Premye ekspoze yo depoze nan yon apèl, se moun ki fè apèl lan ki fè l; yon dokiman ki gen ladan l agiman moun sa a ak lwa ki sipòte agiman sa yo, anjeneral li esplike kijan tribinal ki pi ba te fè erè ak poukisa desizyon l oubyen lòd li an ta dwe anile.

« Back to Glossary Index