Yon moun, ki pi souvan yon avoka tribinal la nonmen pou parèt nan yon pwosè kòm reprezantan yon moun ki minè oubyen ki enkonpetan. Sa rele tou “pi bon zanmi”.

« Back to Glossary Index