(“ke ou gen kò a”) Yon òdonans oswa yon deklarasyon ki remèt pou fè yon moun parèt devan yon tribinal, anjeneral pou yo kapab sèten moun sa a pa nan prizon ni fèmen ilegalman.

« Back to Glossary Index