1. Konfime oswa sipòte nan apèl validite yon desizyon yon tribunal ki pi bap ran. Egzanp: Jij nan tribinal apèl yo konfime desizyon tribinal kote jijman an te fèt anvan an paske yo dakò ak rezilta a.

2. Deklare yon bagay fòmèlman men san sèmante. Egzanp: afime objeksyon.

« Back to Glossary Index