Yon defandè endijan se yon moun ki twò pòv pou peye yon avoka oubyen kèk depans tribinal lan epi kote tribinal ki pi ba kapab deside li bezwen yon avoka ak/oswa pou yo retire depans li yo. Pa egzanp: Tribinal la te deside Sue se yon endijan, kidonk li te nonmen yon avoka pou defann li nan ka rezilyasyon dwa paran li yo.

« Back to Glossary Index