Yon akt pwosedi legal ki gen objeksyon ki depoze nan yon tribinal adminstratif pou konteste fè oubyen lwa yon jij oubyen yon fonksyonè odyans te baze sou li pou li rekòmande yon lòd epi yo fè l pou li pwoteje oubyen prezève objeksyon yo pou yon apèl.

« Back to Glossary Index