Peman yo bay yon anplwaye ki blese pandan l ap travay e nan limit travay li. Peman sa yo otomatik, men travayè ki blese an ka pa rele patwon an lajistis pou yon montan ki depase avantaj konpasyon anplwaye yo amwenske yo montre patwon an te anvizaje koze blese an.

« Back to Glossary Index