1. Enkapasite yon jij pou li pran bon jan desizyon ki kòrèk, rezonab e legal.

2. Yon tribinal apèl remèt avèk estanda sa a pou revize desiyon yon tribinal ki pi ba, lè youn nan pati yo deklare desizyon an pa gen fonnman, oswa li pa rezonab, oswa li ilegal.

« Back to Glossary Index