Rezolisyon yon jij oubyen yon ajans administratif ki sipòte egzitans fè yo montre nan prèv ki nan dosye jijman an oswa odyans lan.

« Back to Glossary Index