1. Pouvwa yon tribinal oubyen yon otorite pou li deside nan yon dosye. Pa egzanp, tribinal apèl distrik yo pa gen jiridiksyon pou revise dosye kote yo te bay yon pèn lanmò.

2. Yon espas jewografik kote yo ka itilize yon otorite jidisyè. Egzanp: Bòb rete Nouyòk, epi li pa janm gen okenn kontak ak yon lòt Eta; kidonk tribinal Florid yo pa gen jiridiksyon sou li. Tire ki te fèt nan Kolorado, epi toude pati yo se rezidan Kolorado; kidonk tribinal Florid yo pa gen jiridiksyon pou tande zafè sa a.

« Back to Glossary Index