Moun ki anchaj yon pwosedi legal ki gen ladan l pwosedi administratif. Pa egzanp, yon jij lwa adminstratif, yon jij plent sou konpansasyon oubyen yon jij tribinal awondisman.

« Back to Glossary Index