1. Rapò ofisyèl sou seyans ki fèt nan yon zafè, tankou dokiman yo depoze, pwosèvèbal jijman ak odyans, epi tout pyès jistifikatif yo.
  2. Tout pwosedi yo konsènan yon dosye ki depoze nan yon tribinal.
« Back to Glossary Index