Se dokiman yo depoze nan kòmansman yon pwosedi apèl pou mande grefye tribinal ki pi ba a pare yon endèks, oswa yon lis eleman yo te deja depoze devan tribinal la sou zafè a.

« Back to Glossary Index