1. Yon pwosede kote yon  moun ki kondane mande yon pi gwo tribinal pou ranvèse yon kondanasyon oubyen yon pèn li te resevwa nan yon jijman sou baz erè ki parèt nan dosye jijman an.

2. Yon apèl kont desizyon yon tribinal ki pi ba dirèkteman nan pi gwo tribinal jiridiksyon an san l pa pase nan tribinal apèl entèmedyè an. Yon apèl dirèk te ka itilize nan zafè ki enplike konstitisyonalite lwa yon Eta.

« Back to Glossary Index