1. Estanda legal yon tribinal apèl itilize pou revise yon zafè nan yon apèl. Eganzp: De novo; abi diskresyon.

2. Estanda sa detèmine konbyen respè yon tribinal apèl pral bay desizyon yon tribinal ki pi ba epi detèmine kijan l ap difisil pou pati ki fè apèl la konvenk tribinal apèl la pou anile desizyon tribinal ki pi ba.

« Back to Glossary Index