Se yon jijman yo rann sou yon reklamasyon lè pa gen kesyon sou okenn fè ki ta kapab chanje rezilta yo, epi pati ki mande jijman somè a gen dwa pou yo ba li rezon dapre lalwa. Egzanp: Tribinal lan te bay jijman somè a anfavè akize a paske estati sou limit yo te bare plent pleyan an.

« Back to Glossary Index