Se lè yo prezante yon papye nan tribinal, ki di non pati yo, non tribinal la, nimewo ka oubyen dosye a, epi tit aksyon an. Yon lòt jan yo rele sa se yon “lejann.”

« Back to Glossary Index