1. Aksyon pou ou depose dokiman ki nesesè yo pou mande yon pi gwo tribinal pou revize pwosedi ak rezilta yon tribinal ki pi ba epi deside si te gen yon erè legal oswa reyèl enpòtan ase pou egzije yon nouvo pwosedi oubyen yon rezilta diferan.

2. Pou chache yon revizyon apèl sou desizyon oswa yon lòd yon tribinal ki pi ba. Egzanp: Bob te fè apèl kont kondanasyon li an paske li kwè yo pa te dwe montre jiri a pòtre yo.

3. Gen rapò ak apèl

« Back to Glossary Index