Kanpe egzèsis yon peryòd tan tankou yon delè yon règ pwosedi etabli oubyen yon estati.

« Back to Glossary Index