Yon dwa pou ou jwenn avantaj oubyen yon byen yo pa ka refize w san yon pwosedi regilye.

« Back to Glossary Index