  1. Acto de devolver algo para una posterior acción, como una causa, reclamo o persona. 2. Resolución judicial de un tribunal de apelaciones que devuelve una causa, reclamo o persona al tribunal inferior.
 • Refitasyon
  1. Agiman yo prezante devan tribinal la pou konbat prèv pati opoze a pote. 2. Se tan yo bay yon pati pou l montre prèv oswa agiman ki kontrè ak sa pati opoze a pote. Egzanp: Tribinal la bay pati ki fè apèl la senk minit pou refitasyon, pou l te kapab montre agiman lòt pati a pa valab dapre lalwa.
 • Refutación
  1. Alegato ante el tribunal contra la posición de la parte contraria. 2. El tiempo otorgado a una parte para demostrar prueba o alegatos contradictorios. Por ejemplo: el tribunal le concedió al apelante cinco minutos para refutar, a fin de que pudiera demostrar que los alegatos del apelado no(...)
 • Règ
  1. Lwa ki ap dirije an. 2. Yon lòd oubyen yon dekouvèt yon jij oubyen yon tribinal fè.
 • Règ Eta Florid la pou Pwosedi Apèl yo (oswa Règ Pwosedi Apèl yo nan Eta Florid lan)
  Règ ki fikse kijan pou fè e pou kenbe yon apèl nan Tribinal Eta Florid yo.
 • Règ Jijman Final
  Anjeneral, yon pati ka fè yon apèl kont desizyon final yon tribinal ki pi ba ki mete fen nan pwosè oubyen pwosedi a. Sou desizyon sa a yon pati dwe anjeneral montre tout plent pou erè yo nan yon sèl apèl. Yon lòd oubyen jijman final mete fen nan travay jidisyè yon zafè, li pa kite anyen pou(...)
 • Reklamasyon
  Pou di yon moun oswa yon antite dwe jwenn yon bagay. Deklarasyon yon dwa legal.
 • Rekonstwi
  Rebati, refè, oswa reòganize yon bagay. Egzanp: Lè pa gen yon transkripsyon, pati yo mande tribinal lan pou rekonstwui dosye a.
 • Relief
  The act that a party asks the court to take; remedy.
 • Remand
  1. The act of sending something back for further action, such as a case, claim or person.  2. An order of an appellate court sending a case, claim, or person back to the lower tribunal.
 • Remedy
  The thing, act or relief sought from a tribunal by a party.
 • Remèt
  1. Pou fè livrezon legal yon avi oubyen yon pwosedi. 2. Pou bay yon moun yon avi jan lalwa egzije sa a. Egzanp: Yo te mande pleyan an remèt yon avi bay akize an sou pwosè a anvan kenz jou pase.
 • Rendition (Render)
  The action of filing a signed written order with the clerk of the lower tribunal.
 • Renonse
  1. Bay bag ak tout volonte ou; abandone, renonse oubyen remèt yon privilèj oubyen yon dwa. 2. Pa ensiste sou, tankou yon règ ki estrik oubyen yon fòmalite. Egzanp: Lè li plede koupab, akize an renonse ak dwa l pou li gen yon jijman ki gen jiri.
 • Renunciar
  1. Dejar voluntariamente; abandonar, desistir o rendirse a un reclamo, privilegio o derecho. 2. No insistir en algo, como una norma o formalidad estricta. Por ejemplo: al declararse culpable, el demandado renunció a su derecho de tener un juicio por jurado.
 • Reparación judicial
  Acción que una parte le solicita al tribunal; recursos legales.
 • Reply Brief
  A brief that responds to the arguments and facts alleged in the opposing party or appellee’s previously filed answer brief.
 • Repons Ekspoze
  Yon repons ekri bay premye oubyen “Ekspoze Inisyal” pati ki ap mande tribinal apèl la pou pran desizyon pou di tribinal ki pi ba te gen tò osijè lwa a oubyen prèv yo te fè. Yon ekspoze repons kapab tou yon repons pou mosyon oswa ekspoze yon pati nan tribinal ki pi ba a.
 • Reprezantan
  Yon avoka; yon moun ki gen yon lisans nan men Eta a pou reprezante yon moun nan tribinal lalwa yo ki nan Eta a oubyen nenpòt lòt tribinal ki gen otorizasyon legal.
 • Reprime
  Mete fen oubyen mete yon poz nan, entèdi, anpeche yo tande, wè, konnen oswa diskite yon bagay. Egzanp: Akize an te eseye reprime prèv krim pase li yo.
 • Rescindir
  Terminar o poner fin a algo.
 • Resolución judicial (orden)
  1. Mandato, directiva o instrucción. 2. Decisión escrita entregada por un tribunal, juez, o funcionario o agencia judicial.
 • Respè
  Nivo enpòtans yon tribinal apèl bay otorite oubyen validite desizyon yon tribinal ki pi ba a.
 • Respondent
  The party against whom a petition is filed, similar to an appellee in an appeal.
 • Responsabilidad (pasivos; responsable)
  Obligación, deuda o pasivo que se le debe a otra persona o sociedad, aplicable mediante una acción legal civil o castigo penal.
 • Responsabilite (Responsabilite yo, Responsab)
  Yon obligasyon, dèt oswa responssabilite ou dwe yon lòt moun oubyen sosyete an, ki ranfòse ak yon pwosè sivil oubyen yon pinisyon kriminèl.
 • Restitisyon
  Yon soulajman ki pèmèt yon pati tounen nan pozisyon l te ye an.
 • Restitution
  A remedy by which a party is returned to his or her original position.
 • Rete tann (mosyon pou)
  Yon lòd pou sispann tout oubyen yon pati nan pwosedi jidisyè a oswa jijman an. Ranvwa oubyen poz nan yon pwosedi oswa yon jijman.
 • Retroactive
  Application of a tribunal’s decision or law to past events.
 • Retroactivo
  Aplicación de la decisión de un tribunal a eventos pasados.
 • Retroakstif
  Aplikasyon desizyon yon tribinal oubyen lwa sou evennman ki pase.
 • Reversal (Reverse)
  An appellate court’s decision overturning of a lower tribunal’s decision, whether in whole or in part.
 • Review
  1.  To consider or examine.  2.  The request made by a party to a higher tribunal to examine the proceedings in the lower tribunal.
 • Revisar (revisión)
  1. Considerar o examinar. 2. Solicitud efectuada por una parte a un tribunal superior para que examine los procedimientos en el tribunal inferior.
 • Revizel
  Konsidere oubyen egzamine. Demann yon pati fè yon pi gwo tribinal pou li egzamine pwosedi yon tribinal ki pi ba.
 • Revocación (revocar)
  Decisión del tribunal de apelaciones que revoca el fallo de un tribunal inferior, ya sea en todo o en parte.
 • Rezime
  Yon dosye ofisyèl kote yon jij oubyen yon grefye yon tribinal pran nòt byen rapid sou tout pwosedi ak depo nan yon zafè ki nan tribinal epi mete yo nan yon lis; yon pwogram zafè ki annatant yo. Fè yon antre rapid nan yon dosye pwosedi ak depo yon tribinal
 • Rule
  1. The governing law. 2.  An order or finding made by a judge or tribunal.
 • Run
  1. To apply. 2. To expire or end after a certain period of time. E.g. The statute of limitations had run, so the plaintiff was unable to file his lawsuit.
 • s
 • Sal
  1. Kote ki kòrèk oubyen ki posib pou fè yon pwosè, nòmalman paske kote a gen yon rapò ak sa ki pase a, ki mennen nan pwosè a. 2. Deklarasyon nan yon akt pwosedi ki etabli plas pou yon jijman. 3. Se minisipalite oubyen zòn kote yon tribinal ki pi ba gen jiridiksyon li.
 • Sanción (no de muerte)
  Castigo
 • Sanción (sancionar)
  Penalidad provocada por el incumplimiento de una ley, norma o resolución judicial. Por ejemplo: El demandado fue sancionado por destruir documentos de descubrimiento de las pruebas.
 • Sanction
  A penalty resulting from a failure to follow a law, rule, or order. E.g. The defendant was sanctioned for destroying discovery documents.
 • Sanksyon
  Yon pèn ki soti nan yon enkapasite pou suiv yon lwa, yon règ oubyen yon lòd. Egzanp: Yo te sanksyone akize an paske li te detwi dokiman revelasyon yo.
 • Según la ley escrita
  1. De lo relativo a la legislación, ley escrita o reglamento. 2. Creado por una legislatura. 3. Conforme a una ley escrita.
 • Sèman
  Yon deklarasyon yon moun fè pou di deklarasyon l yo vre.
 • Sèmante
  Pran – oubyen lye ak- yon sèman oubyen afimasyon.
 • Sentencia
  La determinación definitiva de un tribunal respecto de los derechos y obligaciones de las partes en una causa.
 • Sentencia definitiva parcial
  Resolución judicial o decisión que falla respecto de una cuestión presentada en la causa y pone fin a esa cuestión, pero no pone fin a la causa.
 • Sentencia en rebeldía por incomparecencia de la parte
  1. Sentencia asentada contra un demandado que no se ha declarado ni defendido contra la demanda del demandante y que, generalmente, no comparece en el juicio. 2. La sentencia asentada como sanción contra una parte por no cumplir con una resolución judicial.
 • Sentencia sumaria
  La sentencia otorgada respecto de una demanda donde no se cuestionan los hechos que podrían cambiar el resultado, y la parte que solicita la sentencia sumaria tiene derecho a ganar como cuestión de derecho. Por ejemplo: el tribunal otorgó una sentencia sumaria en favor del demandado, porque el(...)
 • Serve
  1. To make legal delivery of a notice or process. 2. To give notice to someone as required by law.  E.g. The plaintiff was required to serve the defendant with notice of the lawsuit within fifteen days.
 • Service
  The formal delivery of a legal notice or document.
 • Sètifika
  Se yon dokiman ki montre dwa, enterè oswa pèmisyon ki fè pati yo pa dakò.
 • Sètifika Livrezon
  Pati nan yon dokiman ekri ki verifye apati yon siyati si lòt pati ki nan aksyon an te resevwa dokiman an tou.
 • Sètifikasyon pou yon Klas
  1. Yon lòd yon tribinal bay ki pèmèt yon oswa de moun pou fè yon pousit lajisitis nan non yon klas oubyen yon gwoup moun ki gen menm enterè. 2. Pou kreye yon klas nan kad yon pousuit lajistis pou yon klas.
 • Sètifye
  1. Pou verifye oswa pwouve yon dokiman otantik. 2. Pou rann dokiman ekri valab ak efektif lè yon moun siyen.
 • Sezi
  Pati nan yon opinyon ekri yon tribunal apèl ki aplike lwa oubyen lwa yo nan kèk fè espesyal yon pwosè sivil oswa yon dosye kriminèl.
 • Sibi (te sibi)
  Soufri oswa pote sou tèt ou, nan ka yon dèt osinon yon depans.
 • Sifizans Legal
  Ranpli kondisyon egzijans minimòm lalwa mande yo.
 • Sispansyon Otomatik
  Yon mekanis otomatik ki la pou kanpe efò pou ranmanse nan jijman ki gen rapò ak lajan.
 • Sitasyon
  Nan kontèks Gid sa a, yon referans ak yon referans legal tankou yon dosye oubyen yon règleman. Sitasyon an di kote yo ka jwenn yon dosye oswa yon règleman nan yon liv oswa yon bibliyotèk legal.
 • Sobreseer (sobreseído, sobreseimiento)
  Poner fin sin posterior consideración de lo actuado. Poner fin a una acción o demanda sin ninguna otra consideración.
 • Solicitante
  La parte que solicita una petición.
 • Solid
  1. Sibstansyèl, konsiderab. 2. Dwa sibstansyèl, se pati nan dwa ki kreye, defini, ak regile dwa, devwa, ak pouvwa pati yo; kontrèman ak dwa pwosediral lan ki bay metòd oubyen pwosedi yo.
 • Sou Ban an
  Se yon tribinal apèl kote tout jij yo patisipe nan desizyon an pase se twa jij sèlman nanjan li konn fèt lan.
 • Soulajman
  Bagay, aksyon oubyen èd yon pati ap chache nan men yon tribinal.
 • Soutit
  Se lè yo prezante yon papye nan tribinal, ki di non pati yo, non tribinal la, nimewo ka oubyen dosye a, epi tit aksyon an. Sa fè referans tou ak “estil” lan.
 • Standard of Review
  1. The legal standard an appellate court uses to review a case on appeal. e.g. De novo; abuse of discretion.  2. This standard determines how much weight an appellate court will give to the lower tribunal’s decision, and determines how difficult it will be for the appellant to persuade the(...)
 • Statute
  A law passed by a legislative body; Congress or the state. E.g. The Florida Legislature created and passed a statute requiring all drivers to wear a seat belt.
 • Statute of Limitations
  The time limit for filing a lawsuit.  The law provides different statutes of limitations for different types of cases, i.e., negligence, breach of contract, professional liability.
 • Statutory
  1. Of or relating to legislation, a law or statute. 2. Created by a legislature. 3. Conforming to a statute.
 • Statutory Rate of Interest on Judgments
  The legal amount of interest which will run on a judgment until the judgment is paid.  The statutory rate of interest may change each year.
 • Stay (motion to)
  1. An order to suspend all or part of a judicial proceeding or judgment. 2. The postponement or halting of a proceeding or judgment.
 • Stipulation
  A voluntary agreement between opposing parties concerning a relevant issue.  E.g., The defendant stipulated to his liability.
 • Style
  The introduction of a court paper stating the names of the parties, the name of the court, the docket or file number, and the title of the action. Also referred to as the ‘caption’.
 • Subpoena
  A document summoning a witness to appear.
 • Subsequent
  Occurring later, coming after something else.
 • Subsiguiente
  Que ocurre después, que viene después de otra cosa.
 • Substantive
  1. Substantial, considerable. 2. Substantive law is the part of the law that creates, defines, and regulates the rights, duties and powers of parties; in contrast, procedural law provides the methods or procedures.
 • Suficiencia legal
  Adecuado cumplimiento de los mínimos requisitos del derecho.
 • Summary Judgment
  A judgment granted on a claim when there is no question about any facts that would change the outcome, and the party asking for the summary judgment is entitled to win as a matter of law. E.g., The court granted summary judgment in favor of the defendant because the plaintiff’s claim was(...)
 • Summons
  1. A notice requiring a person to appear in court as a juror or a witness. 2. A writ of process beginning the plaintiff’s action and requiring the defendant to appear in court and answer to the plaintiff’s claims.
 • Supersedeas Bond
  An appellant’s bond to stay the effect of a judgment while the appeal is pending, especially a money judgment.
 • Supplement the record
  The addition of omitted parts of the record to give more information or correct a mistake.
 • Suppress
  To end or put a stop to, prohibit; to keep something from being heard, seen, known, or discussed. E.g., The defendant tried to suppress the evidence of his past crimes.
 • Surety
  1. A formal pledge, bond, guarantee, or security given for the fulfillment of a promised action. 2. A person who is primarily liable for another person’s debt or obligations.
 • Suspender (suspendido)
  Dejar de contar el correr del tiempo, como una fecha límite establecida por una norma de procedimiento o una ley.
 • Suspensión automática
  Mecanismo de autorregulación o actuación autónoma para suspender los esfuerzos de cobro en una sentencia monetaria.
 • Suspensión (petición de)
  1. Resolución judicial para suspender un procedimiento judicial o una sentencia en todo o en parte. 2. Postergación o detención de un procedimiento judicial o de una sentencia.
 • Sustantivo(a)
  1. Sustancial, considerable. 2. El derecho sustantivo son las leyes que crean, definen y regulan los derechos, deberes y facultades de las partes; en contraste, el derecho procesal dispone los métodos o procedimientos.
 • Sworn
  Having taken – or to be bound by – an oath or affirmation.
 • t
 • Tab
  Se yon endèks oubyen yon lis eleman ki nan yon dokiman, nòmalman nan lòd alfabetik.
 • Table
  An index or list of things contained in a document, usually in alphabetical order.
 • Tasa de interés impuesta por la ley sobre las sentencias
  La cantidad legal de interés que se aplicará para una sentencia hasta que esta se pague. La tasa de interés legal puede variar de un año a otro.
 • Tèmine
  Mete yon fen ann.
 • Temwayaj
  Deklarasyon yon moun fè sou sèman, anjeneral nan yon tribinal ou nan yon depo.
 • Tener derecho a algo
  Derecho a los beneficios o bienes que no pueden retenerse sin un debido proceso.
 • Terminate
  To end or put an end to.
 • Territorio jurisdiccional
  1. El lugar correcto o posible para el juicio de una demanda judicial, en general porque el lugar tiene alguna conexión con los eventos que llevaron a la demanda judicial. 2. La declaración en una presentación que establece el lugar para el juicio. 3. El condado o área donde un tribunal(...)
 • Testimonio
  Declaraciones efectuadas por una persona bajo juramento, generalmente en un tribunal o en una deposición.
 • Testimony
  Statements made by a person under oath, usually in court or at a deposition.
 • Time-barred
  A bar to a legal claim because a defined length of time has passed; usually a period set forth in a statute of limitations.
 • Timely
  Within a reasonable time as determined by the court or within the period of time determined by a rule or statute. E.g., The plaintiff’s lawsuit was not time-barred because she filed a timely claim within the two year statute of limitations.
 • Título
  Introducción de un documento judicial que indica los nombres de las partes, nombre del tribunal, número de expediente y título de la acción judicial. Se denomina ‘título’.
 • To Enterè Legal sou Jijman
  Se kantite enterè legal ki pral aplike sou yon jijman, jouktan yo fin peye pou jijman an. To enterè legal la kapab chanje chak ane.
 • Toll (Tolled)
  To stop the running of a time period, such as a deadline set by a rule of procedure, or a statute.
 • Tout Konpetans Jidisyè yo
  Pouvwa ekstrawòdinè yon tribunal apèl Eta a oswa federal, men yo itilize raman, pou yo deside totalman nan yon dosye. Yon tribinal apèl, antouka, p ap itilize pouvwa sa a pou revize pwoblèm ki te dwe soulve nan yon apèl.
 • Transcripción
  Copia escrita de un testimonio oral; registro oficial de los procedimientos en un juicio o audiencia, como el que toma el taquígrafo de actas de un tribunal.
 • Transcript
  A written copy of oral testimony; the official record of proceedings in a trial or hearing as taken down by a court reporter.
 • Transkripsyon
  Kopi yon temwayaj oral sou papye; dosye ofisyèl seyans nan yon jijman oswa yon odyans, jan rapòtè tribinal la transkri l.
 • Tratado
  Discusión escrita, sistemática, generalmente exhaustiva, acerca de un tema.
 • Treatise
  A systematic, usually extensive, written discussion on a subject.
 • Trete
  Se yon diskisyon sistematik ekri, ki pi souvan devlope anpil sou yon pwoblèm.
 • Trial
  The proceeding when a judge or jury (lower tribunal) hears and sees the evidence and testimony, resulting in a jury verdict and/or final judgment.
 • Trial Court
  The first court to consider a lawsuit.
 • Tribinal
  Yon antite oubyen moun k ap okipe yon jijman, oubyen zafè yon ajans leta. Pa egzanp: tribinal ki “pi ba” yo gen ladan yo tribinal jijman yo ak ajans administratif yo. Tribinal apèl yo se “pi gwo” tribinal yo, yo revise si aksyon yon “tribinal ki pi ba” te kòrèk. Yon tribinal gouvènman an(...)
 • Tribinal Fayit
  Se tribinal ki aplike pwosedi lalwa prevwa nan pifò ka kote yon moun oubyen yon konpayi pa kapab peye dèt li.
 • Tribinal Jijman
  Premye tribinal ki pou konsidere yon pwosè.
 • Tribunal
  1. Entidad o personas que llevan a cabo las actividades oficiales de una corte o agencia estatal. Por ejemplo, los tribunales “inferiores” incluyen los tribunales de primera instancia y agencias administrativas. Los tribunales de apelaciones son tribunales “superiores” que revisan si los actos(...)
 • Tribunal de quiebras
  El tribunal que aplica el procedimiento legal a la mayoría de las deudas, cuando una persona o compañía no puede pagar sus deudas.
 • Tribunal del juicio de primera instancia
  El primer tribunal que considera una acción judicial.
 • Tutor legal ad litem
  Persona, generalmente un abogado, designada por el tribunal para comparecer en una acción judicial en nombre y representación de una parte incompetente o menor de edad. También llamado “gestor de negocios”.
 • u
 • Unconstitutional
  In violation of the state or federal constitution.
 • Unlicensed Practice of Law
  The practice of law by a person who is not licensed to practice law by the state, which is prohibited and subject to serious penalties.  E.g., a person can proceed “pro se,” meaning on their own behalf without a lawyer, but a non-lawyer cannot represent another person (other than himself or(...)
 • Untimely
  Not timely, beyond a required deadline. E.g., The defendant’s appeal was untimely because he filed it more than 30 days after the order he was challenging, as required by the rules of procedure.
 • v
 • Vacate
  To cancel, or make void, invalidate. E.g. The court vacated the judgment.
 • Valid
  1. Aplike. 2. Ekspire oubyen fini apre yon sèten tan. Egzanp: Lwa limitasyon yo te aplike, kidonk pleyano pa te kapab depoze pwosè li an.
 • Véase definición de indigente
  Documento presentado al principio de una apelación, en el que se solicita al actuario del tribunal inferior que prepare el índice, o listado, de los puntos presentados previamente ante el tribunal inferior en la causa.
 • Vèdik
  Desizyon jiri an.
 • Venue
  1. The proper or possible place for the trial of a lawsuit, usually because the place has some connection with the events that led to the lawsuit. 2. The statement in a pleading that establishes the place for trial. 3. The county or area where a lower tribunal has jurisdiction.
 • Verdict
  The jury’s decision.
 • Veredicto
  La decisión del jurado.
 • Verificar
  Confirmar por juramento o declaración jurada; jurar la veracidad de algo.
 • Verify
  To confirm by oath or affidavit; to swear to the truth of.
 • Verifye
  Konfime ak yon sèman oubyen yon affidavit; sèmante se verite ki bay nan kad.
 • Vide
  Anile, vide, envalide. Egzanp: Tribinal lan vide jijman.
 • w
 • Waive
  1. To give up voluntarily; to abandon, renounce or surrender a claim, privilege or right. 2. To not insist on, such as a strict rule or formality. E.g. By pleading guilty, the defendant waived his right to a jury trial.
 • Workers’ Compensation
  Payment to an employee injured while working in the course and scope of his or her employment.  Such payments are virtually automatic, but the injured worker may not sue the employer beyond what the workers’ compensation benefits provide unless it is shown the employer meant to cause the injury.
 • Writ
  A court’s written order, commanding the person it is addressed to, to do or refrain from doing some specified act.
 • Writ of Mandamus
  A writ issued by a higher court to compel a lower tribunal or government officer to perform mandatory or purely ministerial duties correctly.