Aksyon kote ou vyole yon lwa kriminèl, yon aksyon ilegal yon leta pini, jeneral ak yon tèm pwobasyon ak/oswa anprizonnman.

« Back to Glossary Index